eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKIM Łęczna sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKIM Łęczna sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430525592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasnystawska 54

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817521044

1.5.8.) Numer faksu: 817521046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@pgkim.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.leczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bb35351-56c8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKIM Łęczna sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bb35351-56c8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403000

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowania oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej w celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków PGKIM Łęczna sp. z o.o.".
4.2 Zakres świadczeń Wykonawcy obejmuje:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) oraz dokumentami wskazanymi w ust. 4.4, zawierającej:
a) projekt budowlany - w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę,
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik nr 1 oraz do SWZ;
5) wykonanie obsługi geodezyjnej,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej schematy elektryczne, rysunki techniczne, dane techniczne wybudowanych elementów, w tym opracowanie map inwentaryzacyjnych,
7) przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur związanych z zakończeniem wykonywania robót budowlanych,
8) Uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi w tym zakresie.
9) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi.
10) Zgłoszenie instalacji do operatora sieci oraz reprezentowanie Zamawiającego w procedurze potwierdzania przez operatora sieci, że instalacja fotowoltaiczna powstała zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4.4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wyznaczył, w dokumentach zamówienia termin składania ofert krótszy niż przewidziany w art. 283 ustawy Pzp. Wobec powyższego zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.