eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na okres 36 miesięcy - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na okres 36 miesięcy – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-454

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.zielonagora@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na okres 36 miesięcy – postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfe1743c-5ba5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126939/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w latach 2023-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin). Sposób komunikowania określa rozdział XI SWZ.
Oferta, na którą składają się Formularz ofertowy oraz oświadczenia składane elektronicznie, musi zostać podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została opisana w Rozdz. XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia przez 36 miesięcy, począwszy od 01.12.2023 roku poprzez świadczenie usługi monitoringu elektronicznego systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz central systemów sygnalizacji pożarowej 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku i podejmowanie działań jako podjazd Patrolu Interwencyjnego w nw. lokalizacjach :
- Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim;
- Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu;
- Urząd Skarbowy w Sulęcinie;
- Urząd Skarbowy w Słubicach;
- Urząd Skarbowy w Świebodzinie;
- Urząd Skarbowy w Żarach;
- Urząd Skarbowy w Żaganiu;
- Urząd Skarbowy w Drezdenku;
- Urząd Skarbowy we Wschowie;
- Budynek Lubuskiego Urzędu Celno–Skarbowego - Punkt Kontrolny w Gubinku, dawny budynek przejścia granicznego w Gubinku;
- Budynek Lubuskiego Urzędu Celno–Skarbowego mieszczących się w Świecku – Budynek 2P na Terminalu Odpraw Celnych -obiektu mieszczącego się na drogowym przejściu granicznym (DPG) Świecko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie trwał nie dłużej niż 3 m-cy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca krajowy posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021, poz. 1995)
b) Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych, niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na usłudze monitoringu elektronicznego realizowaną przez okres minimum 12 miesięcy, w budynkach biurowych (jedna usługa oznacza wykonanie/wykonywanie na podstawie jednej umowy przez okres minimum 12 miesięcy) o wartości nie mniejszej niż – 14 000,00 zł; przy czym usługa musi spełniać łącznie poniższe warunki:
− usługa była wykonana/jest wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy i wartość umowy w ramach zakresu usługi monitoringu elektronicznego jest nie mniejsza niż wartość wskazana powyżej;
− w przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż kwota brutto wskazana przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych usług realizowanych w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) Ważną koncesję MSWiA , o której mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 2; złożoną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zawierający co najmniej jedną usługę, dla poszczególnych części (o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 4 SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga!
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć - o ile dotyczy to sytuacji określonej w SWZ inne oświadczenia lub dokumenty wskazane m.in. w rozdz. XV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawi-cieli każdego z partnerów oraz dołączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego. Wytyczne w zakresie pełnomocnictwa wskazano w rozdziale II ust. 16 SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SWZ), w tym potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6-8 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wy-kluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Załączniku nr 5b do SWZ (Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
5) Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi samodzielnie potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający wy-maga, aby kluczowe zadania były wykonywane przez jednego współwykonawcę, który posiada szczególne kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zostały określone w § 15 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.