eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Sosnowcu

1.3.) Oddział zamawiającego: Areszt Śledczy w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radocha 25

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 236 16 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_sosnowiec@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d86d2fcc-591a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118047/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Sosnowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d86d2fcc-591a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://assosnowiec.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona według załączników do SWZ oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1173).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Radocha 25;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail grzegorz_jakobczyk@sw.gov.pl, telefon 32 263 12 13.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Posiadają Państwo :
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw-2232/4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Grupa I 1 Dżem pakowany w opakowania jednostkowe do 14 kg -minimalny termin przydatności od daty dostawy 120 dni KG 1000
2. Fasola „JAŚ” średni pakowana w opakowania jednostkowe do 25kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 1100
3. Fasolka szparagowa- minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni, opakowanie szklane KG 150
4. Groch łuszczony pakowany w opakowania jednostkowe do 25 kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 1000
5. Groszek konserwowy pakowany w opakowania jednostkowe 0,4 kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 250
6. Koncentrat pomidorowy 30% - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni, opakowanie szklane do 0,9 kg KG 450
7. Marmolada pakowana w opakowania jednostkowe do 14kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 700
8. Miód sztuczny pakowany w opakowania jednostkowe do14 kg - minimalny termin przydatności od daty dostawy 120 dni KG 800
9. Ocet 10%-spirytusowy pakowany w opakowania jednostkowe od 0,5 L do 1 L - minimalny termin do spożycia 1 rok od dnia dostawy L 200
10. Szczaw konserwowy pakowany w opakowania jednostkowe 0,9 kg - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od daty dostawy KG 150
11. Soja – krajanka pakowana w opakowania jednostkowe do 25 kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 350
12. Kotlet sojowy pakowany w opakowania jednostkowe do 25 kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 250
13. Dżem truskawkowy pakowany w opakowania jednostkowe do 14 kg - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 120 dni KG 250
14. Herbata granulowana - minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy 180 dni KG 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa (kostka 250g) minimalna zawartość tłuszczu 30%, - minimalny termin przydatności 30 dni od daty dostawy KG 1600
2. Margaryna do smażenia (kostka 250g) - minimalna zawartość tłuszczu 60% - minimalny termin przydatności 30 dni od daty dostawy KG 250
3. Olej pakowany w opakowania jednostkowe od 1 L do 5 L - minimalny termin przydatności 180 dni od daty dostawy L 400
4. śmietana 30-36 % (opakowania 200ml ml- 400 ml) - minimalny termin przydatności do spożycia 14 dni od daty dostawy L 80
5. Serek kanapkowy – opakowania do 125 g zawartości tłuszczu min. 3,5% - minimalny termin przydatności do spożycia 14 dni od daty dostawy KG 30
6. ser topiony (100 g) dopuszcza się wyrób seropodobny - minimalny termin przydatności do spożycia 60 dni od daty dostawy KG 50
7. serek homogenizowany (150g)- minimalny termin przydatności do spożycia min 14 dni od daty dostawy KG 40
8. Mleko w proszku odtłuszczone opakowanie 20-25 kg - minimalna data przydatności do spożycia 90 dni od daty dostawy KG 25
9. Twaróg półtłusty pakowany w opakowania jednostkowe 250g - minimalny termin przydatności do spożycia 14 dni od dnia dostawy KG 500
10. Serek typu Fromage opakowanie od 70g-100g - minimalny termin przydatności do spożycia 21 dni od dnia dostawy KG 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Konserwa Turystyczna pakowana w opakowania jednostkowe 300g z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 700
2. Konserwa Tyrolska pakowana w opakowania jednostkowe 300g z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 700
3. Pasztet drobiowy pakowany w opakowania jednostkowe od 100g- 130g opak. Alu - pack z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 180 dni KG 700
4. Pasztet mazowiecki pakowany w opakowania jednostkowe od 300g do 360g z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 800
5. Przysmak śniadaniowy pakowany w opakowania jednostkowe 300g z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 800

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cynamon - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 12
2. Czosnek mielony - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 30
3. Przyprawa do zup w proszku - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 180
4. Liść laurowy - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 20
5. Majeranek - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 40
6. Papryka mielona ostra - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 50
7. Sos pieczeniowy w proszku - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 200
8. Ziele angielskie ziarno - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 35
9. Sól jadalna - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 2000
10. Przyprawa w płynie do zup - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 1500
11. Zupa pieczarkowa w proszku - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 300
12. Pieprz mielony czarny - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 120
13. Rosół w proszku - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 600
14. Żurek w proszku - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 200

15. Kminek - minimalny termin przydatności do spożycia 180 dni od dnia dostawy KG 8

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Paprykarz szczeciński w puszce lub alu -pack pakowana w opakowania jednostkowe od 0, 27 kg do 0,33 kg z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 360 dni od daty dostawy KG 500
2. Szprot w sosie pomidorowym (zawartość ryby min 55%) w puszce lub alu – pack pakowana w opakowania jednostkowe od 0,27 kg do 0,33 kg z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 360 dni od daty dostawy KG 150
3. Sałatka z makreli w puszce lub alu – pack , pakowana w opakowania jednostkowe od 027 kg do 033 kg z otwieraczem - minimalny termin przydatności do spożycia 360 dni od daty dostawy KG 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Leczo pieczarkowe pakowane w opakowanie jednostkowe od 3 kg do 13 kg - minimalny termin przydatności do spożycia 120 dni od daty dostawy KG 700

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2) wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
3) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np. formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe (jeżeli dotyczy) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.