eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty budowlane w budynku Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ujastek 7Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w budynku Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ujastek 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Jagiellońska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-010

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.grabowska@stary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stary-teatr.bip-e.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w budynku Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ujastek 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-698e2f4c-5883-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031765/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Roboty budowlane w budynku Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ujastek 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stary.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: na stronie postępowania https://stary.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: na stronie postępowania https://stary.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): jak w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.282-10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Narodowego Starego Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Ujastek 7 obejmujące:
 wykonanie instalacji elektrycznej dla obiektu hali przemysłowej zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Ujastek 7 (zmiana instalacji wewnętrznych oraz instalacja PV) w ramach zadania „Zmiana zasilania energetycznego – Ujastek
 remont pomieszczeń magazynowych,
 remont pokrycia dachowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku A do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

31712331-9 - Fotoogniwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: cena, okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, okres gwarancji na inwertery (falowniki)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na panele fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na inwertery (falowniki)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.
i. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
ii. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV, oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych powyżej 15 KW na dachu obiektów przemysłowych ,
iii. montera instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP (grupa I) do eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu, zmodernizowaniu lub remoncie instalacji elektrycznej w obiekcie przemysłowym, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2023r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, odpowiednio do warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) lit a) SWZ, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
2) wykaz robót budowlanych odpowiadających opisowi warunku określonemu w rozdział V pkt. 1, ppkt. 4) lit b) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w następującym zakresie – wykonawca zobowiązany jest przedstawić Karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane panele fotowoltaiczne oraz inwertery (falowniki) spełniają wymagania zamawiającego przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr A do SWZ.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w zakresie wykonania robót budowlanych w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami rozdziału III pkt. 8 SWZ wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowany sposób wykonania roboty budowlanej spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. W przypadku zaoferowania materiałów/norm równoważnych lub techniki wykonania robot budowlanych, wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane materiały oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizy porównawcze, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w załączniku A do niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w następującym zakresie – wykonawca zobowiązany jest przedstawić Karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane panele fotowoltaiczne oraz inwertery (falowniki) spełniają wymagania zamawiającego przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr A do SWZ.
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w zakresie wykonania robót budowlanych w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami rozdziału III pkt. 8 SWZ wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowany sposób wykonania roboty budowlanej spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. W przypadku zaoferowania materiałów/norm równoważnych lub techniki wykonania robot budowlanych, wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane materiały oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizy porównawcze, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w załączniku A do niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak w SWZ dostępnej na stronie postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://stary.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną. Ma ona charakter obowiązkowy, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w wizji. Brak udziału w wizji lokalnej będzie podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje dwa terminy do przeprowadzenia wizji: 28.09.2023 r. (godz. 10.30) oraz 3.10.2023 (godz.10.30).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.