eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sianów › Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki - dostawa z montażem wystawy edukacyjnej do Centrum Nauki w Sianowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki – dostawa z montażem wystawy edukacyjnej do Centrum Nauki w Sianowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sianów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Polskiej 30

1.5.2.) Miejscowość: Sianów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ejacewicz@sianow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sianow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki – dostawa z montażem wystawy edukacyjnej do Centrum Nauki w Sianowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6d9a0e3-5d49-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018303/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenia Centrum Nauki - wyposażenie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6d9a0e3-5d49-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy eZamówienia,
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej e-zamowienia.gov.pl, Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej
ejacewicz@sianow.pl
3.Szczegółowy opis zawarto w pkt. 4 rozdz. II SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r. poz. 2415).
Wymagania techniczne umożliwiające pracę na e-zamowienia.gov.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szczegółowy opis zawarto w pkt. 4 rozdz. II SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w pkt. 22 rozdz. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w pkt. 22 rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wystawy edukacyjnej do Centrum Nauki
w Sianowie. Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu ekspozycji
edukacyjnej złożonej z 23 eksponatów interaktywnych (stanowisk) w Centrum Nauki Sianów. Ekspozycja podzielona będzie
na trzy piętra.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ, załączniku nr 9 do SWZ oraz koncepcji programowej
będącej załącznikiem do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

92312000-1 - Usługi artystyczne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

72212190-7 - Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 1) Cena - 40 pkt., 2) B. Wizualizacja - 40 pkt.; Gwarancja - 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wizualizacja

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.3 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:
- że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem i dostarczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 wystawy edukacyjnej składającej się z co najmniej 10 eksponatów interaktywnych* na kwotę minimum 300.000,00 zł brutto.
*Przez eksponat interaktywny Zamawiający rozumie urządzenie (stanowisko) edukacyjne, przy pomocy którego Zwiedzający samodzielnie przeprowadza doświadczenie. Stanowisko złożone z urządzenia wejściowego pozwalającego na interakcję z użytkownikiem (np. ekran dotykowy, klawiatura, zestaw przycisków lub układ mechaniczny).

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt B muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SWZ składa:
1) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Informacja i dokument o którym mowa w pkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 miesiące przed ich złożeniem).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, spełniających wymagania określone w punkcie 1.4 Rozdz. II SWZ sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.7 W terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:
1) Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
2) Wizualizacja do oceny w kryterium wyboru oferty – dokument nie podlega uzupełnieniu,
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - pkt. 3.A1 SWZ (sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 i 4),
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - pkt. 7.10) SWZ – jeżeli dotyczy,
5) Zobowiązane podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby, o którym mowa w pkt. 3D rozdz. II SWZ,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00225388/01 z dnia 2023-05-19
2023-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
sporządzone na/wg Załącznika nr 6 do SWZ- jeżeli dotyczy,
6) Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w
imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o
ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów,
7) Dowód wniesienia wadium – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100)
5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert.
5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie - Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, Oddział w Sianowie, ul. Morska 7, 76-004: Sianów - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu – nr Z.271.23.2023).
5.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
5.6 Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą,
w postaci elektronicznej.
5.7 Z treści gwarancji/poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5.8 Dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej przez wczytanie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
5.9 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy PZP.
5.10 Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.A.1 rozdz. II SWZ , składa każdy z wykonawców. Oferta winna być podpisana przez
każdego
partnera lub upoważnionego przedstawiciela (partnera wiodącego
lub wspólnika). Szczegółowe wymagania zawarto w pkt. 7 rozdz. II SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
uwzględnieniem art. 455 ustawy w formie aneksu do Umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w
przypadkach określonych w par. 13 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem: https://ezamowiena.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego występują przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.