eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługi hotelowe i towarzyszące na potrzeby szkoleń w ramach organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie programu doradczego z zakresu akwakulturyOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi hotelowe i towarzyszące na potrzeby szkoleń w ramach organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie programu doradczego z zakresu akwakultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8819baf2-3aa0-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelowe i towarzyszące na potrzeby szkoleń w ramach organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie programu doradczego z zakresu akwakultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8819baf2-3aa0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie podlega współfinansowaniu przez UE w ramach projektu pn. „System doradztwa spersonalizowanego w oparciu o stosowanie innowacyjnych praktyk produkcyjnych, rozwój technologiczny i zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań zarządzania i gospodarstwach rybackich ze szczególnym uwzględnieniem ryb łososiowatych” (Umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.2-OR1600002/20)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00353349

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WNoŻiR/762/2023/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługi hotelowe i towarzyszące (usługi noclegowe w pokojach hotelowych, usługi gastronomiczne, inne) realizowane na potrzeby uczestników dwóch dwudniowych cyklów szkoleń do przeprowadzenia w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 29.09.2023 - 30.09.2023 r. (pierwszy dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu nr 1) oraz dniach 24.11.2023 - 25.11.2023 r. (drugi dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu nr 1). Wymagane jest, aby usługi objęte Zadaniem nr 1 były wykonane w jednym zaoferowanym przez Wykonawcę hotelu, minimum trzygwiazdkowym, położonym na terenie wyżej wskazanego miasta (granice administracyjne miasta Szczecin)
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla części 1 (zwanej w SWZ Zadaniem nr 1) określa SWZ
z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 1)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.5.5.) Wartość części: 42000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Usługi hotelowe i towarzyszące (usługi noclegowe w pokojach hotelowych, usługi gastronomiczne, wynajem Sali szkoleniowej, inne) realizowane na potrzeby czterech dwudniowych cyklów szkoleń do przeprowadzenia w Mielnie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 06.10.2023 r. - 07.10.2023 r. (pierwszy dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu
nr 2), 13.10.2023 - 14.10.2023 r. (drugi dwudniowy cykl szkolenia
w Zadaniu nr 2), 01.12.2023 r. - 02.12.2023 r. (trzeci dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu nr 2) oraz 08.12.2023 r. - 09.12.2023 r. (czwarty dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu nr 2). Wymagane jest, aby usługi objęte Zadaniem nr 1 były wykonane w jednym zaoferowanym przez Wykonawcę hotelu, minimum trzygwiazdkowym, położonym na terenie wyżej wskazanego miasta (granice administracyjne miasta Mielno)
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 2)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.5.5.) Wartość części: 64000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Usługi hotelowe i towarzyszące (usługi noclegowe w pokojach hotelowych, usługi gastronomiczne, wynajem Sali szkoleniowej, inne) realizowane na potrzeby dwóch dwudniowych cyklów szkoleń do przeprowadzenia w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) w dniach 22.09.2023 r. - 23.09.2023 r. (pierwszy dwudniowy cykl szkolenia w Zadaniu
nr 3) oraz 17.11.2023 r - 18.11.2023 r. (drugi dwudniowy cykl szkolenia
w Zadaniu nr 3). Wymagane jest,
aby usługi objęte Zadaniem nr 3 były wykonane w jednym zaoferowanym przez Wykonawcę hotelu, minimum trzygwiazdkowym, położonym na terenie wyżej wskazanego miasta (granice administracyjne miasta Kołobrzeg).
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 3 określa SWZ z załącznikami (w odniesieniu do części zamówienia jaką stanowi tam Zadanie nr 3)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.5.5.) Wartość części: 106162 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25849,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25849,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Orbis S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526 025 04 69

7.3.3) Ulica: Złota 59

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25849,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-22 do 2023-11-18

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone w części nr 2 oferty podlegały odrzuceniu

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50208 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50208 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50208 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6711756876

7.3.3) Ulica: Sułkowskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Kołobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50208 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-29 do 2023-11-25

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okresy realizacji zamówienia wskazane w ogłoszeniu odpowiednio dla części 1 oraz części 3 są jedynie maksymalnym okresem w
którym wystąpią dni szkolenia podczas których wymagane jest wykonanie usług objętych niniejszym zamówieniem.
Konkretne terminy poszczególnych szkoleń w w części 1 oraz części 3 (a tym samym terminy realizacji usług stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia w tycz częściach ) podane są w dziale VI SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.