eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja szkoleń w ramach projektu: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja szkoleń w ramach projektu: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 213

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-086

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bn.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bn.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja szkoleń w ramach projektu: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b28b7b4b-584f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00517810/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Szkolenia związane z zakresem proj: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich dofinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=2e20f960-d926-4498- 8417-cf74dc190586. Powyższy link prowadzi do wykazu ogłoszeń Zamawiającego, gdzie w dziale „USŁUGI” należy wybrać sygnaturę XIV.263.10.2023

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wymogów określonych w Rozdziale VIII SWZ. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (zwana także „Platformą”) oraz poczta elektroniczna (e-mail: przetargi@bn.org.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: #1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Zamawiający zaleca Wykonawcom założenie konta na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem, przed dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. #2. Wykonawca, przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący. #3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. #4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: 1) stały dostęp do sieci Internet, 2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, 4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), 5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. #5. Zamawiający dopuszcza następujący format danych przesyłanych przy użyciu Platformy: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. #6. Zamawiający określa wymagania techniczne dotyczące użycia wskazanej skrzynki poczty elektronicznej do komunikacji w postępowaniu przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@bn.org.pl): 1) dopuszczalna wielkość załączników dla jednej wiadomości e-mail: 50MB, 2) niedopuszczalne rozszerzenia plików: .ace, .vbe, .app, .docm, .exe, .ani, .reg, .scr, .vbs, .js, .ps1, .ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2. #7. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy (odpowiednio na karcie „Zapytania/Wyjaśnienia” albo Wiadomości”) lub poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@bn.org.pl), z zastrzeżeniem, że Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedmiotowy środek dowodowy składa się za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie jest dopuszczalne przekazywanie oferty wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pośrednictwem Platformy przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): #1. Administratorem danych jest: Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. #2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@bn.org.pl lub wysyłanie pisma na adres Biblioteki Narodowej, podany powyżej. #3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. #4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Bibliotece Narodowej znajduje się w Polityce Prywatności na stronie administratora: www.bn.org.pl oraz w Rozdziale XIX SWZ. #5. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego: przewidzianego w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te wykonawca pozyskał bezpośrednio; przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu i Bibliotece Narodowej, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że znajdzie zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: XIV.263.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu i realizacji szkoleń dla pracowników Biblioteki Narodowej, społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalnego wraz ze sprawozdawczością przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu pn.: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i budżetu państwa na podstawie podpisanej Umowy Finansowej Nr 90/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG w ramach Działania 1, Programu „Kultura”, zgodnie z zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje organizację w szczególności:
1) 16 szkoleń on-line udostępnianych na platformie,
2) 3 szkoleń stacjonarnych w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie,
3) 2 szkoleń stacjonarnych w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie (każde ze szkoleń w czterech sesjach w różnych terminach),
4) 2 szkoleń wyjazdowych w plenerze (w ramach jednego dwudniowego pleneru dla grupy do 15 osób),
5) 1 szkolenia wyjazdowego (dwudniowego dla dwóch osób).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora szkoleń skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje koordynatorem szkoleń z co najmniej 5-letnim doświadczeniem który, w okresie ostatnich 5 lat zorganizował co najmniej 15 szkoleń, w tym co najmniej 5 i maksymalnie 9 w trybie hybrydowym lub on-line.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: #1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór oświadczenia, którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. #2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. #3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w celu potwierdzenia, że polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór Oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. #4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego wg wzoru w Załączniku nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika, określając zakres jego uprawnień, oraz spełnione będą następujące wymagania: 1) zgodnie z Rozdziałem VII część A ust. 10 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym wskazano w szczególności:
a) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zakres uprawnień pełnomocnika;
2) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) z treści Formularza oferty powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: w odpowiednim miejscu w Formularzu oferty należy wpisać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i dane umożliwiające ich identyfikację;
4) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale VI ust. 2 SWZ;
5) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 7 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Uwaga: Zgodnie z Rozdziałem XVII ust. 5 SWZ, jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, na
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

#1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności Strony są uprawnione do dokonania zmian, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, tj. zmian o łącznej wartości mniejszej niż progi unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami ustawy Pzp. Powyższa zmiana, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy.
#2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wynagrodzenie brutto przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Warunki wprowadzenia ww. zmian są opisane w § 13 ust. 5 i ust. 11 Projektu umowy.
#3. W przypadku zmian:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
3) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Warunki wprowadzenia ww. zmian są opisane w § 13 ust. 6-8 i ust. 11 oraz ust. 17 Projektu umowy.
#4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia każda ze Stron ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach opisanych w §13 ust. 4 i ust. 9 oraz w ust. 11 Projektu umowy.
#5. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w przypadku, gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy.
#6. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w następujących okolicznościach:
1) w przypadku przeniesienia całości swoich praw i obowiązków Zamawiającego na podmiot zależny lub powiązany,
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany źródeł finansowania zamówienia,
3) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany harmonogramu działań, powodującej przesunięcie poszczególnych szkoleń na kolejne okresy rozliczeniowe, a tym samym uzasadniającą zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w poszczególnych okresach rozliczeniowych,
4) zmiany terminów realizacji umowy lub warunków jej realizacji w przypadku wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu.
#7. Zmiana Umowy w sytuacjach określonych w § 13 Projektu umowy dopuszczalna jest wyłącznie w drodze aneksu do Umowy, zawartego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia ww. aneksu do Umowy.
#8. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania usług;
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami składa się za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest finansowane z funduszu MF EOG 2014-2021: Numer Umowy Finansowej 90/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG z dnia 12.05.2021 r. z MKiDN (Operator programu) w ramach Działania 1, Programu „Kultura” funduszu MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa. Udział tych środków wynosi: 85 % MF EOG, 15% MKiDN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.