eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa ulicy BohomolcaOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Bohomolca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-627

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoliborz.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Bohomolca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1015870-5ba6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002712/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa ul. Bohomolca

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o środkach komunikacji elektronicznej,
przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały określone w rozdziale XIX SWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu, znajdują się Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dane osobowe, które
znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.3.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
nie przysługuje Pani/Panu: a)
prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę ,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 8600655,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2499757,14 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Bohomolca, obejmuje:

1. rozbiórkę istniejących nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, płyt chodnikowych, kostki betonowej i kamiennej wraz z istniejącymi podbudowami, obramowaniami typu krawężniki, obrzeża itp.,
2. roboty ziemne polegające na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów,
3. wykonanie nowych nawierzchni:
 jezdni – o powierzchni ok. 2300 m2, o szerokość ok. 5,5 m - z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna o grubości 4cm, warstwa wiążąca o grubości 8 cm),
 chodników – o powierzchni ok. 700 m2 - z płyt chodnikowych 35 x 35 koloru szarego, o grubości 6 cm, układane z infułą,
 dwa rzędy płytek betonowych dotykowych o wymiarach 25x25 cm przy przejściach przez jezdnię,
 zjazdów – o powierzchni ok. 245 m2 – z kostki kamiennej 8/11 ciętej, z obramowaniem kostką bazaltową,
4. wdrożenie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym projektem stałej organizacji ruchu,
5. wykonanie odwodnienia, w zakresie budowy: studni, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz instalacji rozsączających,
6. wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym:
 demontaż 10 szt. istniejących latarni oświetleniowych wraz z oprzyrządowaniem,
 odrestaurowanie 10 szt. latarni oświetleniowych typu Pastorał i ponowny montaż w nowych lokalizacjach, wraz z oprawami oświetleniowymi,
 budowa linii oświetlenia ulicznego, o długości ok. 490 m,
7. prace związane z zielenią:
1) wykonanie:
 zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
 krzewów nieformowanych i żywopłotów,
 trawników,
 ściółkowania,
2) wykonanie ekspertyz dendrologicznych dla 11 szt. drzew rosnących w pasie drogowym ul. Bohomolca

Przeprowadzenie ekspertyz ma na celu określenie stanu zdrowotnego, statyki przedmiotowych drzew oraz niezbędnych i indywidualnych dla każdego drzewa zaleceń pielęgnacyjnych umożliwiających wykonanie bieżących i specjalistycznych zabiegów mających na celu ochronę drzew oraz poprawę ich żywotności. Lokalizacja ww. drzew została określona w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Ekspertyzy i prace uwzględniają wykonanie dla każdego drzewa:
• charakterystyki opisowej drzewa – lokalizacja, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: polska i łacińska nazwa gatunkowa, odmiana, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość drzewa.
• Dokumentacji fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia, elementy charakterystyczne, najistotniejsze wady budowy, wiązania w koronie).
• Diagnoza stanu zdrowotnego drzewa:
 opis ogólny drzewa (w tym ocena suszu gałęzi/konarów, patogenów, widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście);
 wskazanie najistotniejszej wady występującej na drzewie,
Najistotniejsza wada budowy z punktu widzenia statyki jest to cecha drzewa wynikająca z uwarunkowań wzrostu drzewa i jego otocznia, powstała w sposób naturalny lub antropogeniczna, powodująca wystąpienie realnego ryzyka upadku drzewa lub jego części. Statystycznie najczęściej podawaną przyczyną powstania złomów i wywrotów drzew miejskich jest rozkład drewna powodowany przez grzyby pasożytnicze spowodowany pierwotnie uszkodzeniami mechanicznymi bądź osłabieniem drzew. Do najistotniejszych wad zaliczamy m.in. pęknięcia poprzeczne i wzdłużne pnia (zwłaszcza przy skręcie włókien), rozległe ubytki bez wyraźnej kompensacji przez tkanki przyranne i drewno reakcyjne, silnie ograniczenie lub uszkodzenie systemu korzeniowego, pękające rozwidlenia z zakorkiem pomiędzy przewodnikami lub konarami budującymi koronę.
• wykonanie pomiarów instrumentalnych drzewa:
 zbadanie stabilności drzewa w gruncie na podstawie testu obciążeniowego, zgodnego z założeniami europejskich norm EN 1991-1-4 i DIN 1055-4,
 wykonanie badania zmian i stopnia rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego.
• Ocena statyki i wytrzymałości drzewa, określenie stanu wytrzymałości drewna, odporności na złamanie lub wywrócenie drzewa ma umożliwić diagnozę zagrożeń, oraz wydanie zaleceń o pozostawieniu zdrowego drzewa, stopniu koniecznej redukcji korony, wykonaniu innych działań umożliwiających jego zachowanie lub całkowitym usunięciu drzewa.
• Zaleceń i wniosków do dalszego postępowania z drzewem, gospodarka drzewostanem:
 klasyfikacja drzewa do usunięcia – należy uzasadnić brak zasadności zastosowania działań alternatywnych w stosunku do usunięcia drzewa,
 wskazania dotyczące korekty koron drzewa – należy na zdjęciu obrazującym pokrój drzewa zaznaczyć liniami zakres korekty korony oraz opisowo wskazać zakres cięć, tj. procentowo określić ilość usuwanych gałęzi oraz określić maksymalną średnicę usuwanych gałęzi w miejscu cięcia.
 założenie wiązań w koronach - należy wskazać typ wiązań, ich liczbę, nośność, miejsce montażu itd. – informacje te należy uzupełnić schematycznym rysunkiem (lub wykonać taki schemat na zdjęciu obrazującym sylwetkę drzewa) ukazujący jednoznacznie sposób i miejsce montażu.
 wydanie zalecenia aby powtórzyć ekspertyzę za jakiś czas wymaga uzasadnienia potrzeby takiego badania. W uzasadnieniu dodatkowo należy określić w jakim czasie należy powtórzyć badanie, jakimi metodami należy wykonać badanie oraz których elementów drzewa ma dotyczyć badanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy PZP, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) w odniesieniu do doświadczenia – wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 2 zamówienia – każde zamówienie:
a) polegające na remoncie, przebudowie lub budowie ulicy,
b) o wartości robót budowlanych (w zakresie wskazanym w lit. a) nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.
Pod pojęciem „zamówienie” należy rozumieć realizację jednej umowy z jednym zamawiającym.

2) w odniesieniu do niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie - z zastrzeżeniem, że warunek odnoszący się do doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych spełni ten z Wykonawców, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów;
2) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVII ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
3) Oświadczenie Konsorcjantów, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 5 SWZ (jeśli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
4) potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub elektroniczny dokument wadium;
5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG lub innego właściwego dokumentu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 2 ustawy PZP.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopię potwierdzenia przelewu).
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta bankowego: 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033
W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM, UD-XVIII-WZP.271.18.2023.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) powołującego się na jedną lub więcej okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - wymagane jest złożenie wraz z ofertą, za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy, oryginału właściwego dokumentu w postaci elektronicznej wystawionego przez gwaranta/poręczyciela, z wyjątkiem gwarancji wystawionej za pomocą komunikatu SWIFT, którą składa się w postaci wydruku komunikatu SWIFT oraz oświadczenia banku-odbiorcy komunikatu (banku krajowego) potwierdzające autentyczność tego komunikatu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Oświadczenie Konsorcjantów), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składane jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące:
1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia warunków pogodowych przez okres minimum 4 dni uniemożliwiających, ze
względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę
wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane, z zastrzeżeniem, iż okres
wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej
wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia
robót,
b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego,
c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
d) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa § 1 ust. 2 na wniosek Zamawiającego,
e) działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
f) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,
g) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych,
h) braku możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności,
i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z
umowy,
b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych;
3) zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
4) zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego,
b) zmiana zakresu powierzonych prac,
5) rezygnacji z udziału z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
4) zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego,
b) zmiana zakresu powierzonych prac,
5) rezygnacji z udziału z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
6) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 7 - 16, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zgodnie z zapisami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy dostępnego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.