eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Druk i dostawa dwóch tytułów książek i jednego zeszytu czasopisma na potrzeby Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Druk i dostawa dwóch tytułów książek i jednego zeszytu czasopisma na potrzeby Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa dwóch tytułów książek i jednego zeszytu czasopisma na potrzeby Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0d52e24-40f2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00325030/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi poligraficzne - druk książek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00364090

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.262.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9202,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi drukowania techniką cyfrową nakładu dwóch tytułów książek oraz jednego zeszytu czasopisma wraz z ich dostawą do Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie mieszczącego się w Krakowie przy ul. Potebni nr 7.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.
Szczegółowe warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy/ PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jako najkorzystniejsza (najtańsza i najwyżej oceniona w świetle przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert) została wytypowana prawidłowa, niepodlegająca odrzuceniu Oferta nr 2 Wykonawcy PHU OLEJNIK Piotr Olejnik, ul. E. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa z ceną 10 617, 00 zł brutto, jednak przy zaoferowanej na tym poziomie cenie usługi aktualizuje się przesłanka unieważnienia postępowania wyrażona w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, odnosząca się do złożenia oferty cenowej, której wysokość przekracza obwieszczony przez Zamawiającego budżet wynoszący w tym przypadku 9 730, 00 zł brutto. Wyżej przywołany przepis ustawy Pzp zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie. W myśl art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, nie mogąc zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej (najtańszej) oferty Wykonawcy PHU OLEJNIK Piotr Olejnik,ul. E. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa, Zamawiający podjął konieczną i w pełni uzasadnioną okolicznościami decyzję o unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.