eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa w zakresie zakupu biletów lotniczychOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa w zakresie zakupu biletów lotniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa w zakresie zakupu biletów lotniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c79c501-521e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028511/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Obsługa w zakresie zakupu biletów lotniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Subwencja lub z inne środki np. z grantów NCN, NCBIR, FNP, NAWA, projektów UE: MAB/2018/10.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
Komunikacja dot. zawarcia umowy będzie odbywać się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej; adres Zamawiającego: przetargi@nencki.edu.pl na adres Wykonawcy: -podany w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. (z wyłączeniem korespondencji dot. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, która odbywa się za pomocą poczty elektronicznej; adres Zamawiającego: przetargi@nencki.edu.pl na adres Wykonawcy: -podany w ofercie.).
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ.
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH zamieszczona została w punkcie 29 w SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) dla tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-51/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych. Bilety lotnicze będą dostarczane sukcesywnie w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem możliwości dostarczenia w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub w miejsce na terenie Warszawy wskazane przez Zamawiającego. Każdorazowa dostawa biletów odbywać się będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 226 ust. 1 Pzp.
Oferty nieodrzucone będą oceniane według kryteriów opisanych w SWZ.
Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie
punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium. Punktacja obliczana jest w zaokrągleniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe opłaty, w tym transakcyjne i agencyjne

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przesyłania propozycji połączeń w odpowiedzi na Zapytanie

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba osób do obsługi Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wyznacza warunek udziału w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4 (zdolność techniczna lub zawodowa) w związku z art. 116 Pzp, dotyczący doświadczenia.

Określenie warunku: Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, musi zrealizować należycie nie mniej niż dwie (2) umowy dotyczące sprzedaży biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda. W przypadku dostarczania biletów sukcesywnie wykazywana wartość nie może dotyczyć świadczenia usługi dłuższej niż przez rok.
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 10 - Oświadczenie o aktualności
Oświadczenia o aktualności informacji, zawartych w złożonym wraz z Ofertą Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp,. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa powyższe "Oświadczenie o aktualności" podmiotu udostępniającego zasoby.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o aktualności informacji, obowiązuje oddzielnie każdego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 11_Wykaz usług
W celu potwierdzenia spełniania postawionego w postępowaniu warunku udziału w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) (zdolność techniczna lub zawodowa), w związku z art. 116 Pzp, dotyczący doświadczenia, Zamawiający zażąda niżej wymienionych dokumentów:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania Ofert.
-jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy
-wzór wykazu stanowi załącznik do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wydruki biletów z systemu rezerwacji
Do Oferty Wykonawca jest obowiązany załączyć: dla każdej ze wskazanych przez Zamawiającego tras muszą zostać przedstawione wydruki każdego biletu (wskazane w Formularzu -Wyliczenie ceny oferty) z systemu rezerwacji dokonanej w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert, wraz z informacją uzupełniającą -o ile jest konieczna, zawierającą opis użytych w bilecie symboli i skrótów, pozwalającą w sposób zrozumiały na zidentyfikowanie co najmniej: trasy podróży, daty i godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, oraz ceny biletu "tam i z powrotem". W przypadku braku możliwości wydruku rezerwacji z systemu rezerwacyjnego dopuszczalne jest załączenie zrzutu ekranu w formacje .jpg.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe: Wydruki biletów z systemu rezerwacji
Wydruki biletów, dla każdej ze wskazanych przez Zamawiającego tras (wskazanych w Załączniku nr 2_Wyliczenie ceny oferty do SWZ), z systemu rezerwacji dokonanej w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia otwarcia ofert, wraz z informacją uzupełniającą -o ile jest konieczna, zawierającą opis użytych w bilecie symboli i skrótów, pozwalającą w sposób zrozumiały na zidentyfikowanie co najmniej: trasy podróży, daty i godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, oraz ceny biletu "tam i z powrotem". W przypadku braku możliwości wydruku rezerwacji z systemu rezerwacyjnego dopuszczalne jest załączenie zrzutu ekranu w formacje .jpg.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1_Oferta
Wzór Formularza Oferty stanowi załącznik do SWZ.

Załącznik nr 2_Wyliczenie ceny oferty
Załącznik nr 2 do SWZ - Wyliczenie ceny oferty, należy odpowiednio wypełnić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawartymi pouczeniami.
Opis sposobu obliczenia Ceny znajduje się w pkt. 21 ppkt 1 SWZ.
Opis sposobu obliczenia i wskazania Dodatkowych opłat, w tym transakcyjnych i agencyjnych znajduje się w pkt. 21 ppkt 2 SWZ.

Załącznik nr 3_Informacja o podwykonawcach
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Informacje dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcą zostały opisane w SWZ w punkcie 11.

Załącznik nr 4_Informacja o podatku
(składana o ile dotyczy)
Wzór informacji wykonawcy o obowiązku podatkowym stanowi załącznik do SWZ. Wypełniony załącznik należy złożyć wraz z ofertą tylko, jeżeli Wykonawca składa Ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import, mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT).

Załącznik nr 5_Informacja o utajnieniu
(składana o ile dotyczy)
Wypełniony załącznik do SWZ wraz z uzasadnieniem składany jest tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca zastrzega poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kwestie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zostały opisane w SWZ w punkcie 17.6 i 17.7 pkt 5.

Załącznik nr 6_Zobowiązanie podmiotu trzeciego
(składane o ile dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Załącznik nr 7_Oświadczenie z art 125.1 Pzp
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 8_Oświadczenie konsorcjantów
(składane o ile dotyczy)
W przypadkach o których mowa w ustawie Pzp w art. 117 ust. 2 i ust. 3 (sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunku dotyczącego uprawnień dotyczących prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz warunku dotyczącego doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Załącznik nr 9 - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 Pzp podmiotu trzeciego
(składane o ile dotyczy)
Aktualne na dzień składania oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Pełnomocnictwo
(składane o ile dotyczy)
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy -Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Pełnomocnictwo, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub osobistym, lub kwalifikowanym, należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4.Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników dotyczą ustalenia tego Rozdziału.
2) Oferta spółki cywilnej musi być podpisana przez wszystkich wspólników lub zawierać pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
7.Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać samodzielnie. Dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane są osobno przez każdego z Wykonawców (jeśli zostały określone w SWZ).
8.Zamawiający nie określa sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia postawionych warunków udziału.
9.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeśli dotyczy przedmiotowego postępowania) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy załączają Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i który stanowi załącznik do SWZ.
10. Warunek udziału dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeśli dotyczy przedmiotowego postępowania) jest spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z pośród nich, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy załączają Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i który stanowi załącznik do SWZ.
11. Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawcy są podpisywane odpowiednio przez tego Wykonawcę, którego dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami projektu umowy, będącego załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu o zamówienie musi zapoznać się z treścią specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) -tylko całościowe zapoznanie się z tekstem SWZ (dostępna na stronie internetowej prowadzonego
postępowania https://e-propublico.pl) umożliwi sporządzenie i skuteczne złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.