eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-102

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gliwice.nio.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.nio.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412255

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00405920

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
zgodnie z § 7 Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, tj. ZMIANY UMOWY
1. Z uwagi na fakt, iż realizacja zamówienia objętego niniejszą finansowana będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w 2023 roku, termin wykonania niniejszej umowy, tj. 30 listopada 2023 r. jest terminem nieprzekraczalnym. Zatem w przypadku niezrealizowania umowy w wymaganym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a wszelkie koszty związane z ewentualnymi zamówieniami, zaliczkami lub płatnościami dokonanymi przez Wykonawcę nie będą obciążać Zamawiającego. W przypadku odstąpienia odpowiednie zastosowanie będzie miał § 8 ust. 3 umowy.
2. W sytuacji, gdy w ramach umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie możliwe przedłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz.
5. Zmiany określone w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej obowiązują z datą wprowadzenia ich w życie na podstawie odrębnych przepisów.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:
1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron,
3) zmiana miejsca odbioru pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy,
4) zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienie § 9 ust. 7 niniejszej umowy stosuje się bezpośrednio.
8. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.

Po zmianie:
zgodnie z § 7 Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, tj. ZMIANY UMOWY
1. Z uwagi na fakt, iż realizacja zamówienia objętego niniejszą finansowana będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w 2023 roku, termin wykonania niniejszej umowy, tj. 30 listopada 2023 r. jest terminem nieprzekraczalnym. Zatem w przypadku niezrealizowania umowy w wymaganym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a wszelkie koszty związane z ewentualnymi zamówieniami, zaliczkami lub płatnościami dokonanymi przez Wykonawcę nie będą obciążać Zamawiającego. W przypadku odstąpienia odpowiednie zastosowanie będzie miał § 8 ust. 3 umowy.
2. W sytuacji, gdy w ramach umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie możliwe przedłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz.
5. Zmiany określone w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej obowiązują z datą wprowadzenia ich w życie na podstawie odrębnych przepisów.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:
1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron,
3) zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienie § 9 ust. 7 niniejszej umowy stosuje się bezpośrednio.
8. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-09-28 09:00

Po zmianie:
2023-10-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-09-28 09:30

Po zmianie:
2023-10-02 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-10-17

Po zmianie:
2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.