eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część III meble laboratoryjne



Ogłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część III meble laboratoryjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 46/47

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48585733128

1.5.8.) Numer faksu: +48585733128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@muzeumgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - Część III meble laboratoryjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be2f94ef-429a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089470/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wyposażenia pracowni konserwacji w Muzeum Bursztynu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nr projektu: PLRU.01.01.00-22-0035/18 Tytuł: Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00366934

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio o sygnaturze NZP.26.06.2023 (ZP-TP/6) w trybie podstawowym art. 275 ust.1 nie złożono żadnej oferty na część II postępowania (sprzęt optyczny) oraz III postępowania (meble laboratoryjne) natomiast na Cześć I postępowania - Urządzenia laboratoryjne została złożona tylko 1 oferta podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-3e8b3788-226b-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.26.09.2023(ZP-WR/9)

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 416000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 54000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Meble laboratoryjne: Stół ze zlewem dwukomorowym: Parametry: szerokość 1100mm; głębokość 700mm; wysokość: 850mm; Materiał: stal nierdzewna dwie komory; głębokość komory min. 250mm; ilość drzwi w szafce: 2; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: inox. Dygestorium z podblatową szafką wentylowaną wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do instalacji. Zastosowanie: - prace z rozpuszczalnikami, substancjami toksycznymi, drażniącymi. Parametry: wymiary zewnętrzne: 1200 x 800 x 2200 mm (+/-10%); ściana przednia przeszklona, podnoszona na zasadzie przeciwwagi; dodatkowo przeszklony lewy bok; system wentylacji – wywiewny (wbudowany wentylator); gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne); instalacja gazowa i wodna; zlew chemoodporny z baterią na zimną i ciepłą wodę; zawory gazu i wody umieszczone na płycie czołowej; oświetlona komora dygestorium – oświetlenie komory roboczej: panel LED lub świetlówki, światło lampy skierowane do wnętrza komory roboczej, ma oświetlać całą powierzchnię blatu roboczego; konstrukcja metalowa - malowanie farbą chemoodporną w kolorze dopasowanym do zabudowy meblowej. Dygestorium wykonane zgodnie z normą PN EN 14175. Certyfikaty ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 firmy instalującej dygestorium w zakresie serwisu i montażu mebli laboratoryjnych.
Szafki wiszące pojedyncze lewe: szerokość 600 mm; głębokość 300 mm; Wysokość 600 mm; przeszklone drzwiczki; półka; ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035.
Szafki wiszące pojedyncze prawe: szerokość 600 mm; głębokość 300 mm; Wysokość 600 mm; przeszklone drzwiczki; półka; ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035.
Szafki wiszące podwójne: szerokość 900 mm; głębokość 300 mm; wysokość 600 mm; drzwiczki pełne półka; ściany i drzwiczki laminowane, kolor RAL 7035.
szafki stojące pojedyncze: szerokość 1100 mm; głębokość 500 mm; wysokość 670 mm; stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm; blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego; grubość blatu: 20 mm; głębokość blatu: 700 mm; drzwiczki; półki.
szafki stojące podwójne nr 2: szerokość 1000 mm; głębokość 500 mm; wysokość 670 mm; stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm; blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego; grubość blatu: 20 mm; głębokość blatu: 700 mm; 2 szuflady; drzwiczki; półka.
szafki stojące podwójne nr 3: szerokość 860 mm; głębokość 500 mm; wysokość 670 mm; stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażony w stopki do poziomowania o regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm; blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego; grubość blatu: 20 mm; głębokość blatu: 700 mm; drzwiczki; półka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66153,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66153,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66153,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Danlab Danuta Katryńska”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 583-10-12-014

7.3.3) Ulica: Handlowa 6d

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-399

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64575,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.