eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. MarkaOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA BOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 014 61-49-100

1.5.8.) Numer faksu: 014 61-18-399

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f87a2f8-5c47-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034241/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f87a2f8-5c47-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej e-mail: zp@um.bochnia.pl (z wyłączeniem
składania ofert).
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach:
1) Komunikacja w postępowaniu- instrukcja interaktywna
2) Oferty, wnioski i prace konkursowe- instrukcja interaktywna
dostępne na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce centrum pomocy>instrukcje interaktywne.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ rozdział XI
KOMUNIKOWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert)
1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) dostępnych na stornie https://ezamowienia.gov.pl. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zp@um.bochnia.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Bochnia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bochnia, z
siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Bochnia tel. (014) 61-49-110, e-mail: iod@um.bochnia.pl*

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka.
2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę w ramach inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. Św. Marka”.
3. Do obowiązku Wykonawcy należy zaprojektowanie jednokondygnacyjnego parkingu podziemnego (dz. nr 6069 - boisko sportowe) wraz z ewentualnymi przekładkami istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, wyposażeniem obiektu
w monitoring i system parkingowego poboru opłat oraz skomunikowanie nowego obiektu
z infrastrukturą drogową miasta. Należy również odtworzyć boisko sportowe wraz z oświetleniem
i niezbędnymi elementami dla funkcjonowania tego typu obiektu sportowego. Projektowany obiekt należy dostosować do zgodności z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego poprzez wyposażenie projektowanego obiektu w funkcje zgodne z planem.
4. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
1) etap I – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie oraz opracowanie dwuwariantowej koncepcji wraz
z wizualizacjami budowy parkingu podziemnego.
2) etap II – opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
5. Dokumentacja projektowo - kosztorysową należy wykonać w ilościach wymienionych poniżej:
1) dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz dwuwariantowa koncepcja – 4 egz.;
2) kompletny projekt zagospodarowania działki wraz z projektem architektoniczno
– budowlanym – 5 egz.;
3) kompletny projekt techniczny (spełniający wymogi projektu wykonawczego) – 5 egz.;
4) specyfikacje techniczne – 5 egz.;
5) zaopiniowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
6) przedmiary robót, aktualne kosztorysy inwestorskie – 5 egz.;
7) forma elektroniczna całości dokumentacji na płycie CD/DVD (*.pdf).
6. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ,
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
4) rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
6) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
8) innych obowiązujących przepisów prawa.
7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń
i materiałów z uwzględnieniem art. 99 ust. 4, 5 i 6 i zgodnie z wymogami art. 101 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla ww. inwestycji musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie nie wyszczególnione w specyfikacji warunków zamówienia opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania i zatwierdzania z Zamawiającym rozwiązań projektowych.
11. Dokumentację projektowo kosztorysową należy opracować w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówienia na roboty budowlane.
12. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac projektowych.
13. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne, opracowani geologiczne, pozwoleń, decyzji itp.
14. Do obowiązków wykonawcy należy również:
1) opracowanie dwuwariantowej koncepcji wraz z wizualizacjami budowy parkingu podziemnego;
2) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, operatów, opracowania geologiczno-inżynierskiego, projektu posadowienia konstrukcji w razie konieczności zaprojektowanie przekładek istniejącej infrastruktury podziemnej wraz
z opracowaniem niezbędnej uzgodnionej dokumentacji branżowej, badań, zgłoszeń, pozwoleń wodnych i decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
3) sporządzenie mapy do celów projektowych;
4) w razie konieczności uzyskanie od osób uprawnionych, właścicieli działek i instytucji zgody na wejście w teren nieruchomości;
5) w razie potrzeby wykonanie innych opracowań niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia;
6) uzupełnienie wszelkich braków, wprowadzenie zmian w dokumentacji, wskazanych przez organ wydający decyzję.
7) skoordynowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowej ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i koncepcjami dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji;
8) uzgadnianie z Zamawiającym na bieżąco rodzajów przyjmowanych w dokumentacji projektowej materiałów oraz przyjmowanych rozwiązań projektowych;
9) wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu obejmującej zaprojektowanie wszystkich niezbędnych elementów, w tym również elementów bezpieczeństwa ruchu;
10) pełnienie nadzoru autorskiego; w przypadku wystąpienia konieczności, w trakcie realizacji robót, Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany będzie do wykonania rysunków zamiennych lub uszczegółowienia dokumentacji projektowej.
15. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznanie zostanie oferta, która w sumie uzyska
największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt 4, 5, 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, a umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zdolności techniczne lub zawodowe.
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tą osobą.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 852)
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w rozdziale V SWZ i zażąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI.2.punkt od (1-3) SWZ.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 1, SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. (VI.2. pkt 1 SWZ)
2. Dokumenty o których mowa w pkt 1 a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (nie dotyczy niniejszego postępowania)
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; (nie dotyczy niniejszego postępowania)
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: (nie dotyczy niniejszego postępowania).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do reprezentowania w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Uwzględniając treść art. art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi się, że zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w szczególności w następującym zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, a co powoduje niemożność dotrzymania terminu realizacji zamówienia,
b) wystąpienia siły wyższej, będącej zdarzeniem, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy realizację jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;
2) sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) osób wskazanych w ofercie które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zmiana tych osób na inne może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania opisane dla tej osoby w specyfikacji warunków zamówienia i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji warunków zamówienia;
4) wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) ustawowej zmiany w zakresie stawek podatku od towarów i usług; w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek; zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę jego część, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku,
b) zmiany przepisów prawa dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej należnej zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych; zmiana ta powoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o sumę wzrostu jego kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników lub zleceniobiorców, biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego lub ustalonego według minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów,
c) zmiany przepisów prawa dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, bądź wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmiana ta powoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o sumę wzrostu jego kosztów wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
Zmiany opisane w § 14 Zmiana umowy - projektowane postanowienia umowne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty - na załączniku Nr 1;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców) – na załączniku Nr 2;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na załączniku Nr 3;
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
(jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w rozdziale VI.6. pkt 3 SWZ – (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 4;
6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 5;
7) załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
8) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.58 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.