eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84e0d9a0-5d02-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15 – Opracowanie dokumentacji projektowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymaganie techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zgodnie z Rozdz. XII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.077.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Zamówienie obejmuje:

1) dokumentacje:
ETAP I
(A) Opracowania wstępne (inwentaryzacja budowalno-instalacyjna, kominiarska, fotograficzna, ocena stanu technicznego, opinia ornitologiczno-chiropterologiczna, wykonanie odkrywek i badań stratygraficznych, mapa do celów projektowych)
(B) Audyt energetyczny wstępny
(C) Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi

ETAP II

(D) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(E) Przedmiar robót
(F) Kosztorys inwestorski
(G) Audyt energetyczny końcowy

oraz

2) uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
3) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
5) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji – podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
6) pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. Zakres dokumentacji i prac z nią związanych określa w szczególności „Specyfikacja techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz wytyczne do projektowania przedmiotu zamówienia ujęte w piśmie Miejskiego Konserwatora Zabytków–pismo dołączone do postępowania BKZ.4120.130.2023.ADG.BKZ.KW-00216/23 z dnia 06.06.2023r.

3. Informacje istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:
Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków: numer w ewidencji zabytków XII/2012, data wpisu 31.12.2012r. Budynek objęty jest opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

4. Dla terenu objętego zakresem przedmiotu zamówienia brak MPZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia (gwarantowany zakres zamówienia, jaki na pewno zostanie zrealizowany) obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, dokonywaniem stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Prawo opcji polega na możliwości zlecania pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego: maksymalnie 10 nadzorów - pobytów na budowie na zasadach określonych w ustawie ‑ Prawo budowlane. Zamawiający może zrezygnować ze zlecania nadzoru autorskiego w przypadku nie wykonywania robót budowlanych lub braku okoliczności wymagających pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót. W przypadku braku pisemnego wezwania dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzorów wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział XVIII " Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert").

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu – koordynatora prac [B]

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

a) jedną usługę polegającą na sporządzeniu audytu energetycznego,
b) jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej 1500 m3,

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji tj. co najmniej:

1) osobę posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania, która wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej 1 500 m3,
2) osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlane która wykonała co najmniej:
- jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego wykonanie lub wymianę drewnianej więźby dachowej, obejmującą co najmniej słupy i/lub belki w budynku o powierzchni wymienionej/wykonanej więźby co najmniej 100 m2,
- jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego wymianę/remont płyt balkonowych w budynku,
3) osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,
4) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Słownik pojęć:
Budynek – pod pojęciem należy rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny, użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego;
Przebudowa – w rozumieniu art 7a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Termomodernizacja – pod pojęciem Zamawiający rozumie docieplenie ścian, dachu oraz wymianę stolarki.

Uwaga: Wskazane wyżej osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. posiadania uprawnień).
Osoby wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 SWZ do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - Załącznik nr 2 SWZ (dla podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy Załącznik nr 2b).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w szczególności kubatury budynku), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnień), zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz ich doświadczeniem z podaniem informacji:

1) w odniesieniu do projektanta w specjalności architektonicznej:
- czy projekt obejmował termomodernizację budynku,
- kubaturze budynku w m3,

2) w odniesieniu do projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:
- czy projekt obejmował wykonanie/wymianę drewnianej więźby dachowej w zakresie co najmniej słupów i/lub belek,
- powierzchni więźby m2,
- czy projekt obejmował wymianę/remont płyt balkonowych w budynku.

UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

UWAGA: Zasady składania podmiotowych środków dowodowych określają obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 (Dz.U. 2020 poz 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 2 ppkt 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider* Konsorcjum**
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą
uprawnionym do wystawiania faktur będzie Lider* Konsorcjum**.

* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 17-17’ projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej niniejszego postępowania do dnia wskazanego w Rozdziale XVI pkt. 1.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy przy czym:
1) Etap I określony w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) projektowanych postanowień umowy wykona w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2) Etap II określony w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. b) projektowanych postanowień umowy wykona w terminie: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca wystąpi o uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę i w terminie: do 7 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji określonej w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. a), (C).

Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego – od rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia tj. do dnia 30.11.2024 r.
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835) zwaną dalej ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.