eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy: część 1 - ul. Bohaterów Warszawy 11; część 2 - ul. Partyzantów 5. część 3 - Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Reja 14a.Ogłoszenie z dnia 2023-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy: część 1 - ul. Bohaterów Warszawy 11; część 2 - ul. Partyzantów 5. część 3 – Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Reja 14a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TBS Zieleń Miejska Sp.z.o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013017973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gordziałkowskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tbszm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbszm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy: część 1 - ul. Bohaterów Warszawy 11; część 2 - ul. Partyzantów 5. część 3 – Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Reja 14a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b850e7f-5869-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b850e7f-5869-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub przetargi@tbszm.pl
2/ Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3/ Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5/ Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6/ Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
1.13/ W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7/ Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8/ Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9/ Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10/ Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11/ W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:przetargi@tbszm.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1/ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2/ Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Część 1- Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie - budynek główny
- część niższa.
Część 2 – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5 w Pruszkowie.
Część 3 – Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 14a w Pruszkowie.
3/ Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4/ Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
6/ Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7/ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8/ W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. rodo.
9/ Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TBS.16a.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie - budynek główny
- część niższa.
1) Budynek główny - część niższa:
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
- ułożenie styropapy gr. 14 cm. na wierzchu dachu płaskiego,
- pokrycie dachu płaskiego dwuwarstwowo papą termozgrzewalną,
- rozbiórka kominów ceglanych czapek betonowych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
2) Oficyna:
- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
- rozebranie betonowych czapek i kominów ponad dachem,
- wykonanie nowych kominów z cegły i tynków kominów,
- wykonanie betonowych czapek kominowych,
- wykonanie obróbek na krawędziach czapek kominowych z blachy ocynkowanej,
- pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną x 1 raz,
wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- łacenie połaci dachu pod krycie balchodachówką,
- ułożenie wełny mineralnej gr. 6 cm między łatami,
- montaż membrany wiatrowej,
- ułożenie blachodachówki na łatach,
- montaż gąsiorów i ław kominiarskich,
- montaż i demontaż rusztowań w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe roboty budowlane, które stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zakres w/w zamówienia podobne roboty budowlane, w tym roboty budowlane związane z:
- wszelkiego rodzaju roboty dekarskie w tym m.in. roboty murarskie, tynkarskie, blacharskie, betonowe, budowlane, malarskie, ciesielskie, wykończeniowe.
(zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być zgodne z jego przedmiotem).

2/ W/w roboty zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy.

Prace te będą zlecone na podstawie kosztorysu złożonego w dniu podpisania umowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy i oddzielnej umowy zaś dla robót nie występujących w zamówieniu podstawowym kalkulacja będzie oparta na kosztorysie sporządzonym w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania podanych kosztorysie szczegółowym zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy

Jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu.

W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji
i nieujętych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ich ceny jednostkowe zostaną określone
na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych
w kosztorysie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5 w Pruszkowie.
- rozbiórka obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
- rozbiórka rynien dachowych z blachy ocynkowanej i rur spustowych,
- rozebranie czapek kominowych, kominów wolnostojących,
- wykonanie nowych kominów z cegły ceramicznej pełnej,
- wykonanie nakryw betonowych kominów,
- wykonanie tynków kominów wraz z malowaniem,
- wykonanie obróbek na krawędziach czapek kominowych z blachy stalowej powlekanej,
- pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną,
- ołacenie połaci dachowej,
- ułożenie wełny mineralnej gr. 6 cm pomiędzy łatami,
- montaż membrany wiatrowej,
- pokrycie dachu blachodachówką,
- montaż ław kominiarskich,
- montaż gąsiorów,
- montaż krawędziaków z tarcicy nasyconej na okapach dachu, umożliwiających ułożenie styropapy i montaż obróbek blacharskich,
- ułożenie styropapy gr.14 cm.,
- ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej na styropapie,
- montaż nowego wyłazu dachowego wraz z wykonaniem podkonstrukcji,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej ( pasy pod i nadrynnowe, grandmurów, kominów),
- montaż rur spustowych, rynien, obróbek z blachy powlekanej,
- montaż i demontaż rusztowań w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe roboty budowlane, które stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zakres w/w zamówienia podobne roboty budowlane, w tym roboty budowlane związane z:
- wszelkiego rodzaju roboty dekarskie w tym m.in. roboty murarskie, tynkarskie, blacharskie, betonowe, budowlane, malarskie, ciesielskie, wykończeniowe.
(zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być zgodne z jego przedmiotem).

2/ W/w roboty zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy.

Prace te będą zlecone na podstawie kosztorysu złożonego w dniu podpisania umowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy i oddzielnej umowy zaś dla robót nie występujących w zamówieniu podstawowym kalkulacja będzie oparta na kosztorysie sporządzonym w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania podanych kosztorysie szczegółowym zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy

Jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu.

W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji
i nieujętych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ich ceny jednostkowe zostaną określone
na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych
w kosztorysie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Remont poszycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 14a w Pruszkowie.
- rozbiórka obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej murów ogniowych pasów podrynnowych i nadrynnowych, obróbek kominów,
- rozbiórka rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
- rozbiórka czapek kominowych,
- przemurowanie 5 warstw kominów z cegieł ceramicznych,
- wykonanie nowych kominów z cegły ceramicznej,
- wykonanie tynków kominów murowanych,
- wykonanie kominowych czapek betonowych,
- montaż obróbek krawędziowych z blachy stalowej powlekanej czapek kominowych,
- pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną,
- malowanie tynków kominów farbą fasadową,
- ołacenie połaci dachowej- montaż łat i kontrłat
- ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr. 6 cm,
- montaż membrany wiatrowej,
- pokrycie dachu blachą powlekaną w arkuszach,
- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
- montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,
- montaż gąsiorów na kalenicy,
- montaż ław kominiarskich,
- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe roboty budowlane, które stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zakres w/w zamówienia podobne roboty budowlane, w tym roboty budowlane związane z:
- wszelkiego rodzaju roboty dekarskie w tym m.in. roboty murarskie, tynkarskie, blacharskie, betonowe, budowlane, malarskie, ciesielskie, wykończeniowe.
(zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być zgodne z jego przedmiotem).

2/ W/w roboty zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy.

Prace te będą zlecone na podstawie kosztorysu złożonego w dniu podpisania umowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy i oddzielnej umowy zaś dla robót nie występujących w zamówieniu podstawowym kalkulacja będzie oparta na kosztorysie sporządzonym w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania podanych kosztorysie szczegółowym zamówienia podstawowego złożonego w dniu podpisania umowy

Jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu.

W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji
i nieujętych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ich ceny jednostkowe zostaną określone
na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych
w kosztorysie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolność do występowania w obrocie w gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

Dla części 1:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 30 000,00 zł.

Dla części 2:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 60 000,00 zł.

Dla części 3:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50 000,00 zł.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

4.1/ wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:

Dla części 1:
- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min. 30 000,00 zł .

Dla części 2:
- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min. 60 000,00 zł .

Dla części 3:
- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: Remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min. 50 000,00 zł .

4.2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej:

dla części 1, części 2 i części 3
- jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. 1/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz.1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru
2/ Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1/ składa dokument lub dokumenty zgodnie z postanowieniami par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wszelkie wymagania dotyczące dokumentów wymienionych w pkt. 2/ opisano w SWZ w Rozdz. II ust. 9 pkt. 9.2/
II. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym w rozdz. II ust. 8 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (załącznik Wykonawcy);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy wykaz przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty składane razem z oferta:
- Oferta przygotowana na formularzu ofertowym.
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelkie wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentów składających się na ofertę opisano w SWZ w Rozdz. II pkt. 9 ppkt. 9.1.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.