eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej 4 budynków, w Wyszkowie; ul. Serockiej 3A Serockiej 3B ul. Łącznej 24 Łącznej 30Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji
projektowo kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej
4 budynków, w Wyszkowie; ul. Serockiej 3A Serockiej 3B ul. Łącznej 24 Łącznej 30

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji
projektowo kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej
4 budynków, w Wyszkowie; ul. Serockiej 3A Serockiej 3B ul. Łącznej 24 Łącznej 30

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef93d31-5855-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060324/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Wykonanie dokumentacji projektwo-kosztorysowej pn.; "Poprawy efektywności energetycznej 4 budynków komunalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Serockiej 3A i 3B oraz ul. Łącznej 24 i 30"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wyszkow.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Rozdziału II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROZ.271.59.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej 4 gminnych budynków komunalnych – wielorodzinnych zlokalizowanych w Wyszkowie przy ul. Serockiej 3A, Serockiej 3B oraz przy ul. Łącznej 24 i Łącznej 30 do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych”.

CZĘŚĆ I
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu poprawę efektywności energetycznej dla 2 budynków przy ul. Serockiej 3 A i ul. Serockiej 3B w Wyszkowie na podstawie audytów energetycznych wykonanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dotycząca odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej poprawy efektywności energetycznej 4 gminnych budynków komunalnych – wielorodzinnych zlokalizowanych w Wyszkowie przy ul. Serockiej 3A, Serockiej 3B oraz przy ul. Łącznej 24 i Łącznej 30 do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych”.
CZĘŚĆ II
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 budynków przy ul. Łącznej 24 i ul. Łącznej 30 w Wyszkowie na podstawie audytów energetycznych wykonanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. A oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dotyczaca odpowiedzialności wykonawcy za ukryte wady dokumentacji projektowejKoszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja za SWZ:
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.1.3 W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.1.4 W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

8.1.4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

CZĘŚĆ I
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, w tym celu zobowiązany jest do wskazania projektantów we wszystkich branżach, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń, przy czym projektant branży sanitarnej zobowiązany będzie do koordynowania prac projektantów we wszystkich branżach posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń :
a) projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;
b) projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;
c) projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;

CZĘŚĆ II
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, w tym celu zobowiązany jest do wskazania projektantów we wszystkich branżach, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń, przy czym projektant branży sanitarnej zobowiązany będzie do koordynowania prac projektantów we wszystkich branżach posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń :
d) projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;
e) projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;
f) projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, uprawniające do projektowania bez ograniczeń i posiadającego aktualny wpis do rejestru zawodowego;


Uprawnienia osób o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Dopuszcza się uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dysponowanie przez Wykonawcę w/w osobami nie wyczerpuje całości personelu jakim Wykonawca winien dysponować w celu rzetelnego wypełnienia zobowiązań wynikających z realizacji niniejszego zamówienia.

Jeżeli Wykonawca przystąpi do w postępowaniu do obu części to może wykazać do realizacji przedmiotu zamówienia ten sam personel.

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie Wykazu personelu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz dokumentów potwierdzającymi wymagane kwalifikacje, (Załącznik nr 4 do SWZ- wykaz osób) wraz z wg formuły spełnia – nie spełnia.

8.1.4.2
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże że:

CZĘŚĆ I
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto o przeznaczeniu: budynku użyteczności publicznej (np. szkoła, przedszkole, dom kultury itp.) lub budynku zamieszkania zbiorowego (np. mieszkalny wielorodzinny, hotel, pensjonat itp.).

Wskazane usługi winny być wykonane należycie. W celu uznania, że Wykonawca należycie wykonał wskazane usługi do wykazu należy dołączyć dowody, z których treści wynikać będzie iż dane zamówienie zostało wykonane należycie – dla każdej części.

CZĘŚĆ II
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto o przeznaczeniu: budynku użyteczności publicznej (np. szkoła, przedszkole, dom kultury itp.) lub budynku zamieszkania zbiorowego (np. mieszkalny wielorodzinny, hotel, pensjonat itp.).

Wskazane usługi winny być wykonane należycie. W celu uznania, że Wykonawca należycie wykonał wskazane usługi do wykazu należy dołączyć dowody, z których treści wynikać będzie iż dane zamówienie zostało wykonane należycie – dla każdej części.


Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie Wykazu usług a potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą referencje - Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

Uwaga! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Wykonawca, nie może tej samej usługi wskazać zarówno dla części I jak i części II.
Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
10.1.1.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 3 do SWZ);
10.1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykaz osób jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – Załącznik Nr 4 do SWZ, na potwierdzenie warunku określonego w pkt 8.1.4.1 SWZ, (wraz z wykazem dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji)
• Wykaz usług wykonanych, wg Załącznika nr 6 do SWZ, na potwierdzenie warunku określonego w pkt 8.1.4.2 SWZ, (wraz z wykazem dokument potwierdzenie wykonania usługi – referencje)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 500,00 złotych ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy oraz rodzaj i zakres zmian umowy określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.