eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzepin › Budowa ujęcia wody podziemnej w KowalowieOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZEPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzepin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-110

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzepin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rzepin.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4c7c21f-47ec-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043238/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Platformy i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rzepin.pl (nie dotyczy składania
ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy. Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, założyć konto na Platformie.
W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności Platformy,
np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego na Platformie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta Platformy.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Instrukcje funkcjonowania Platformy w tym korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania w systemie (Platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną Urzędu Miejskiego w Rzepinie i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKŚI.271.7.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii
i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych (jeżeli są wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) - Kowalów, ul. Rzepińska, dz. nr ewid. 194/40.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie w tym m. in.:
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU (zał. Nr 6 do SWZ) zawierającej:
a) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót,
b) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) - zwany dalej rozporządzeniem w sprawie projektu budowlanego, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454) – zwany dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji projektowej, stwiorb oraz pfu, w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);
c) opracowanie projektów wykonawczych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji projektowej, stwiorb oraz pfu uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz);
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2021 r., poz 2458) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kosztów dokumentacji projektowej i robót - w formie papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.);
e) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji projektowej, stwiorb oraz pfu – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz).
f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące branże.
g) opracowanie dokumentacji geologiczną niezbędnej do wykonania oraz dokumentacji hydrogeologicznej do późniejszej eksploatacji ujęcia,
h) opracowanie wymaganej dokumentacji obudowy studni,
i) dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego (jeśli jest wymagana),
j) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
k) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
l) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego – jeżeli są wymagane) w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71351910-5 - Usługi geologiczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert są:
cena oferty (C) - 60 %
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia (G) - 40 %

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 60 %)
Cena oferty badanej

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

Liczba punktów w zakresie kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia” wyznaczony będzie ze wzoru:

G = (G_ob/G_max )x 100 x 40%
gdzie:
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia,
Gob – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia oferty badanej,
Gmax – najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.

Przez okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia należy rozumieć okres podany w miesiącach (jako liczba całkowita). Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako niezgodną z warunkami zamówienia). W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
Najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia wskazany w ofercie wykonawcy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.

UWAGA:
Gwarancją objętą niniejszym kryterium nie jest objęta Dokumentacja Projektowa, dla której okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + G gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie ujęcia wody o wartości tych robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
w zakresie wykonywania robót:
minimum jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika prac geologicznych - posiadającą uprawnienia do wykonywania, dozorowania oraz kierowania pracami geologicznymi w kategorii IV lub V w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające mu równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (w odniesieniu
do warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 4 lit. a) niniejszej SWZ).
2) wykaz osób (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. V ust. 1
pkt 4 lit. b) niniejszej SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w ust. 2 pkt 1 i 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym we projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformie (pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.