eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystra › Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie CPiT w Bystrej Apartamenty Bystra (tzw. sprzątanie hotelowe) wraz ze sprzątaniem małej zewnętrznej architekturyOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie CPiT w Bystrej Apartamenty Bystra (tzw. sprzątanie hotelowe) wraz ze sprzątaniem małej zewnętrznej architektury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Fałata 2

1.5.2.) Miejscowość: Bystra

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 499 18 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalbystra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie CPiT w Bystrej Apartamenty Bystra (tzw. sprzątanie hotelowe) wraz ze sprzątaniem małej zewnętrznej architektury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf9cde6-57e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043569/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Świadczenie usługi kompleksowego kompleksowego utrzymania czystości w obiektach CPiT w Bystrej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,139994,82fb5e5c2437502b0a3c69c482b96e0d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), tj.: poprzez Platformę Przetargową CPiT w Bystrej pod adresem:
https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,139994,82fb5e5c2437502b0a3c69c482b96e0d.html (zwanej dalej zamiennie Platformą Przetargową)
lub
• pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@szpitalbystra.pl lub jprzybylowicz@szpitalbystra.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzu ofertowym lub w innych dokumentach przekazanych Zamawiającemu.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę Przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowo sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został określony w rozdz. III SWZ:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą Przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania, pod adresem:
https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,139994,82fb5e5c2437502b0a3c69c482b96e0d.html
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z warstwą elektroniczną wyłącznie poprzez Platformę Przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową (o ile dotyczy)
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę Przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy Przetargowej
(https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html).
4. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt. 3.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy Przetargowej - pod adresem: https://szpitalbystra.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
7. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej.
8. Oferty, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe (o
ile dotyczy) pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
9. Wszelki informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1 z póź. zm.), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest CPiT w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w CPiT w Bystrej możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpitalbystra.pl, tel. 33 499 18 01
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO oraz obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochronie prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane związku z udziałem w danym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w zał. nr 1 do SWZ.
10. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. Klauzula RODO została opisana w SWZ w rodz. I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/Dz.ZPI/380/Sd/sE/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Apartamenty Bystra (tzw. sprzątanie hotelowe) wraz ze sprzątaniem małej zewnętrznej architektury – przy basenach, tężni solankowej, inhalatorium (ławki, stoły, leżaki) oraz toalety publicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w zał. nr 2 do SWZ oraz musi być wykonywany zgodnie z warunkami określonymi we wzorze projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stosowanie przy realizacji usługi wszystkich odkurzaczy typu ECO o klasie głośności nie wyższej niż 65 dB

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie Certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważnego w zakresie usług utrzymania czystości

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zał. nr 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowany lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3) Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmioty trzecie (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (zał. nr 3 do SWZ), o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców (składa każdy z Wykonawców – każdy z członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oświadczenie składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Wykonawca powinien załączyć do oferty Pełnomocnictwo, gdy ofertę składa za pośrednictwem pełnomocnika, którego umocowanie jako osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Dane pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
5) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załączniki nr 1 do nin. SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcy, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie - zał. nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
g) żaden z Wykon, nie może podlegać wykluczeniu z post, o udziel. zam. publ.
h) Każdy z Wykon. winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożyć oddzielnie podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamaw., (o ile zapisy SWZ tego wymagają / o ile dotyczy).
i) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
j) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykon., którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
k) W przypadku, o którym mowa w pkt i) i j), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
l) W przypadku Wykon.wspólnie ubiegających się o udziel. zam., przynajmniej jeden z nich winien spełnić warunek zdolności techn. lub zawodowej oraz złożyć podm.środki dowod., na wezwanie Zamaw., o których mowa w Rozdz. II ust. 6 pkt II SWZ (o ile zapisy SWZ tego wymagają / o ile dotyczy).
m) Jeżeli została wybrana oferta Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamaw. może przed zawarciem umowy w spr. zam. publ. żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykon..
n) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich oferty, a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należności płatności.
o) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy zał. nr 4 do SWZ . W paragrafie 17. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian umowy bez przeprowadzonego nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadku:
1) nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązku wykonawcy, w następstwie przyjęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
2) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy wartość półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (w wariancie „okres poprzedni = 100”), publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Raporcie „Półroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1989 roku” za półrocze poprzedzające dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, wyniesie więcej niż 10 % .
4. Wniosek może zostać złożony przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie pełnych 6 miesięcy obowiązywania umowy i może zostać złożony raz.
5. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 jest złożenie pisemnego wniosku Zamawiającemu. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację wzrostu kosztów realizacji umowy od dnia złożenia oferty wraz z uzasadnieniem.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone począwszy od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku.
7. Łączna wysokość wzrostu wynagrodzenia dokonana w oparciu o zapisy ust. 4 nie może przekroczyć 12 % wartości wynagrodzenia wskazanego przez Wykonawcę w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Przetragowa: https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,139994,82fb5e5c2437502b0a3c69c482b96e0d.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Rozwiązania równoważne:
Informacje ogólne: Nie dotyczy. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: Nie dotyczy

Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uczestników. Realizacja przedmiotowego zamówienia nie ma wpływu na poprawę dostępności obiektu dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający zapewnił dostępność przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez jego ogólnodostępność i brak specjalnych wymogów odnośnie jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż Wykonawca jest zobowiązany w zakresie niniejszej umowy zapewnić odpowiednią obsługę i kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wszelki informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1497). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na danej podstawie, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie
wskazanej podstawy wykluczenia, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: tel. kontaktowy: 33 / 4991 810, e-mail: zp@szpitalbystra.pl, Joanna Przybyłowicz, Anna Dudek, Tomasz Szatanik

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.