eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszęcin › ,,Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin''Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin''

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 10

1.5.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3576 100

1.5.8.) Numer faksu: 34 3576 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@koszecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin''

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1585b3af-5c65-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011926/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1585b3af-5c65-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-Administratorem danych osobowych jest Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.
- Z Inspektorem Ochrony Danych Cezarym Nowickim można kontaktować się mailowo, pod adresem: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
,, Modernizacja i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Koszęcin’’
-odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),dalej „ustawa Pzp”;
-dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane;
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin - ul. Górna w miejscowości Sadów, 42-700. Na ulicy Górna brak
oświetlenia drogowego doświetlających ww. ulicę. Wzdłuż ul. Górna występuje istniejąca sieć wodociągowa i
elektroenergetyczna.
Projekt zakłada, że na ulicy Górnej zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego słupa nr 23
(CZZ136947) zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 3 sztuk, usadowione
na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2

Zakres prac obejmuje :
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 19,3W
4. instalację przeciwporażeniową.

oraz

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin – ul. Mariana Śliwińskiego, w miejscowości Sadów.
Na ulicy ks. Mariana Śliwińskiego od skrzyżowania w stronę cmentarza brak oświetlenia ulicznego, w związku z tym projekt
zakłada wybudowanie nowych punktów świetlnych. Wzdłuż ul. Śliwińskiego występuje istniejąca sieć wodociągowa i
elektroenergetyczna.
Projekt zakłada, że na ulicy ks. Mariana Śliwińskiego zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego
słupa nr 7 (CZZ210066) zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 3 sztuk,
usadowione na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2 z istniejącego słupa w
kierunku cmentarza.

Zakres prac obejmuje :
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 25,6W
4. instalację przeciwporażeniową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Dla części 1-3:
- cena ofertowa - 60 %
- okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 20 %
- obsługa gwarancyjna - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin- ul. Bukowa w miejscowości Koszęcin.
Na ulicy Bukowej brak oświetlenia ulicznego, w związku z tym projekt zakłada wybudowanie nowych punktów świetlnych.
Wzdłuż ul. Bukowej występuje istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i elektroenergetyczna.
Projekt zakłada, że na ulicy Bukowej zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego słupa nr 11
(CZZ125024) zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 3 sztuk, usadowione
na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2

Zakres prac obejmuje:
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 32,1W
4. instalację przeciwporażeniową.

oraz

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin- ul. Ligonia w miejscowości Prądy.
Na ulicy Ligonia brak oświetlenia ulicznego, w związku z tym projekt zakłada wybudowanie nowych punktów świetlnych.
Wzdłuż ul. Ligonia występuje istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna.
Projekt zakłada, że na ulicy Ligonia zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego słupa nr 67
(CZZ106383) zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 4 sztuk, usadowione
na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2

Zakres prac obejmuje:
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 32,1W
4. instalację przeciwporażeniową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Dla części 1-3:
- cena ofertowa - 60 %
- okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 20 %
- obsługa gwarancyjna - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin – ul. Kościuszki w miejscowości Strzebiń.
Na ulicy Kościuszki brak oświetlenia drogowego. Projekt zakłada budowę nowych punktów świetlnych doświetlających ww.
ulicę. Wzdłuż ul. Kościuszki występuje istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Projekt zakłada, że na ulicy Kościuszki zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego słupa nr 2UG zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 6 sztuk, usadowione na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2 z istniejącego słupa.

Zakres prac obejmuje:
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 19,3W
4. instalację przeciwporażeniową.

oraz

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszęcin – ul. Lubliniecka do ul. Długiej, w miejscowości Strzebiń. Na
ulicy Lubliniecka brak oświetlenia drogowego. Wzdłuż ul. Lubliniecka występuje istniejąca sieć elektryczna,
telekomunikacyjna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Projekt zakłada budowę nowych punktów świetlnych
doświetlających ww. ulicę.
Projekt zakłada, że na ulicy Lubliniecka zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne zasilone z istniejącego słupa nr 45
(CZZ125815) zgodnie z wydanymi warunkami nr TNT/NMG/AW/2021-08-26. Punkty świetlne w ilości 4 sztuk, usadowione
na fundamencie zostaną zasilone kablem elektroenergetycznym YAKXS 4x35mm2.

Zakres prac obejmuje:
1. linię kablową oświetlenia ulicznego – kabel YAKXS 4x35mm2
2. montaż słupów oświetlenia ulicznego – 8m
3. zawieszenie opraw typu LED – 19,3W
4. instalację przeciwporażeniową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
Dla części 1-3:
- cena ofertowa - 60 %
- okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 20 %
- obsługa gwarancyjna - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty zgodne z zakresem niniejszego zamówienia, tj. :
- Zadanie 1 – co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia zewnętrznego, służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu kołowego i/lub pieszego o wartości min. 60.000,00 zł netto każde,
– które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym.
- Zadanie 2 - co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia zewnętrznego, służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu kołowego i/lub pieszego o wartości min. 50.000,00 zł netto każde,
– które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym
- Zadanie 3 - co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia zewnętrznego, służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu kołowego i/lub pieszego o wartości min. 80.000,00 zł netto każde,
– które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym
b) dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonywania zamówienia, tj.
- kierownik budowy– 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne gr. D
- 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne gr. E
- 2 osoby posiadające uprawnienia do pracy pod napięciem (PPN).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.2.1 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w
oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej Oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia:
a) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej, dodatkowe roboty nieobjęte pierwotną dokumentacją projektową,
b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac (np. brak uzgodnień).
W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
2) zmiany sposobu spełniania świadczenia może nastąpić w sytuacji gdy wystąpi:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) konieczność zastosowania innej technologii wykonania zaprojektowanych robót, innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub jego części lub konieczność zmiany wynika z ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
2. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.