eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszkowice › Remont drogi gminnej nr 560040K "Do cmentarza w Łazanach" nr dz. 184 w miejscowości Łazany, km 0+035 - 0+260 (Gmina Biskupice)Ogłoszenie z dnia 2023-09-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 560040K „Do cmentarza w Łazanach” nr dz. 184 w miejscowości Łazany, km 0+035 – 0+260 (Gmina Biskupice)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biskupice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tomaszkowice 455

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 289 70 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@biskupice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 560040K „Do cmentarza w Łazanach” nr dz. 184 w miejscowości Łazany, km 0+035 – 0+260 (Gmina Biskupice)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9df94e1-5b6d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088637/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont drogi gminnej nr 560040K „Do cmentarza w Łazanach” nr dz. 184 w miejscowości Łazany, km 0+035 – 0+260 (Gmina Biskupice)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9df94e1-5b6d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;
2) korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne,
3) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c9df94e1-5b6d-11ee-a60c-9ec5599dddc1;
4) postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”);
5) identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c9df94e1-5b6d-11ee-a60c-9ec5599dddc1;
Pełne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej zostały uregulowane w treść SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały uregulowane w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO - obowiązek informacyjny został uregulowany w treści SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO - ograniczenia stosowania - Zamawiający nie przewiduje stosowania ograniczeń RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej nr 560040K „Do cmentarza w Łazanach” nr dz. 184 w miejscowości Łazany, km 0+035 – 0+260 (Gmina Biskupice)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena „C” – waga punktowa - 60 pkt;
Kryterium 2: Okres gwarancji „G” – waga punktowa - 40 pkt;
1) ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
P = C + G
Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C i „Okres gwarancji” G wyliczona wg poniższych wzorów:
Kryterium 1: Cena oferty „C” – maksymalnie można otrzymać 60 pkt.:
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert (brutto)
C „Cena oferty” =------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.

Cena oferowana badanej oferty (brutto)

Kryterium 2: Okres gwarancji „G” – maksymalnie można otrzymać 40 pkt.:
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujący sposób, tj. 4, 4,5 i 5 lub więcej.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony przy ocenie ofert to 4 lata.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony przy ocenie ofert to 5 lat lub dłużej.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w przedziale od 4 do 5 lat.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Punkty w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane w następujący sposób:
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 5 lat i więcej otrzyma 40 pkt,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji np. 4,5 roku otrzyma 20 pkt,
- oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 4 lata otrzyma 10 pkt,

Oferta Wykonawcy, który w „Formularzu oferty” nie poda okresu gwarancji lub poda okres gwarancji krótszy od najkrótszego możliwego okresu tj. poniżej 4 lat, zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 p.z.p.
Następnie punkty uzyskane w Kryterium Cena (C) oraz gwarancji (G) zostaną zsumowane, zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych za ofertę niepodlegającą odrzuceniu
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
G – ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
2) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

3) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

4) sytuacja ekonomiczna lub finansowej,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie żądać, podmiotowych środków dowodowych w postaci:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, osobno dla każdej części, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150 000,00 zł.

5) zdolność techniczna i zawodowa.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych (zał. nr 5 do SWZ) nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej w postaci co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 150 000,00 zł, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga:
Przez wykonanie 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmował kilka zleceń.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę,
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą:
- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zał. nr 3 do SWZ
Zał. nr 4 do SWZ
Zał. nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
a) kosztorys,
b) (zał. nr 4 i 5 do SWZ wraz załączonymi dowodami), aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym wraz z ofertą, według wzoru nr 3 do SWZ,
c) wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, o której mowa w pkt 21 SWZ,
d) dokumentu potwierdzającego, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezento-wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z do-łączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został uregulowany w treści wzoru umowy - zał. do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: E - zamówienia Gmina Biskupice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.