eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchożebry › Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy SuchożebryOgłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchożebry

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandry Ogińskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Suchożebry

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-125

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suchozebry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33926a4d-593b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020314/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33926a4d-593b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym przesyłanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z
Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
4)W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać
ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5)Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
6) Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel. (25) 631 45 07.
2.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana
Książka , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP” , związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak
możliwości udzielenia zamówienie publicznego. W szczególności niepodanie stosownych danych osobowych może skutkować
odrzuceniem oferty wykonawcy.
Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w pkt. XXX. Postanowienia końcowe SWZ. Prosimy o zapoznanie
się z jej treścią.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIK.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 361004W w miejscowości Podnieśno

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr 361006W

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.
835).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
Dla części 1:
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 zł (Sześćset tysięcy 00/100 zł).
Dla części 2:
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (Pięćset tysięcy 00/100 zł).

d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

d.1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
Dla części 1:
- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 500 mb.
Dla części 2:
- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej na odcinku o długości min. 200 mb.

oraz

d.2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
Dla części 1:
- min. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.).
Dla części 2:
- min. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.).

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - zał. nr 9 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - zał. nr 10 do SWZ
c) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - zał. nr 8.do SWZ
2.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
3.W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniem”, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do SWZ, stanowiące
dowód potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców „Oświadczenie”, o którym mowa w pkt. 1)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w „Oświadczeniu”, o którym mowa w pkt. 1).
4) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. wraz z
ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2 Ustala się wadium w wysokości:
Dla części 1: 10 000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy i 00/100 zł);
Dla części 2: 5 000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy i 00/100 zł).

3 Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim O/Suchożebry nr 69 9221
0000 0130 0215 2000 0030, z dopiskiem „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry GIK.271.11.2023 Część ….”
- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2022.2080 t.j.).
4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
5 Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
- musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji,
- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji,
- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z
klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), z
treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
6 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być przekazane zamawiającemu jako oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
7 Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo,
3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o
których mowa w ppkt 1),
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy,
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka
korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym
załącznik do SWZ.
4. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy ze wskazaniem okoliczności
uzasadniających wprowadzenie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.