eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Budowa zatok parkingowych w os. II Pułku Lotniczego w rejonie budynku nr 46 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa zatok parkingowych w os. II Pułku Lotniczego w rejonie budynku nr 46 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126167000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa zatok parkingowych w os. II Pułku Lotniczego w rejonie budynku nr 46 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ccb4a2b-5cf7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044822/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.53 Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego. Realizacja wg projektu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy
Zakupowej w profilu nabywcy opod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
3. Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
▪ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s,
▪ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
▪ zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
▪ włączona obsługa JavaScript,
▪ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
▪ szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
▪ oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
▪ akceptuje warunku korzystania z Platformy Zakupowej określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce Regulamin oraz uznaje go za wiążący,
▪ zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod wyżej wymienionym adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) z siedzibą: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie właściwy organ do rozpatrzenia Pani/Pana pisma; Odbiorcami danych mogą być również inne organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu,
- W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych, posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/IX/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na budowie zatok parkingowych w os. II Pułku Lotniczego w rejonie budynku nr 46 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia,
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na podstawie:
- Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ,
- Specyfikacji technicznej (ST), stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ,
- Dokumentacji projektowej (DK), stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ,
- Przedmiaru robót (PR), stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ,
c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez. Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania
d) Wymagany okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia:
- Minimalny okres wynosi 36 miesięcy,
- Maksymalny okres wynosi 60 miesięcy,
e) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ,
2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. Projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności – za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane:
- Pracownicy fizyczni szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,
- Pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w Części 1 pkt 3 SWZ, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy.
5. Termin realizacji robót budowlanych: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym:
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej Umowy,
b) zakończenie robót budowlanych – w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
6. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zmawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ – z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z okoliczności udzielenia zamówienia podobnego oraz specyfiki zakresu przedmiotowego zamówienia podobnego. Udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp nastąpi po przeprowadzeniu postępowania właściwego dla zamówienia z wolnej ręki. Wraz z zaproszeniem do negocjacji, zostaną przekazane Wykonawcy w szczególności niezbędne informacje i dokumenty opisujące szczegółowo zakres przedmiotowy zamówienia podobnego, warunki jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający je określi) oraz sposób przeprowadzenia negocjacji. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C (Cena brutto = 60%)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy, odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
C = Cena minimalna ÷ Cena badanej oferty ∗ 60 punktów
G (Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia = 40%)
N = C + G
gdzie:
N jest łączną ilością punktów badanej oferty.
C jest ilością punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto.
G jest ilością punktów badanej oferty w kryterium Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia.
Sposób oceny:
- Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: 36 miesięcy = 0 punktów
- Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: 48 miesięcy = 20 punktów
- Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: 60 miesięcy = 40 punktów
Uwaga!
Oferty zawierające okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia, krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia, wykreślenie tylko jednego lub wszystkich wskazanych okresów gwarancji, oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia, tj. okres 36 miesięcy.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów
3. Zamawiający przyjmuje, że 1 punkt = 1%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie,
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie,
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na:
- budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości min. 400 m2,
- wykonaniu sieci gazowej z PE średnicy min. 110 mm o długości min. 50 m,
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. zakresu robót w ramach różnych zadań / umów.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- Inżynieryjnej drogowej,
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez tę samą osobę w ramach różnych branż.
2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej części specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w części 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 13 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ,
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) Wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
c) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy Podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tzw. Konsorcja oraz spółek cywilnych),
f) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ,
h) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ,
i) Podpisany Kosztorys ofertowy – Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do niniejszej SWZ Przedmiaru robót, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
Uwaga!
Kosztorys ofertowy powinien zawierać cenę jednostkową i wartość do każdej pozycji, dla której została określona w przedmiarze ilość jednostek.
j) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462),
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP, nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415,
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
e) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 1 lit. b) Części 7 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej, zgodnie z zapisami w pkt 1 Części 8 SWZ, oferty Wykonawcy,
f) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp,
Uwaga!
Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt 1 w części 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SWZ.
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SWZ.
5. W przypadku spółki cywilnej, zamówienie wykazane na spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wykonane przez spółkę, a nie poszczególnych wspólników, Zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego Wykonawcę, a nie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zgodnie z zapisami w pkt 1 w części 4 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w pkt 1 lit. a) w części 4 SWZ.
9. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w PPU, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
2. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.