eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja", ul. Chlubna 9A/9D w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014931762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 599 71 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90bd03fb-5d05-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027774/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka „Etezja” przy ul. Chlubnej 9A/9D Warszawa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail:
zamowieniapubliczne@wcpr.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
- utworzenie darmowego konta na stronie oneplace.marketplanet.pl za pomocą przycisku „Złóż konto za darmo”. Po wpisaniu adresu e-mail, hasła, kodu z obrazka oraz zaakceptowaniu wymaganych zgód należy użyć przycisku „Zarejestruj się”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, za pomocą którego należy potwierdzić adres e-mail.
- Po potwierdzeniu adresu e-mail należy się zalogować za pomocą przycisku „Zaloguj”
w celu ukończenia procesu rejestracji.
- Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę „Rejestracja”.
- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podzielonego na cztery etapy należy wysłać wniosek rejestracyjny do weryfikacji za pomocą przycisku „Wyślij wniosek”. Kod pocztowy w formularzu powinien być wpisany w formacie XX-XXX natomiast numer NIP/PESEL oraz numery telefonów jako ciąg cyfr (bez myślnika lub spacji między cyframi).
- Wiadomość potwierdzająca aktywację konta zostanie przesłana na adres e-mail użyty podczas rejestracji w ciągu 6 godzin roboczych od przesłania wniosku do akceptacji.
- Jeżeli niezbędna jest szybsza weryfikacja wniosku, istnieje możliwość kontaktu z infolinią wsparcia (22 257 22 23) z prośbą o przyspieszenie weryfikacji wniosku rejestracyjnego. Infolinia jest czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.

4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@wcpr.pl
6) Korzystanie z Platformy eZamawiający możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarki internetowej w wersji wspieranej przez producenta obsługującej TLS 1.2 z włączoną obsługą
JavaScript;
b) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo określone w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 5997120.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu iod@wcpr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 10 RODO w związku z
obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień
publicznych (Pzp) oraz działanie przez administratora w interesie publicznym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą będą
być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych (Administrator może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); z ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2023/ZP-TP/WCPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 260214,83 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 118081 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D w Warszawie. Boisko składać się będzie z nawierzchni sportowej, bramkokoszy i piłkochwytów.

1.1 Zakres prac projektowych
1.1.1 Zakres opracowań projektowych powinien być kompletny dla realizacji i prawidłowego działania całości planowanej inwestycji.
1.1.2 Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymaga natomiast dokonania zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
1.1.3 Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu należy do obowiązków Wykonawcy.
1.1.4 Zakres opracowań projektowych obejmuje również dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną.
1.1.5 W szczególności opracowania projektowe, w zależności od potrzeb w poszczególnych etapach prac, powinny obejmować przynajmniej:
a) Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, realizacji inwestycji oraz wskazanie możliwych zagrożeń dla terminowej realizacji zadania;
b) Uzyskanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją terenu, o ile będzie konieczna;
c) Dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia robót i uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu;
d) Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
e) Prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy;
f) Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obsługi i szkolenie personelu.

1.2 Wykaz wymaganych opracowań projektowych:
1.2.1 Wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej koncepcji architektonicznej obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu wraz z kartami technicznymi wyposażenia;
1.2.2 Uzyskanie wymaganych prawem zgód, odstępstw lub opinii odpowiednich organów, które będą niezbędne dla realizacji zamówienia;
1.2.3 Sporządzenie projektu wykonawczego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i zaopiniowaniem całości dokumentacji, oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) obejmujących wszystkie branże;
1.2.4 Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich rodzajów robót budowlanych.

1.3 Zakres robót budowlanych
1.3.1 Prace przygotowawcze
1.3.2 Budowa nawierzchni
1.3.3 Wykonanie robót budowlano-montażowych kompletnych obiektów budowlanych
1.3.4 Budowa piłkochwytów
1.3.5 Prace powykonawcze.

1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium „cena” ocena będzie dokonywana według następującego wzoru:

K = CN x 100 x 100%
CB
gdzie:
K – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
CB – cena brutto oferty badanej
Suma punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub/i przebudowie
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub/i remoncie boiska o wartości co najmniej 100 tys. zł. w tym wykonanie nawierzchni poliuretanowej;
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.

b) dysponują lub będą dysponowali podczas realizacji zamówienia:
Projektantem w branży architektonicznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w specjalności hydrotechnicznej lub w specjalności inżynierii hydrotechnicznej, lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r., poz. 334 z poźn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument OC potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej minimum 100 000 zł;
2) wykaz robót budowlanych zwierający minimum 1 robotę budowlaną (Załącznik nr 6 do SWZ) wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (dotyczy projektanta i kierownika budowy, sporządzony wg Załącznika nr 7 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymagane inne oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie
wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, gdy ofertę składa pełnomocnik. W
przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem,
przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego/tych podmiotów wg wzoru na załączniku nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, które składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2)pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej opisany w pkt 2.3 zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł;
2) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
 opisany w pkt 2.4 lit. a) musi być spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia różnych Wykonawców. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby;
 opisany w pkt 2.4 lit b) może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostały szczegółowo opisane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian określony w załączniku nr 8 do SWZ stanowiącym Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.