eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- IIOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e6ae5df-3cec-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e6ae5df-3cec-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Budowa parkingu w Regułach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00356497

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 403239,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na działkach nr ew. 628/5, 628/6, 627 przy ulicy Kuchy w Regułach.
2. Roboty zawarte w przedmiocie zamówienia polegają na budowie parkingu z materiałów Wykonawcy wraz z instalacją kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. Kuchy na terenie dz. nr ew. 628/5, 628/6, 627 położonych w Regułach, gmina Michałowice, a po wybudowaniu uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać takie roboty jak:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe w zakresie rozbiórki istniejących nawierzchni,
3) roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego,
4) budowa kanalizacji deszczowej,
5) budowa jezdni manewrowych i stanowisk postojowych,
6) budowa zjazdu z drogi gminnej,
7) budowa chodnika,
8) zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie projektowanego obiektu.
4. W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano parking stanowiący kontynuację istniejącego parkingu obsługującego przedszkole gminne.

5. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiarze stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ,
3) Dokumentacji Technicznej (STWIOR) stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 594144,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1219594,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 595144,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Delta Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012820538

7.3.3) Ulica: Dzielna 21/47

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-029

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 594144,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.