eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II" - dokumentacja projektowaOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-318d63f0-5b8d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032724/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem
https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piłsudskiego 6/10
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 502
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa
numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.52.2023
prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.52.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”.

2. Nazwa inwestycji: „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa, nazwa zadania: .: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”

3. Na obszarze objętym zamówieniem uchwalony jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr LII/490/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2022 r. stanowiąca załącznik nr 2 do przedmiotowego postępowania.

4. Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 180602_4 Kolbuszowa (M), 0001 obręb Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie – zakres przedstawiony na załączniku graficznym Nr 1 oraz Nr 2.

5. Zamówienie dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie:
a) sieci wodociągowej w zakresie podłączenia wszystkich wydzielonych działek zaznaczonych na załączniku graficznym nr 1- wodociąg należy doprowadzić do każdej działki i zaślepić;
b) sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podłączenia działek na zaznaczonych na załączniku graficznym nr 2
c) sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków, zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu wokół pompowni ścieków. Kanalizację sanitarną należy doprowadzić do każdej wydzielonej działki zaznaczonej na załączniku graficznym nr 1 – kanalizację sanitarną należy zakończyć studnią rewizyjną. Należy zaprojektować likwidację istniejącej pompowni ścieków znajdującej się na działce o nr ewid. 48/153 w miejscowości Kolbuszowa. Ścieki, które są na chwilę obecną odprowadzane do przedmiotowej pompowni ścieków, następnie są przepompowywane do istniejącej sieci zlokalizowanej wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w miejscowości Kolbuszowa należy „przekierować” za pomocą projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci znajdującej się na północ od terenu objętego opracowaniem. Dokładne miejsce włączenia do istniejącej sieci wskaże użytkownik – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. po złożeniu wniosku o wydanie warunków.
d) pompownię ścieków – lokalizacja – rejon ul. Błonie (na etapie prac projektowych zostanie uzgodniona optymalna lokalizacja pompowni ścieków), zasilenie energetyczne do pompowni ścieków, rurociąg tłoczny, ogrodzenie terenu pompowni, zagospodarowanie terenu wokół pompowni;
e) sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych wskazanych na załączniku nr 1. W obliczeniach ilości wód należy uwzględnić całe zlewnie, z których odprowadzana będzie woda opadowa;
f) przebudowę rowu otwartego na rów kryty ze zmianą jego lokalizacji.

I. Opracowanie koncepcji (projektu wstępnego)
Koncepcja musi zawierać min.:
a) lokalizację sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z rzędnymi projektowanej infrastruktury;
b) lokalizację odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek prywatnych - odcinki od projektowanej sieci do wszystkich działek będących w zakresie przedmiotowej inwestycji - kanalizację należy zakończyć studzienką kanalizacyjną, a rurę wodociągową należy zaślepić;
c) projektowaną lokalizację rowu przewidzianego do przełożenia i przykrycia;
d) lokalizację pozostałej infrastruktury, która musi zmieścić się w pasie drogowym – zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny – przedmiotowe sieci nie są objęte zleceniem w celu ich zaprojektowania, muszą być wrysowane w pasach drogowych na etapie koncepcji w celu potwierdzenia, że wszystkie sieci zmieszczą się w pasach drogowych. Wyjątkiem jest pas drogowy ul. Astrowej, który należy rozpatrzyć indywidualnie.
Koncepcje należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w celu jej zatwierdzenia.II. Opracowanie dokumentacji projektowej:
Zakres prac będzie obejmował:
1) pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;
2) uzyskanie zgód (w formie umów) od wszystkich właścicieli działek, na których zaprojektowane zostanie podziemne uzbrojenie terenu;
3) przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej, w tym kartę informacyjną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej;
4) opracowanie projektu budowlanego zawierającego: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany - ilość egzemplarzy w zakresie wystarczającym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę + 1 egzemplarz dla Zamawiającego;
5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – jeżeli będzie wymagana;
6) wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, w tym wykonanie pomiarów pasów drogowych w przekrojach co 25 m. Rzędne istniejącego terenu wykonać w osi pasa drogowego oraz na granicy pasa z działkami sąsiednimi;
7) wykonanie badań geotechnicznych gruntu (według potrzeb);
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót;
9) opracowanie projektu technicznego - ilość egzemplarzy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane + 2 egzemplarze dla Zamawiającego;
10) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 1 egz.
11) szczegółowe specyfikacje techniczne- 1 egz.
12) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki pdf, kosztorysy
i przedmiary także w formacie .ath z zapisem na CD lub DVD) - 1 egz.
13) uzyskanie innych decyzji, opinii, opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Uwaga:
Zakres dokumentacji projektowej musi obejmować budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (odcinek od projektowanej sieci do wszystkich działek będących w zakresie przedmiotowej inwestycji (załącznik graficzny nr 1 i nr 2) - kanalizację należy zakończyć studzienką kanalizacyjną, a rurę wodociągową należy zaślepić). Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zostanie określone przez użytkownika sieci - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej po złożeniu stosownego wniosku.

Proponowana lokalizacja projektowanych sieci:
A) Pas drogowy na odcinku 1 – 2 – jezdnia o szerokości 5,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej po południowej stronie pasa drogowego poza jezdnią. Po stronie północnej pasa drogowego przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
B) Pas drogowy na odcinku 3 – 4 – ul. Astrowa – należy uwzględnić załączony Program Funkcjonalno – Użytkowy w zakresie zagospodarowania pasa drogowego. Pas drogowy o szerokości 16,0 m, jezdnia o szerokości 6,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej po południowej stronie jezdni w pasie drogowym (jeżeli będzie taka możliwość) dopuszcza się zlokalizowanie przedmiotowych sieci na wydzielonych działkach zlokalizowanych po południowej stronie pasa drogowego ul. Astrowej. Należy zaprojektować przebudowę rowu otwartego na rów kryty ze zmianą jego lokalizacji. Rów po przebudowie będzie pełnił również funkcję kanalizacji deszczowej. Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej po południowej stronie pasa drogowego w miejscu, gdzie nie będzie przebudowanego rowu. Po stronie północnej pasa drogowego przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
C) Pas drogowy na odcinku 5 – 6 – jezdnia o szerokości 5,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej po północnej stronie pasa drogowego poza jezdnią. Po stronie południowej pasa drogowego przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
D) Pas drogowy na odcinku 5 – 6 – jezdnia o szerokości 5,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej po północnej stronie pasa drogowego poza jezdnią. Po stronie południowej pasa drogowego przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
E) Pas drogowy na odcinku 9-1-3-5-7-10 – jezdnia o szerokości 6,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej po stronie wschodniej pasa drogowego poza jezdnią , sieć kanalizacji deszczowej po zachodniej stronie pasa drogowego poza jezdnią. W pasie drogowym poza jezdnią przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
F) Pas drogowy na odcinku 11 - 12 – jezdnia o szerokości 5,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej po stronie wschodniej pasa drogowego poza jezdnią. W pasie drogowym po stronie zachodniej poza jezdnią przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
G) Pas drogowy na odcinku 13 – 6 - 14 – jezdnia o szerokości 5,0 m, pas drogowy o szerokości 16,0 m. Zaprojektować sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej po stronie zachodniej pasa drogowego poza jezdnią. W pasie drogowym po stronie wschodniej poza jezdnią przewidzieć miejsce na zasilanie energetyczne, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
H) Załącznik graficzny nr 2 – lokalizację sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy ustalić z Urzędem Miejskim w Kolbuszowej na etapie opracowywania koncepcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień do 10%, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego
wartości.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z
postępowania identyczne z tymi, które stosował
w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział
I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej koncepcji inwestycji do zatwierdzenia w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia,
licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób
potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/, jeżeli wykaże, że
dysponuje następującą osobą:
 Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
 Projektant branży sanitarnej – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Projektanta w zakresie niniejszego
zamówienia.
 Sprawdzający branży sanitarnej – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Sprawdzającego w zakresie niniejszego
zamówienia.
b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
• wykazanie jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej o wartości nie mniej niż 60 000,00 zł brutto, dokumentacja projektowa zrealizowana w ostatnich 3 latach,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów
– oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób
potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych/,
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób /wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/.
b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku
udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 1.000,00 zł
2. Zamawiający w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub
art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia:a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7,
wykonawcyustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnieubiegających się o
udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Elementów w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
a) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) Wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Przedmiotu Umowy lub
jego poszczególnych Elementów, nie wynikające z winy Wykonawcy,
c) Przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z
zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikające z winy Wykonawcy,
d) Nie wynikająca z zaniedbań Wykonawcy odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień,
e) Żądanie przez organ administracji uzupełnienia dokumentacji, przez sporządzenie projektów rozgraniczenia gruntów,
dostarczenia decyzji
i postanowień innych organów, przeprowadzenia geodezyjnego rozgraniczenia gruntów, aktualizacji operatów ewidencji
gruntów,
f) Gdy po ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niemożliwym jest wykonanie całości
zamówienia w terminie przewidzianym prawem (jeżeli dotyczy),
g) Szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych Elementów Umowy,
h) Zmiany przepisów prawa,
i) Objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
j) Podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług wykraczających poza Przedmiotem
niniejszej umowy (przedmiotem zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych usług wpływa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy,
Pozostałe zmiany umowy określono w § 7 Projektowanych postanowień umowy (Rozdział III SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.