eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilczak 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0504cf3a-5777-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040770/42/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0504cf3a-5777-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej zostały określone w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegółowe regulacje dotyczące korespondencji elektronicznej zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został określony w pkt 23.2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zostały określone w pkt 23.2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.RO.341.82.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Szpitalnej w Poznaniu. Zakres robót opisany został za pomocą dokumentacji, na którą składają się: Projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej, Projekt sygnalizacji i stałej organizacji ruchu (Załącznik nr 2 do SWZ), Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz Przedmiar robót (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518000-0 - Światła sygnalizacyjne

31321700-9 - Kable sygnalizacyjne

34942000-2 - Urządzenia sygnalizacyjne

35262000-8 - Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria opisane w pkt 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie: a) wykonania (dotyczy tylko robót zakończonych) należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 150 000,00 zł netto każda - polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie sygnalizacji świetlnej wraz z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie), b) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające dokierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, lub uprawnienia im odpowiadające, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych specjalnością instalacyjno-inżynieryjną w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) warunek określony w pkt 9.1.2 lit. a SWZ – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów Wykonawców w zakresie wymaganego doświadczenia; 2) warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2 lit. b SWZ, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą określone kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych); b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór: Załącznik nr 11 do SWZ); c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ (wzór: Załącznik nr 12 do SWZ); d) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy – podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.4 lit. a i e SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 lit. a SWZ, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu robót budowlanych w zakresie określonym w pkt 9.1.2 lit. a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór: Załącznik nr 9 do SWZ). Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór: Załącznik nr 10 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie; 2) warunek określony w pkt 9.1.2 lit. a SWZ – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów Wykonawców w zakresie wymaganego doświadczenia; 3) warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2 lit. b SWZ, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą określone kwalifikacje.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 3.3 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów producenta potwierdzających spełnianie przez oferowane urządzenie równoważne wszystkich parametrów minimalnych (np. kart katalogowych producenta, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty producenta potwierdzające spełnianie przez oferowane urządzenie równoważne wszystkich parametrów minimalnych (np. kart katalogowych producenta, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą (interaktywny „Formularz ofertowy”) dokumenty podpisane zgodnie z wymogami pkt 11.B SWZ: 1) wyceniony kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót – wzór: Załącznik nr 4 do SWZ; 2) wypełnione oświadczenie – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ; 3) wypełnione oświadczenie dot. podziału prac realizowanychprzez podmioty występujące wspólnie – wzór: Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów – wzór: Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy); 5) przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 3.3 SWZ (jeśli dotyczy); 6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego Załącznika nr 7 do SWZ stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie należy wykonać w następujących terminach: a) rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem podpisania umowy, b) etap I – wykonanie robót budowlanych – 50 dni od dnia podpisania umowy, c) etap II – zakończenie przedmiotu zamówienia – 70 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – termin zakończenia danego etapu upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9 i 10 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.