eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przymuszewo › Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Antoniewo na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo.Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Antoniewo na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przymuszewo

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Przymuszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przymuszewo 3

1.5.2.) Miejscowość: Przymuszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-634

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 554 19 19

1.5.8.) Numer faksu: 52 554 18 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przymuszewo.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Antoniewo na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4de0517d-5848-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00518355/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Antoniewo na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_przymuszewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Dostawcami odbywa się przy użyciu
https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
platformy https://platformazakupowa.pl . Zamawiający będzie również komunikować się z Dostawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email przetargi.przymuszewo@torun.lasy.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Dostawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl .
Dostawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na
platformie zakupowej. Dostawca posiadający konto na platformie zakupowej ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów
w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w instrukcji zamieszczonej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Dostawca,
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww.
platformy.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na https://platformazakupowa.pl. Za datę przekazania wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 8.11. lub złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl.
Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
- szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1
-Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Dostawca, przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków,
Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania generowany przez e-zamówieni(ID postępowania) jako załączniki nr 9 do SWZ.
Ofertę oraz oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781
Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe
odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są
przez Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_przymuszewo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta rozdziale 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 118899,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku mieszkalnego leśniczówki Antoniewo, w miejscowości Antoniewo , gmina Brusy, na działce o nr ewidencyjnym 618 obręb Małe Chełmy
Działka o nr ewidencyjnym 618 obręb Małe Chełmy, znajdująca się w Antoniewie, gm. Brusy stanowi własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe we władaniu Nadleśnictwa Przymuszewo. Działka zabudowana, zagospodarowana.
Istniejący budynek stanowi zwartą bryłę, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Przykryty dachem wielospadowym. Leśniczówka jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej, następujące elementy konstrukcyjne zbudowano:

Fundamenty oraz ściany piwnicy wykonano kamienia polnego i z cegły pełnej – gr. 48/52 cm.

Strop nad piwnicą – betonowy z belkami stalowymi.

Ściany parteru – gr. 38 cm murowane z cegły pełnej, zewnętrznie otynkowany▪
Strop nad parterem – drewniany z podsufitką drewnianą w części mieszkania i w części otynkowany zaprawą cementowo-wapienną.

Ściany poddasza użytkowego– gr. 38 cm murowane z cegły pełnej otynkowane.

Strop nad poddaszem – drewniany ocieplony wełną mineralną gr. 15/20 cm.

Połać dachowa – więźba drewniana pokryta blachodachówką na deskowaniu, docieplona wełną mineralną gr. 15/20 cm
Remont budynku obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych przyziemia styropianem hydrostyr 100; gr. 10 cm z odkopaniem fundamentów, przygotowaniem podłoża, mocowaniem foli, wykonaniem tynku mozaikowego, docieplenie ścian zewnętrznych elewacji styropianem grafitowym FS31; gr. 15 cm z przygotowaniem podłoża, wykonaniem tynku silikonowego.
Wykonanie zewnętrznego wejścia do piwnicy – wykop ziemi, wykonanie schodów betonowych, wykucie otworu drzwiowego do piwnicy, zadaszenie wykonanego zejścia do piwnicy. Naprawa tynków wewnętrznych w piwnicy z malowaniem ścian i sufitów. Wymiana opaski wokół budynku.
Wykonanie opaski z kostki pol bruk przy budynku:
▪rozbiórka części opaski z pol bruku
▪rozbiórka elementów betonowych – opaski betonowej
▪wykorytowanie na głębokość 30 cm
▪wykonanie podsypki z piasku 10 cm
▪obrzeża betonowe 6x20
▪podsypka z betonu B-10 gr 5 cm
▪kostka polbruk gr 6 cm na podsypce cementowo - wapiennej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: a) Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 uPzp,Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te
polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia.Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt a objęte będą
czynności określone w załączonych do SWZ, przedmiarach robót, których opis technologii wykonania przedstawia specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz roboty budowlane podobne do nich.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówień, o których mowa w pkt a nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia.Zamówienia, o których
mowa w pkt .a będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki.Zamówienia, o których mowa w pkt a będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego
zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena
60% (60 punktów)
Okres rękojmi
40% (40 punktów)
Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = -------------- 60
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego
powyżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Kryterium „Okres rękojmi” rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji (oświadczenia) Wykonawcy zawartej w Formularzu
ofertowym. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie wg poniższych zasad:Okres
rękojmi liczony w miesiącach Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 30 pkt
72 miesiące i powyżej 40 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego Wykonawcy oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
-
W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem zamówienia była przebudowa, budowa lub remont budynku o wartości równej lub przekraczającej kwotę 80 000,00zł brutto
-
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważną osobą, właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.1. ppkt 4) tiret pierwszy winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem VII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 7.1. lit. h) SWZ - składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. lit j), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 7.1. lit k), lub odpisu
albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w pkt 7.1. lit l) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) i 2 lit (b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich
złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 7.3. ppkt 2 lit (a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 7.3., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 PZP, art. 109 ust.
1 pkt 1, 2 lit a) i b) PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia
pkt. 7.4. stosuje się.
7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.7. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości
zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
gwarancjach bankowych,
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas S.A. o/Tuchola nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty
w postępowaniu na „Remont budynku mieszkalnego w Leśnictwie Antoniewo na potrzeby Nadleśnictwa Przymuszewo”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym . Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt
9.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
2)
kwotę gwarancji/poręczenia,
3)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. h – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
2. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem
terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze
wspólników oraz odrębnie dla spółki.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami nakezy złozyc za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_przymuszewo.Sposób złozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty,opisany zsotał w Regulamnie korzystania z platformy zakupowej,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3 , 89-634 Leśno. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych p. Patryka Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem
796 400 977.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.