eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stuposiany › Kompleksowa usługa sprzątaniaOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa sprzątania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134610010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa sprzątania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b706ab2-592c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00416442/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa usługa sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany lub przy użyciu poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.
INFORMACJE O
ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ZAWIERA ROZDZIAŁ 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Stuposiany z siedzibą Stuposiany 1A. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Ewa Tkacz.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Stuposiany telefonicznie pod numerem 13 461 00 10, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: ewa.tkacz@krosno.lasy.gov.pl . Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 270.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Część 1 - Kompleksowa usługa sprzątania budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany oraz toalety publicznej.
Miejsce realizacji – usługa sprzątania budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany w m. Stuposiany
Nr 1A oraz toaleta publiczna na miejscu postojowym „Hłynny” gm. Lutowiska zlokalizowane odpowiednio na działce ew. nr 42 i 26 obręb ew. Stuposiany.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

98390000-3 - Inne usługi

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT wg formularza oferty (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Cena oferty może być tylko jedna.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna”:
Zamawiający, jako jedno z kryteriów oceny ofert przyjmuje kryterium społeczne, polegające na przyjęciu przez Wykonawcę, w złożonej ofercie, zobowiązania
do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna (powiat bieszczadzki).
- Dla części 1: Wykonawca otrzyma: 40 punktów za zadeklarowaną osobę. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów. W formularzu ofert Wykonawca poda liczbę osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca
w formularzu oferty poda liczbę 0 (zero) lub w ogóle nie wypełni formularza w tej części, otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium;
- Dla części 2: Wykonawca otrzyma: 10 punktów za każdą zadeklarowaną osobę. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów. W formularzu ofert Wykonawca poda liczbę osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty poda liczbę 0 (zero) lub w ogóle nie wypełni formularza w tej części, otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium;
4.2 Zamawiający zastrzega, że wszystkie osoby wskazane w ofercie, powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
4.3 Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawcy nie są obowiązani wykazywać zatrudnienia takich osób już na etapie składania ofert. Zatrudnienie jest wymagane na okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4.4 Wymóg zatrudnienia będzie zachowany, w przypadku złożenia oświadczenia przez Wykonawcę stale zamieszkałego na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna o osobistym świadczeniu usług.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Szczególy zostały opisane w rozdziale 16 SWZ: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji - Muczne gm. Lutowiska – Centrum Promocji Leśnictwa zlokalizowane
na działce ew. nr 6, 7, 8, 9 i 10 obręb ew. Muczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

98390000-3 - Inne usługi

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT wg formularza oferty (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Cena oferty może być tylko jedna.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna”:
Zamawiający, jako jedno z kryteriów oceny ofert przyjmuje kryterium społeczne, polegające na przyjęciu przez Wykonawcę, w złożonej ofercie, zobowiązania
do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna (powiat bieszczadzki).
- Dla części 1: Wykonawca otrzyma: 40 punktów za zadeklarowaną osobę. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów. W formularzu ofert Wykonawca poda liczbę osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca
w formularzu oferty poda liczbę 0 (zero) lub w ogóle nie wypełni formularza w tej części, otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium;
- Dla części 2: Wykonawca otrzyma: 10 punktów za każdą zadeklarowaną osobę. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów. W formularzu ofert Wykonawca poda liczbę osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty poda liczbę 0 (zero) lub w ogóle nie wypełni formularza w tej części, otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium;
4.2 Zamawiający zastrzega, że wszystkie osoby wskazane w ofercie, powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
4.3 Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawcy nie są obowiązani wykazywać zatrudnienia takich osób już na etapie składania ofert. Zatrudnienie jest wymagane na okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4.4 Wymóg zatrudnienia będzie zachowany, w przypadku złożenia oświadczenia przez Wykonawcę stale zamieszkałego na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna o osobistym świadczeniu usług.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Szczególy zostały opisane w rozdziale 16 SWZ: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Lutowiska lub Czarna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
• Dla części 1: min. 1 osobowym zespołem roboczym
• Dla części 2: min. 4-ro osobowym zespołem roboczym

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej jak jedno zadanie wymagane jest dysponowanie wymienionymi powyżej osobami na każdą część oddzielnie

3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia tj:
 Dla części 1:
- min. 1 odkurzacz o obniżonym poziomie hałasu nie wyższym niż: 63dB
- min. 1 urządzenie do prania wykładzin przystosowane do usuwania plam z obić tapicerskich

 Dla części 2:
- min. 3 odkurzacze o obniżonym poziomie hałasu nie wyższym niż: 63dB
- min. 1 urządzenie do prania wykładzin przystosowane do usuwania plam z obić tapicerskich
- min.1 kosiarka spalinowa samobieżna do trawników
- min. 1 odśnieżarka
- min. 1 wykaszarka

Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej jak jedno zadanie wymagane jest dysponowanie wymienionym powyżej sprzętem na każdą część oddzielnie.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 oraz w rozdziale 5 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1), musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy - zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.
Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą - zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia - zostały
szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca - zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.
INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH zostały
szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 2) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
b) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ);

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
v) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
vi) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm),
vii) art. 109 ust. 1 pkt 4-5,7–10 ustawy.
viii) art. 7 ust. 1 pkt 1- pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 129)
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH zostały
szczegółowo opisane w rozdziale 7 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Oferta musi być złożona w oryginale.
6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
7. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 2 pkt 2) niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1), musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są
szczegółowo w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian.
4. Wzór umowy, o którym mowa powyżej, zawiera postanowienia dotyczące podwykonawstwa.
W umowie par § 12 zawiera opis zmian do umowy:
1. Termin realizacji zamówieni wskazany § 6 może ulec skróceniu w przypadku:
- przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego,
- siły wyższej. Za okoliczność siły wyższej uznaje się na okoliczność o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, niedające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych itp. (powodzie, huragany, pożary) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (stan wyjątkowy, ogłoszenie klęski żywiołowej).
- okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego.

2. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa a zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy,
 zmiany osób wyznaczonych do kontaktów, Wykonawcy i Zamawiającego,
 w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatek w nowej wysokości obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego doliczony zostanie do ceny netto.
 w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej;
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający informuje o możliwości wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Adres Zamawiającego na platformie to: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ NR Adresu PEF : NIP 6890001277.
Wykonawcy nie mają obowiązku wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.
Ze względu na ograniczenia znakowe prosimy zapoznać się z pełną treścią specyfikacji
warunków zamówienia SWZ, która umieszczona jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
Finansowanie realizacji zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dodatkowe.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na obydwie części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla danej części.
12. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:
a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,
c. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.


Szczegóły zamówienia zamówienia zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.