eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadki › Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w SamostrzeluOgłoszenie z dnia 2022-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smostrzel 9

1.5.2.) Miejscowość: Sadki

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-110

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsamostrzel.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.zspsamostrzel.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b9e9f2-4470-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00370843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377653/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu w ilości do 120 m3.
Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008) oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
Właściwości oleju lekkiego: wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg, zawartość siarki max. 0,1 %(m/m).
Miejscem dostawy są kotłownie zlokalizowane w Samostrzelu.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 736639,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 736639,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 736639,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171729604

7.3.3) Ulica: Sławoszewska 2b

7.3.4) Miejscowość: Kotlin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-220

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73663913 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.