eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie AWL im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z podziałem na dwa zadania: Zadanie I - wykopowy remont Zadanie II - bezwykopowy remontOgłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie AWL im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z podziałem na dwa zadania:
Zadanie I – wykopowy remont
Zadanie II – bezwykopowy remont

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930388062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czajkowskiego 109

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-147

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/awl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ternie AWL im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z podziałem na dwa zadania:
Zadanie I – wykopowy remont
Zadanie II – bezwykopowy remont

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1198a83e-5935-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114966/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Wymiana i remont sieci wodociągowej na terenie kompleksu 2846

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819454

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819454

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WNP/741/BN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I – wykopowy remont
Remont i naprawa sieci wraz ze związanymi z nią urządzeniami obejmuje:
• wymianę kanalizacji deszczowej Φ 250mm z rur betonowych na PVC (SN8) – 84,9 mb, na całym odcinku A3-A4 i A4-A5, z rur kamionkowych na PVC (SN8) odcinek 7m od studni A8;
• wymianę kanalizacji deszczowej Φ 200mm z rur betonowych na PVC (SN8) – 19 mb na odcinku od studni SB6.3 w kierunku SB6.2;
• Naprawę awarii kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych Φ 160mm z rur PCV (SN8) –
3,0 mb, odcinek A15-basen, przy wylocie wraz z montażem klapy zwrotnej;
• montaż nowych trójników PVC w celu podłączenia istniejących przyłączy;
• podłączenie rur poprzez przejścia szczelne do studni kanalizacji deszczowych;
• podłączenie rur poprzez przejścia szczelne do wpustów ulicznych;
• odtworzenie kinety studni S4.2 zaprawami siarczano odpornymi oraz wymiana odcinka rur kamionkowych Φ 200 mm na PVC na długości 2 m od studni;
• odtworzenie nawierzchni na powierzchni 89,5 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II – bezwykopowy remont
Zakres robót obejmuje:
 Bezwykopowa renowacja kanału metodą długiego rękawa:
• kolektor A : Φ 250 mm, A7-A7.1, L=56,5 m, A15-A15.1, L=40,6 m, Φ 300mm A5-A12, L=120,8 m;
• kolektor B Φ 300 mm odcinek rów-A19, L= 785,8 m; kolektor D Φ 250 mm odcinek A12-D1,D2 L=108,6 m;
• kolektor sanitarny Φ 200 mm, odcinek SB4.3-SB4, L=75,1 m, odcinek ST2-ST5, L=51,4m; przy pomocy długiego rękawa impregnowanego żywicami epoksydowymi bezstyrenowymi. termoutwardzalnymi o SN min 4 kN/m2 wraz z pracami towarzyszącymi czyli inspekcją telewizyjną, czyszczeniem, frezowaniem (np. korzeni, wyłomów), ułożeniem foli zabezpieczającej rękaw, wywozem odpadów, otworzeniem ewentualnych przykanalików
i ich uszczelnieniu na tzw. kształtkę kapeluszową, pomiarami, obróbką rękawa w studniach i innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii bez ewentualnych prac wykopowych w przypadku stanu kanału uniemożliwiającego naprawę bezwykopową;
• kontrola inspekcyjna TV po wykonaniu renowacji.
 Bezwykopowa renowacja kanału metodą krótkiego rękawa:
• odcinek A1-A2 Φ 250 mm L=1,0 m;
• S5-S6 i S7-S8 – 2 szt., Φ 200 mm, L=0,5 m;
• odcinek S4.1-S4, S4.4-S4.3,S4.2-S4.1 – 3 szt;
• należy zastosować pakery 3 warstwowe z maty z włókna szklanego o parametrach 1380 gram szkła/m2 – nasączony żywicą poliuretanową lub krzemianowo – silikatową - 3 lub komponentową – utwardzaną utwardzaczem;
• ontrola inspekcyjna TV po wykonaniu renowacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykazanie się w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaniem:
Zadanie 1 - co najmniej 2 (dwóch) robót polegających na budowie lub wymianie sieci kanalizacji o długości min 100 m;
Zadanie 2 - co najmniej 2 (dwóch) robót polegających na renowacji kanałów metodą rękawa nasączonego żywicami epoksydowymi do średnicy 300 mm o długości 1000 m oraz co najmniej 2 (dwóch) robót polegających na montażu krótkich rękawów w ilości 5 szt.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

b) Zadanie 1: wykazanie, że przedmiot zamówienia będzie wykonany pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - dysponowanie minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone wyżej;
(*1) Ilekroć jest mowa o uprawnieniach budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnieniach wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646, z 2022 r. poz. 1616).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819454

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.