eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyraków › Przebudowa dróg gminnychOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żyraków 137

1.5.2.) Miejscowość: Żyraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37b65978-57ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008992/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Kompleksowa przebudowa gminnej infrastuktury drogowej w Gminie Żyraków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane jest z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla części I Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R w relacji Góra Motyczna – Żyraków w km 0+000 – 1+175

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37b65978-57ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@zyrakow.pl
4) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym – Grzegorz Reguła pokój nr 22 tel. 14 680 71 22
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Grzegorz Reguła pokój nr 22 tel. 14 680 71 22
3) Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych złożenie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://ezamowienia.gov.pl/pl/
(Formularz do komunikacji).
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email gmina@zyrakow.pl
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania
zhttps://ezamowienia.gov.pl/pl/, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6) W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający wymaga wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7z Oferta, która zostanie
złożona w innym formacie niż w/w zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym/osobistym
lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w
postępowaniu.
12) W przypadku przekazywania w
postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
13) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych mjako załączniki do jednego formularza).
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia ora
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowanie Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator Danych Osobowych (APO) Administratorem
Twoich danych osobowych jest Gmina Żyraków, z siedzibą w Żyrakowie.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•listownie na adres: 39-204 Żyraków 74 A
•przez e-mail: gmina@zyrakow.pl
•telefonicznie : 14 6822638
Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Pryga. Inspektor to Osoba, z która możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz
się z nim kontaktować w następujący sposób :
- listownie na adres: 39-204 Żyraków 137
- przez e-mail: gmina@zyrakow.pl
- telefonicznie: 14 6807116
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w celu
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie danych
osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. )
dalej „ustawa Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy
i innych osób podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„
Przebudowa gminnej infrastruktury" znak IiGK.271.12.2023 prowadzonym w trybie podstawowym

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp Okres
przechowywania Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
Urząd Gminy Żyraków w Żyrakowie przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć
decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe
będą przetwarzane przez Urząd Gminy Żyraków w Żyrakowie przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy
a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. Odbiorcy Twoich
danych osobowych Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych :
• na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty procedowanego/zakończonego) postępowania;
• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania, ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że
przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać
z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiGK.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie:
• robót przygotowawczych,
• robót rozbiórkowych jezdni,
• robót rozbiórkowych zjazdów,
• robót odtworzeniowych,
• robót ziemnych,
• odwodnienia pasa drogowego,
• przebudowy przepustów,
• umocnienia wylotów i wzmocnienia brzegów rowu,
• konstrukcji i nawierzchni drogi,
• budowy chodnika,
• nawierzchni zjazdów poza obrębem chodnika,
• oznakowania i urządzenia BRD,
• elementów zabezpieczenia drogi.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 UPzp
2. Przedmiot: Roboty budowlane polegające na powtórzeniu robót tego samego rodzaju jak w przedmiocie podstawowym tj. dalszej przebudowy placów zabaw.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: na zasadzie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót lub dalszej przebudowie dróg w zakresie udzielanego zamówienia oraz takich których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryterium przedłużenie okresu gwarancja max. 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Remont drogi gminnej publicznej nr 106723R w miejscowości Mokre w km 1+445 – 1+929
Zakres robót obejmuje wykonanie:
• robót przygotowawczych,
• robót ziemnych,
• podbudowy,
• nawierzchni drogi,
• zjazdów,
• poboczy,
• robót wykończeniowych
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla przedmiotowego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 UPzp
2. Przedmiot: Roboty budowlane polegające na powtórzeniu robót tego samego rodzaju jak w przedmiocie podstawowym tj. dalszej przebudowy placów zabaw.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: na zasadzie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót lub dalszej przebudowie dróg w zakresie udzielanego zamówienia oraz takich których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryterium przedłużenie okresu gwarancja max. 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencj

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2.
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane przez Wykonawcę, na którego zasoby
powołuje się wykonawca – załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy)
4) Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –załączniknr3 (jeżeli dotyczy)
5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik Nr 4(jeżeli dotyczy)
6) Kosztorys sporządzony na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów. W kosztorysie należy uwidocznić zastosowane
narzuty cenowe oraz stawkę roboczogodziny.
7) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertąprzedłożenia kart i specyfikacji każdego
urządzenia placu zabaw
8) Oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Złożenie
oświadczenia wymagane jesttylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. (o ile dotyczy)
9) Pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji
we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
10) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu,z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.Pełnomocnictwo winno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
11) Oferta (oraz wszelkie załączniki) muszą być podpisane kwalifikowanym/ podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, a
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
12) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w
skład oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1
ppkt. 2 w Rozdziale XI składa każdy z Wykonawców. Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy (w przypadku kiedy zostały określone warunki udziału). Złożenie oświadczenia wymagane jest
tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały
przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2UPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały
przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. –
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających
ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą
spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziane są w SWZ oraz w wzorze umowy
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, Zamawiający nie może wymienić pełnego zakresu zmian umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
- robotach wykonywanych przez osoby fizyczne związanych pracami przebudowy dróg w zakresie zgodnym z OPZ i
przedmiarem.
2. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób
innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanedalej
„ustawą sankcyjną”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., oile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej
6.Zadanie realizowane jest z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla części I Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106711R w relacji Góra Motyczna – Żyraków w km 0+000 – 1+175

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.