eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowychOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010849220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krucza 38/42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gunb.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0906bc97-5784-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116412/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/128185/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gunb.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
3. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4. Zamawiający, na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, informuje że niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, określone zostały w Regulaminie, o którym mowa w ust. 5 pkt 3.
5. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy pod adresem, o którym mowa w ust. 1, lub
https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta,
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień
tego Regulaminu,
4) Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy, dostępny pod adresem internetowym:
https://gunb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=gunb&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
6. Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip i .7z. Rozmiar przesyłanego poprzez Platformę 1 pliku nie może
przekroczyć 2 GB.
7. Do złożenia oferty wraz z załącznikami konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
aktualnego:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego ,
2) podpisu zaufanego ,
3) podpisu osobistego.
8. Oferta, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci
elektronicznej. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, ze szczególnym
wskazaniem na .pdf; formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) dane osobowe Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób kontaktowych występujących po stronie Wykonawcy, będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42],
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawcy proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email
na adres: iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka,
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w oparciu o art. 132 ustawy,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: uprawnione podmioty
do przeprowadzania postępowań kontrolnych, osoby lub podmioty występujące o udzielenie informacji publicznej, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
5) dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia przekazania do archiwum zakładowego,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAF.260.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, tj. tuszy oraz tonerów, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”.
2. Za materiały fabrycznie nowe Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne wykonane w 100% z nowych elementów, wcześniej nieużywane, nieregenerowane, nierefabrykowane, bez śladów uszkodzenia, w fabrycznie nowych opakowaniach producenta nienoszących śladów otwierania, zabezpieczających przed działaniem czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie produktu, takich jak np. światło, kurz, wilgoć itp. Wszystkie elementy wchodzące
w skład materiałów (m.in. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek magnetyczny, toner, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane (nieeksploatowane wcześniej w całości, ani też w części w innych materiałach).
3. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z określoną dla każdego z nich szacunkową liczbą opakowań, jaką Zamawiający zamierza zamówić w okresie obowiązywania umowy, przedstawia wykaz materiałów eksploatacyjnych (załącznik do formularza ofertowego, tj. Załącznik nr 1a do SWZ). Pozycje oznaczone kolorem czerwonym dotyczą urządzeń będących na gwarancji. W ramach jednego urządzenia Wykonawca obowiązany jest zaoferować materiały eksploatacyjne tego samego producenta oraz tego samego rodzaju, tj. wszystkie materiały eksploatacyjne oryginalne albo
wszystkie materiały eksploatacyjne równoważne.
4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych i nazw producentów zamawianych materiałów. Zamawiający informuje, że wymienione w załączniku znaki towarowe i nazwy producentów dotyczą towaru powszechnie dostępnego na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych materiałów, ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych materiałów eksploatacyjnych.
5. Oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być oryginalne – zalecane przez producentów urządzeń – lub równoważne do materiałów oryginalnych.
6. Za oryginalne materiały eksploatacyjne uznaje się materiały eksploatacyjne, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych oraz dostarczone w opakowaniach
stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner, bęben), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki, kserokopiarki itd.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia.
7. Za równoważne materiały eksploatacyjne Zmawiający uzna:
1) kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone, wymienionymi
w załączniku do formularza ofertowego, tj. Załącznik nr 1a do SWZ,
2) których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe (takie jak np. temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) są takie same bądź lepsze w stosunku do fabrycznie nowych (nowo wytworzonych w całości), nieregenerowanych i nierefefabrykowanych materiałów oryginalnych
(wzorcowych), określonych w załączniku do formularza ofertowego, tj. Załącznik nr 1a do SWZ,
3) które nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu, w tym nie ograniczają pełnej współpracy z oprogramowaniem monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
4) które gwarantują co najmniej taką samą jakość wydruku oraz jego odporność na rozmazywanie (przyczepność barwnika) jak oryginalne materiały eksploatacyjne, tj.:
a) jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki (przyczepność barwnika),
b) jednakowe nasycenie barw na całym wydruku,
c) brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych),
5) których wydajność badana zgodnie z normami:
a) ISO/IEC 19752 lub równoważną – tonery do drukarek laserowych monochromatycznych,
b) ISO/IEC 19798 lub równoważną – tonery do drukarek laserowych kolorowych,
c) ISO/IEC 24711 lub równoważną – wkłady do drukarek atramentowych,
jest co najmniej taka sama jak wydajność materiałów oryginalnych,
6) pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi,
7) niepowodujące większego brudzenia/zanieczyszczenia urządzenia, tj. zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków itp.) niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi,
8) zaopatrzone w umieszczone bezpośrednio na materiale (kasecie z tonerem, pojemniku z tuszem itp.) informacje
identyfikujące dany produkt i producenta, w tym co najmniej: znak firmowy lub logotyp producenta, numer katalogowy (symbol) produktu,
9) fabrycznie opakowane w nienoszące śladów otwierania opakowania producenta (opakowania zewnętrzne), zawierające trwale umieszczone na opakowaniach oznaczenia, pozwalające na identyfikację produktu oraz producenta, w tym co najmniej: nazwę producenta, znak firmowy lub logotyp producenta, numer katalogowy (symbol) produktu oraz listę modeli
urządzeń, do których dany materiał jest przeznaczony (lista kompatybilności),
10) w odniesieniu do tonerów – fabrycznie opakowane w wewnętrzne, szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem,
11) niepowodujące uszkodzeń urządzenia, do którego są przeznaczone,
12) które nie naruszają w żadnym stopniu praw patentowych ani własności intelektualnej,
13) które nie naruszają warunków gwarancji urządzeń drukujących, tj. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu, które powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie równoważnych materiałów eksploatacyjnych; w razie awarii urządzenia, powstałej wskutek zastosowania materiału równoważnego,
Wykonawca zapewni na własny koszt naprawę urządzenia lub wymianę urządzenia na nowe.
8. Oferowane materiały eksploatacyjne będą objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancją ich producenta, liczoną od daty
każdorazowej dostawy.
9. W przypadku materiałów eksploatacyjnych o określonym terminie przydatności do użycia, upływ tego terminu w momencie dostawy nie może być dłuższy niż 25%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie, w ramach kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie ważnego i aktualnego certyfikatu wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego przez producenta oferowanego materiału eksploatacyjnego (np. ISO 14001)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej jedną sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych, w ramach jednej umowy, która była realizowana w okresie co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość zrealizowana w całym okresie realizacji sukcesywnej dostawy wyniosła co najmniej 150 tys. zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XXI
SWZ, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, tj. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 4 5, 8, 10 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XXI SWZ, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, o treści zgodnej
ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SWZ,
2) dowodów określających, czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wykonane należycie, tj. referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. W celu:
1) potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą w przypadku zaoferowania części lub wszystkich materiałów eksploatacyjnych równoważnych:
a) oświadczenie Wykonawcy, że każdy z oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych badany zgodnie z normami:
- ISO/IEC 19752 lub równoważną – tonery do drukarek laserowych monochromatycznych,
- ISO/IEC 19798 lub równoważną – tonery do drukarek laserowych kolorowych,
- ISO/IEC 24711 lub równoważną – wkłady do drukarek atramentowych,
posiada co najmniej taką samą wydajność jak wydajność materiałów oryginalnych,
b) oświadczenie Wykonawcy, że każdy z producentów oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych, posiadają certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji biurowych materiałów eksploatacyjnych,
2) oceny pozacenowego kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 pkt 2 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą w przypadku zaoferowania części lub wszystkich materiałów eksploatacyjnych równoważnych, ważnych i aktualnych certyfikatów wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego dla każdego z producentów oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych (np. ISO 14001).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wspólników spółki cywilnej należy uznać za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców:
1) Zamawiający nie dopuszcza łącznego spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, tj. warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (warunek nie podlega sumowaniu, co oznacza, że nie będzie on spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać przedmiotowy warunek częściowo),
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ składa każdy
z Wykonawców, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3) każdy z Wykonawców składa odrębnie podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w Rozdziale XI ust. 4 pkt 1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian warunków zawartej umowy, wyłącznie w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODWYKONAWSTWO:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę,
w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znane. Wskazanie przez Wykonawcę tych części następuje w pozycji nr 2 formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie musi zawierać informacje wskazane w art. 118 ust. 4 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.