eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barlinek › "Przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL BARLINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalbarlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpitalbarlinek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9fa183d-4657-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szpital

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacji i wentylacji”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9fa183d-4657-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372812

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP9/SB/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykaz czynności serwisowych dla central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych:
• Oględziny i ocena stanu technicznego urządzeń
• Czyszczenie, wymiana działkowych filtrów powietrza
• Sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych
• Kontrola, czyszczenie lamel wymienników nagrzewnic wodnych, chłodnic, kontrola zespołów wentylatorowych nawiew
- sprawdzenie łożysk
- kontrola stanu i naciągu pasków klinowych – wymiana pasków
• Kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych
• Sprawdzenie działania przepustnic powietrza – konserwacja, czyszczenie
2. Wykaz czynności serwisowych urządzeń chłodniczych:
• Serwisowe uruchomienie agregatu chłodniczego
- sprawdzenie w działaniu sprężarek
- kontrola parametrów pracy urządzeń
- czyszczenie lamel wymienników
• Kontrola i konserwacja urządzeń
• Sprawdzenie automatyki sterującej.
3. Wykaz czynności serwisowych dla klimatyzatorów:
Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów
• Czyszczenie filtrów powietrza
• Czyszczenie zespołu wentylatora wraz z kierownicami
• Sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania kondensatu, czyszczenie
• Sprawdzenie pewności połączeń elektrycznych
• Dezynfekcja urządzenia.
Jednostki zewnętrzne
• Sprawdzenie mocowania konstrukcji wsporczej
• Sprawdzenie pewności połączeń elektrycznych
• Ocena stanu, czyszczenie wymiennika ciepła
• Sprawdzenie instalacji freonowej
• Ocena stanu społu sprężarek
• Ocena stanu, konserwacja zespołu wentylatora
• Pomiary parametrów pracy ( ciśnienie po stronie gazowej ).
4. Wykaz czynności serwisowych dla systemu zasilania i sterowania:
• Sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączącej
• Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających
• Kontrola czujników pomiarowych
- temperatury
- ciśnienia
• Sprawdzenie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych
• Sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych
• Kontrola pracy i przetestowanie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń
• Dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika
5. Wykaz czynności serwisowych nawilżaczy parowych :
• Wykonanie czynności kontrolnych stanu technicznego następujących urządzeń i podzespołów: powłoki cylindra ( zbiornika ), uszczelki cylindra ( jeżeli jest to cylinder dwuczęściowy ), filtra odpływowego wody, filtra dopływowego wody, zaworu odpływowego i dolotowego, węża parowego ( jeżeli występuje ), węża odpływu skroplin ( jeżeli występuje ),
• Wykonanie czynności kontrolnych układu automatyki obejmujących sprawdzenie poprawności działania urządzeń, aparatów i elementów zabezpieczających, sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterujących i wykonawczych, sprawdzenie modułów elektronicznych ich stanu połączeń przewodów elektrycznych ( wtyki, gniazda, końcówki konektorowe )
• wykonanie czynności kontrolnych obejmujących weryfikację urządzeń, podzespołów, części i elementów, prace konserwacyjne ( czyszczenie, mycie ), otwarcie cylindra ( zbiornika - w zależności od jego typu budowy ) nawilżacza i jego okamienienie środkiem chemicznym, sprawdzenie stanu elektrod oraz stanu zabrudzenia elektrody wysokiego poziomu wody w cylindrze ( zbiorniku ),
• przeprowadzenie testu pracy nawilżacza
6. Czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych.

Uwaga:
Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji ( na własny koszt ) zużytych materiałów eksploatacyjnych np. filtrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99487,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99487,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99487,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Klimax Elektromechanika i Chłodnictwo Krysian Ciupa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8531045637

7.3.4) Miejscowość: Pyrzyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99487,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.