eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej PorębieOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a60c09b6-5616-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064597/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie (w formule zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a60c09b6-5616-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl;
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu (Uwaga! nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz odpowiednich adresów poczty elektronicznej wskazanych przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały również określone w Dziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r. („RODO”), w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 Pzp w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie dla łącznie ok. 42 dzieci (w wieku do 18 lat). Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadań: 1) prace projektowe, 2) prace budowlane - budowa trzech budynków wolnostojących o pow. ok. 390 m2 każdy wraz z infrastrukturą uzupełniającą (m.in. parkingi, droga pożarowa, zieleń urządzona).
2. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca powinien wykonać, z zachowaniem wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym PFU, stanowiącym Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia):
a) kompletną dokumentację projektową zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne decyzje, opinie, badania, uzgodnienia i pozwolenia dla budowy trzech budynków Domu Dziecka, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
b) roboty budowlane na podstawie w/w dokumentacji projektowej przy jednoczesnym osiągnięciu celów określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 5 do SWZ, wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania, w szczególności zaś:
• przebudowę i budowę nowego zagospodarowania terenu,
• rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z planowaną budową budynków Domu Dziecka,
• budowę trzech nowych budynków Domu Dziecka.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1), przyjętego na mocy Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Inwestycja, której dotyczy postępowanie, jest tożsama z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA – 60 pkt;
2) Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE – 40 pkt.

ad. 1) Punktacja za Kryterium I – CENA przyznawana będzie według wzoru:
(Cmin. / Cb) x 100 x 60% = KI
gdzie oznacza:
KI – liczbę punktów z kryterium I
Cmin. – najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert
Cb – cenę brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punktów za kryterium CENA – 60 pkt

ad. 2) Punktacja za Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT UMOWY przyznawana będzie według wzoru:
(Gof. / Gmaks. ) x 100 x 40% = KII
gdzie oznacza:
KII – liczbę punktów z kryterium II
Gof. – okres gwarancji (w miesiącach) zaoferowany w badanej ofercie
Gmaks . – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach) z przedstawionych ofert.
Uwaga: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, tj. wykonane roboty budowlane, w tym wyposażenie podlegające trwałemu montażowi lub instalacji.
Uwaga: Jeśli z badanej oferty wynikać będzie, że zaoferowany został okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy – oferta taka nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeśli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy – Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny punktowany okres 60 miesięcy.
Jeśli w ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany okres gwarancji, tj. Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu w miesiącach, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował okres gwarancji na minimalnym poziomie 36 miesięcy.
Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji jakości reguluje Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Maksymalna liczba punktów za Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT UMOWY – 40 pkt
W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP).
Wynik I + Wynik II= SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).
Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
d.1) w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykaże, iż wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej minimum 300 m2, w którym wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych zero groszy).
Uwaga: Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 6820), zwane dalej Prawem budowlanym, lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane.
d.2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
A. Projektantem branży architektonicznej – osobą posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
• uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych w zakresie budowy/ przebudowy/ rozbudowy budynków użyteczności publicznej lub/i budynków zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej minimum 300 m2;
B. Kierownikiem Budowy/Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych - osobą posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
C. Kierownikiem robót elektrycznych – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
D. Kierownikiem robót sanitarnych – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
E. Kierownikiem robót telekomunikacyjnych – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
F. Kierownikiem robót drogowych – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) – z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień projektowych i/lub budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. Przy czym w takiej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić więcej niż jedną funkcję musi zostać wykazane spełnienie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ) - oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ);
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ);
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ),
3) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby,
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie
do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;
6) dowód wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej (jeżeli wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej – Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dowodu wniesienia wadium).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione – według wyboru Wykonawcy – w jednej lub kilku poniższych formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, nr: 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. O skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu decyduje moment uznania jego kwoty (tj. zaksięgowania) na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania ofert, tj. do godz. 11.00 w dniu 06.10.2023r. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), Wykonawca załącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu środków na rachunek bankowy Zamawiającego tytułem wniesienia wadium.
6. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 3, zostanie odrzucona – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą - z wyjątkiem przypadków, o których mowawust.10pkt 2i3oraz ust. 11.
10. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z n/w okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) o wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Szczegółowe informacje nt. wadium znajdują się w Dziale XXVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby przedstawił umowę spółki cywilnej.
4. Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.1) Działu X SWZ, nie podlega sumowaniu, tj. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjału (łączenia doświadczenia).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowych robót.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w dokumentach zamówienia, tj. w Dziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Inny sposób składania oferty (np. pocztą elektroniczną) jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Nie dotyczy (Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA 1: Program Funkcjonalno-Użytkowy zakłada realizację zagospodarowania terenu w dwóch etapach, niemniej jednak w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu tylko w odniesieniu do opisanego w PFU etapu I zagospodarowania terenu (w tym m.in. w Załączniku A1_Projekt zagospodarowania terenu do Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ). Realizacja prac projektowych i budowlanych przewidzianych dla II etapu zagospodarowania terenu (w ramach którego zaplanowano m.in. wykonanie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego) nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, dlatego też Wykonawca nie uwzględnia założeń przyjętych w PFU dla II etapu zagospodarowania terenu (w tym m.in. w Załączniku A1a_Projekt zagospodarowania terenu do PFU).
W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania inwestycji i opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Uchwałą Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie.

UWAGA 2: W Programie Funkcjonalno-Użytkowym założono dostawę wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w wybudowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tymczasem Zamawiający wymaga wykonania inwestycji z pominięciem dostawy wyposażenia wymienionego od strony 47 PFU (wyposażenie salonu i jadalni) do strony 72 PFU (krzesło biurowe ergonomiczne), pozostawiając jedynie w gestii Wykonawcy wykonanie wskazanej na stronie 49 PFU zabudowy kuchennej (wykonanej na zamówienie) wraz z dostawą płyty grzewczej, piekarnika do zabudowy, lodówki z zamrażarką oraz mikrofalówki wskazanych na stronach 72-74 PFU oraz wykonanie szafki łazienkowej wiszącej z umywalką i baterią umywalkową wskazanej na stronie 61 PFU oraz szafki łazienkowej wiszącej wraz z umywalką i baterią umywalkową wskazanej na stronie 67 PFU.

UWAGA 3: Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwałą Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie.

UWAGA 4: Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - miasto Szklarska Poręba wpisane jest do rejestru zabytków pod numerem A/1815/611/J na podstawie decyzji nr 611/J z dnia 26.02.1980 r. W związku z powyższym dokumentacja projektowa wymaga uzyskania decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.