eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012663694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kawęczyńska 44

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-770

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225112014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dosir.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dosir.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmujące sprawy kultury fizycznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-702ded20-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028201/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Jagiellońskiej 7 i Szanajcy 17/19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dosir-waw.ezamawiajacy.pl/pn/dosir-waw/demand/128441/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dosir-waw.ezamawiajacy.pl/pn/dosir-waw/demand/128441/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Wykonawcami i Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej .Wymagania techniczne i
organizacyjne oraz dotyczące zasad rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOSiR.DUZ.26.9.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 870956,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków
Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
usytuowanych przy ul. Jagiellońskiej 7 i Szanajcy 17/19 w Warszawie. Dokładny opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65400000-7 - Przesył i stacje innych źródeł energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania dostawy
energii cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) w cenie przy zastosowaniu bieżących taryf
oraz zakresie (ilości) określonym w ofercie Wykonawcy będącej załącznikiem do umowy.
W przypadku zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, w
wysokości wynikającej z faktycznego zakresu zrealizowanego zamówienia opcjonalnego, jednak
w łącznej kwocie nie wyższej niż wynikającej z oferty Wykonawcy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące prawa opcji zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ -
Projektowane postanowienia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie
odrzucona, spełni wymogi ustawy oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Szczegółowe określenie sposobu oceny ofert zawarto w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na dokonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji liczony od dnia zgłoszenia nieprawidłowości wskazań tego układu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na rozpatrzenie zgłoszonej przez zamawiającego reklamacji co do prawidłowości kwoty należnej według wystawionej przez wykonawcę faktury liczony od dnia złożenia tej reklamacji, stanowiący jednocześnie okres zawieszenia terminu płatności należnego wykonawcy wynagrodzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualnie obowiązującą koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie
wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji
ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy
podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze na którym
znajduje się miejsce dostarczania ciepła tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym
okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązująca koncesja w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie 9.2. swz

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna składać się z:
1) formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ;
3) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt 12.8. (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej;
5) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
6) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
8) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami pkt 12.6.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą
złożyć:
- pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki
cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej
- oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z wykonawców;
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, szczegóły dotyczące wymaganych oświadczeń i
dokumentów zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja przeniesiona z swz:
4. Ustawowa zmiana cen i stawek opłat wynikająca ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie powodowała zmianę podstawy dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3. Zmiana ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie taryfy i nie będzie wymagała zmiany niniejszej umowy w formie aneksu do umowy.
5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz o terminie ich obowiązywania, przesyłając jednocześnie wyciąg z obowiązującej taryfy.
6. Rozliczenia będą dokonywane w oparciu o miesięczne odczyty, o których mowa w ust. 2 przeliczane według obowiązujących stawek i opłat.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 i 8, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu o wartość dokonywanych zmian.
8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w dniu wejścia w życie przepisów opublikowanych w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.