eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Świadczenie usług terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-OpiekuńczegoOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220475365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Piaśnicy 22

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzwejherowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poradnia-wejherowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6129be5-5870-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085716/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 specyfikacji, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3 specyfikacji oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 11.3 specyfikacji, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 13.2specyfikacji, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w pkt. 13.2 specyfikacji lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 13.1 specyfikacji.
4. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.”
5. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie pzwejherowo@wp.pl. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być
składane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług terapii pedagogicznej w wymiarze 150 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia w ramach każdej z części zamówienia, posiadające kwalifikacje pedagogiczne (to znaczy ukończyli studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogicznym lub inne studia magisterskie pedagogiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu pedagogiki specjalnej, spełniające warunki określone w Ustawie Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U. 2022 poz. 1769) oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z
dziećmi w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do specyfikacji);
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć logopedycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem dotyczącym kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 7 do specyfikacji).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminów wykonania Umowy, lub
2) warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, lub
3) przedstawionych w ofercie Wykonawcy (złożonej przez Wykonawcę, który nie jest jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia) osób prowadzących Zajęcia - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany na inną osobę,
niespełniającą wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia,
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedłużenia lub przedłużania się terminu zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
4) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - jeżeli osoba prowadząca Zajęcia nie może prowadzić Zajęć z powodu udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń losowych (miedzy innymi choroby, śmierci) lub ustania podstawy prawnej do dysponowania przez Wykonawcę osobą prowadzącą Zajęcia (między innymi na skutek wypowiedzenia lub rozwiązania na mocy
porozumienia stron umowy łączącej Wykonawcę i osobę prowadzącą Zajęcia) lub jeżeli co do osoby prowadzącej Zajęcia zachodzi którakolwiek z trzech okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.