eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO w ramach projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO w ramach projektu pn.:
„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowość: Międzychód

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO w ramach projektu pn.:
„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba2e05cd-5d27-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060047/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OBRAZOWO-MONITORUJĄCEGO w ramach projektu pn.: „Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych” w ramach osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824157

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824157

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. w zakładce Regulamin.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację. https://platformazakupowa.pl/transakcja/824157
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej.
13. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10.
 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w SPZOZ Międzychód: iod@spzoz-miedzychod.com.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SWZ prowadzonym w trybie podstawowym (nr postępowania AG/ZP-19/2023)
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 przysługuje Pani/Panu prawo:
− wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, zapisów postanowień umownych, nie może naruszać integralności protokołu wraz z załącznikami.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG/ZP-19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aparat USG - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PARAMETRY TECHNICZNE

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI oferowanego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aparat USG - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PARAMETRY TECHNICZNE

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI oferowanego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

System monitorujący rzut serca

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33195000-3 - System monitorowania pacjentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PARAMETRY TECHNICZNE

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI oferowanego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć:
1. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym) – załącznik nr 1;

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
d) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (dokument składany na wezwanie Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ).
e) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) (dokument składany na wezwanie Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ)

Ocena zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tzn.: w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie opisanych parametrów, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenia Wykonawcy o oferowanych wyrobach – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do swz (Wykonawca składa dokument w ilości odpowiadającej ilości części zamówienia, na które Wykonawca przedkłada ofertę) w tym np.:
- Certyfikaty dopuszczające sprzęt do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: Certyfikat CE,/Deklaracja Zgodności – dotyczy wszystkich części zamówienia
- Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (dotyczy wszystkich części zamówienia)
2) Wypełniony wykaz parametrów technicznych (wg załączników nr 3A, 3B, 3C do swz)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uwaga!!!
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Zamawiający wymaga, aby składana oferta zawierała wypełnione wszystkie obowiązkowe pola dedykowane dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl oraz załączono do niej załączniki:
1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ)
3) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy
4) Zestawienie parametrów granicznych (Załącznik nr 3 do SWZ) - jako przedmiotowy środek dowodowy.
5) Oświadczenie Wykonawcy o oferowanych wyrobach (zgodnie z załącznikiem nr 8 do swz) oraz np. deklaracja/certyfikat zgodności/ dokumenty potwierdzające, że Zaoferowane sprzęty medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 974 z zm.),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Sytuacja awaryjna uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 tj. formularzu ofertowym;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego,
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
f) wydłużenie okresu realizacji projektu dofinansowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy,
g) w innych sytuacjach, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunek ten nie dotyczy zmian danych kontaktowych, teleadresowych lub zmian rejestrowych, które dla swojej skuteczności wymagają powiadomienia drugiej Strony na piśmie, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824157

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.