eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000)- postępowanie IIIOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000)- postępowanie III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120803536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000)- postępowanie III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04adfec8-590e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105252/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl za pośrednictwem
dedykowanej zakładki „Korespondencja”, oraz poczty elektronicznej: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami: Izabela Znamirowska, izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności
podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera;
3) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki;
4) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
5) Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz zgodne
z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych;
6) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00381711/01 z dnia 2023-09-05
2023-09-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą
fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel.
+48 12 61-98-120 oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-
35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail:
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych dotyczących bezpośrednio tych osób
jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoby fizyczne
uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków należą m. in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
3. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby fizycznej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia
o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zawartego
w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.082.2.12.AT.PN.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Prowadzenie działań ochronnych w 7 obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Giebułtów, Grzymałów, Cybowa Góra, Uniejów Parcele, Widnica

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną
oceną (najwyższą ilością punktów) w wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.
Przyznanie punktów w ramach 2 kryterium- doświadczenia koordynatora prac zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę wykazu doświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, w którym wykaże dodatkowe doświadczenie, ponad warunek udziału w
postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Prowadzenie działań ochronnych w 6 obszarach Natura 2000: Poradów, Sławice Duchowne, Komorów, Kaczmarowe Doły, Chodów-Falniów, Pstroszyce

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną
oceną (najwyższą ilością punktów) w wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.
Przyznanie punktów w ramach 2 kryterium- doświadczenia koordynatora prac zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę wykazu doświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, w którym wykaże dodatkowe doświadczenie, ponad warunek udziału w
postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Sterczów-Ścianka, Opalonki, Dąbie, Wały.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną
oceną (najwyższą ilością punktów) w wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.
Przyznanie punktów w ramach 2 kryterium- doświadczenia koordynatora prac zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę wykazu doświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, w którym wykaże dodatkowe doświadczenie, ponad warunek udziału w
postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.4.1. warunek dotyczący doświadczenia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych co najmniej jedną usługę (w ramach jednego zadania)
polegającą na usuwaniu drzew i krzewów na obszarach chronionych (m. in. obszar Natura 2000, rezerwat, park narodowy).
4.4.2. warunek dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia –Wykonawca skieruje do
realizacji zamówienia co najmniej:
Koordynatora prac posiadającego doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej jednej pracy (w ramach jednego
zadania) polegającej na usuwaniu podrostu drzew i krzewów na obszarach chronionych (m. in. obszar Natura 2000,
rezerwat, park narodowy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu , wyłącznie żąda oświadczenia z art.
125 ust.1 jednocześnie uwzględniającego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 ustawy, jeżeli wymagał ich
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
7.1. Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z
treścią załącznika nr 6 do SWZ.
7.2. wykazu osób ( wzór załącznik nr 7 ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego
zasoby.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo udzielane osobom
podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z
dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania Wykonawcy powołanego i
funkcjonującego na podstawie
przepisów ustaw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt
6.1. i 6.2. lit. C części 5 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
19. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
20. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy, chyba że zmiana
będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, przy czym minimalny
zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 50% całości umowy,
b) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, co w
konsekwencji będzie skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
c) zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy,
d) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych
oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,
e) zmiany wynagrodzenia.
3. Istotna zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu i terminów wykonania umowy, a także zmiany
wynagrodzenia, jest dopuszczalna gdy:
a) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające choćby częściowe wykonywanie umowy, w szczególności warunki
atmosferyczne, utrzymujące się przez okres co najmniej 10 dni roboczych;
b) działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy;
c) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących niemożność realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
d) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego
wykonania umowy;
e) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;
f) w przypadku przedłużenia się postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została
niniejsza umowa;
g) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne,
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
4. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w
art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony
o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 prowadzących do ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy może ulec zmniejszeniu o wartości niewykonanych prac.
Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmienione
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00381711/01 z dnia 2023-09-05
2023-09-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Dalej załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie
stosunku pracy, osoby wykonujące prace fizyczne, skierowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania
czynności polegających na obrączkowaniu drzew, usuwaniu, karczowaniu drzew i krzewów, redukcji podszytu, usunięciu
biomasy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
II.
Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.2. Odwołanie przysługuje
na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.3. Odwołanie wnosi siędo Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Terminy na wniesienie odwołania, sposób i dopuszczalne formy wniesienia
odwołania, wymagane dane oraz inne informacje dotyczące odwołania zostały zawarte w Dziale
IX ustawy.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.