eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158643110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bca48b5-5791-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061400/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: agajda@staszowski.eu.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, sesji otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski do konkretnego wykonawcy.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Więcej informacji dotyczących komunikacji elektronicznej między Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– PZP(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia...
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.;
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozp., są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.
11. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DM2.261.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 (na wezwanie Zamawiającego), przy zastosowaniu materiałów uszorstniających będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
2. Część 1: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki nr 1”
Wynajem samochodu ciężarowego – nośnika do piaskarki STRATOS B40-36 VAX z napędem od hydrauliki pojazdu, w ilości 1 szt. o ładowności powyżej 12 ton (piaskarka + mieszanka piaskowo-solna) z napędem minimum na dwie osie tylne wraz z kierowcą (operatorem) do świadczenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i demontaż przez Wykonawcę piaskarki STRATOS B40-36 VAX i pługa lemieszowego odśnieżnego oraz urządzenia GPS stanowiących własność Zamawiającego. Załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. mieszankę piaskowo-solną zapewnia Zamawiający.
Szacowany zakres do przepracowania w ramach realizacji usługi (akcja czynna) dla części 1 to maksymalnie 5000 km w sezonie. Faktyczny zakres przedmiotu zamówienia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości podanej powyżej. Zamawiający uznaje wskazaną wielkości za maksymalne i gwarantuje zlecenie Wykonawcy nie mniej niż 10% zakresu.
3. Więcej informacji dot. przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ oraz załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania1 i Zadania 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt):
1) Cena (C) – 60 pkt,
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(najniższa wartość brutto zadania*/wartość brutto zadani oferty ocenianej) x 60 pkt = ilość punktów (C)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Czas reakcji (CzR) – 40 pkt,
a) Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium czas reakcji, a punktacja będzie przyznawana następująco:
- do 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 40 pkt.
- powyżej 1 godz. do 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 20 pkt.
- powyżej 2 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 0 pkt.
b) Dla kryterium „Czas reakcji” można uzyskać 40 pkt. Czas reakcji należy podać poniżej godziny w minutach, a powyżej godziny w minutach lub godzinach i minutach.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + CzR

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CzR – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 (na wezwanie Zamawiającego), przy zastosowaniu materiałów uszorstniających będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
2. Część 2: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki nr 2”
Wynajem samochodu ciężarowego – nośnika do piaskarki PP-1 w ilości 1 szt. o ładowności powyżej 12 ton (piaskarka + mieszanka piaskowo-solna) z napędem minimum na dwie osie tylne wraz z kierowcą (operatorem) do świadczenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i demontaż przez Wykonawcę piaskarki PP-1 i pługa lemieszowego odśnieżnego oraz urządzenia GPS stanowiących własność Zamawiającego. Załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. mieszankę piaskowo-solną zapewnia Zamawiający.
Szacowany zakres do przepracowania w ramach realizacji usługi (akcja czynna) dla części 2 to maksymalnie 5000 km w sezonie. Faktyczny zakres przedmiotu zamówienia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości podanej powyżej. Zamawiający uznaje wskazaną wielkości za maksymalne i gwarantuje zlecenie Wykonawcy nie mniej niż 10% zakresu.
3. Więcej informacji dot. przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ oraz załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania1 i Zadania 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt):
1) Cena (C) – 60 pkt,
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(najniższa wartość brutto zadania*/wartość brutto zadani oferty ocenianej) x 60 pkt = ilość punktów (C)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Czas reakcji (CzR) – 40 pkt,
a) Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium czas reakcji, a punktacja będzie przyznawana następująco:
- do 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 40 pkt.
- powyżej 1 godz. do 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 20 pkt.
- powyżej 2 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 0 pkt.
b) Dla kryterium „Czas reakcji” można uzyskać 40 pkt. Czas reakcji należy podać poniżej godziny w minutach, a powyżej godziny w minutach lub godzinach i minutach.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + CzR

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CzR – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 (na wezwanie Zamawiającego), przy zastosowaniu materiałów uszorstniających będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
2. Część 3: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki nr 3”
Wynajem samochodu ciężarowego – nośnika do piaskarki PP-1 w ilości 1 szt. o ładowności powyżej 12 ton (piaskarka + mieszanka piaskowo-solna) z napędem minimum na dwie osie tylne wraz z kierowcą (operatorem) do świadczenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i demontaż przez Wykonawcę piaskarki PP-1 i pługa lemieszowego odśnieżnego oraz urządzenia GPS stanowiących własność Zamawiającego. Załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. mieszankę piaskowo-solną zapewnia Zamawiający.
Szacowany zakres do przepracowania w ramach realizacji usługi (akcja czynna) dla części 3 to maksymalnie 5000 km w sezonie. Faktyczny zakres przedmiotu zamówienia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości podanej powyżej. Zamawiający uznaje wskazaną wielkości za maksymalne i gwarantuje zlecenie Wykonawcy nie mniej niż 10% zakresu.
3. Więcej informacji dot. przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ oraz załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania1 i Zadania 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt):
1) Cena (C) – 60 pkt,
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(najniższa wartość brutto zadania*/wartość brutto zadani oferty ocenianej) x 60 pkt = ilość punktów (C)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Czas reakcji (CzR) – 40 pkt,
a) Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium czas reakcji, a punktacja będzie przyznawana następująco:
- do 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 40 pkt.
- powyżej 1 godz. do 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 20 pkt.
- powyżej 2 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 0 pkt.
b) Dla kryterium „Czas reakcji” można uzyskać 40 pkt. Czas reakcji należy podać poniżej godziny w minutach, a powyżej godziny w minutach lub godzinach i minutach.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + CzR

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CzR – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 (na wezwanie Zamawiającego), przy zastosowaniu materiałów uszorstniających będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
2. Część 4: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu piaskarki nr 4”
Wynajem samochodu ciężarowego – nośnika do piaskarki PP-1 w ilości 1 szt. o ładowności powyżej 12 ton (piaskarka + mieszanka piaskowo-solna) z napędem minimum na dwie osie tylne wraz z kierowcą (operatorem) do świadczenia usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i demontaż przez Wykonawcę piaskarki PP-1 i pługa lemieszowego odśnieżnego oraz urządzenia GPS stanowiących własność Zamawiającego. Załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. mieszankę piaskowo-solną zapewnia Zamawiający.
Szacowany zakres do przepracowania w ramach realizacji usługi (akcja czynna) dla części 4 to maksymalnie 3000 km w sezonie. Faktyczny zakres przedmiotu zamówienia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości podanej powyżej. Zamawiający uznaje wskazaną wielkości za maksymalne i gwarantuje zlecenie Wykonawcy nie mniej niż 10% zakresu.
3. Więcej informacji dot. przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ oraz załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania1 i Zadania 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt):
1) Cena (C) – 60 pkt,
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(najniższa wartość brutto zadania*/wartość brutto zadani oferty ocenianej) x 60 pkt = ilość punktów (C)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Czas reakcji (CzR) – 40 pkt,
a) Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium czas reakcji, a punktacja będzie przyznawana następująco:
- do 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 40 pkt.
- powyżej 1 godz. do 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 20 pkt.
- powyżej 2 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 0 pkt.
b) Dla kryterium „Czas reakcji” można uzyskać 40 pkt. Czas reakcji należy podać poniżej godziny w minutach, a powyżej godziny w minutach lub godzinach i minutach.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + CzR

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CzR – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 (na wezwanie Zamawiającego), przy zastosowaniu materiałów uszorstniających będących w dyspozycji Zamawiającego. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.
2. Część 5: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych przy użyciu równiarki”
Wynajem równiarki samojezdnej minimum 150 KM w ilości 1 szt. wyposażona w dwa lemiesze w tym minimum 1 o zmiennej geometrii wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu dróg.
Szacowany zakres do przepracowania w ramach realizacji usługi dla części 5 to maksymalnie 100 godzin w sezonie. Faktyczny zakres przedmiotu zamówienia uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości podanej powyżej. Zamawiający uznaje wskazaną wielkości za maksymalne i gwarantuje zlecenie Wykonawcy nie mniej niż 10% zakresu.
3. Więcej informacji dot. przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ oraz załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania1 i Zadania 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami (1% = 1 pkt):
1) Cena (C) – 60 pkt,
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(najniższa wartość brutto zadania*/wartość brutto zadani oferty ocenianej) x 60 pkt = ilość punktów (C)
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Czas reakcji (CzR) – 40 pkt,
a) Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium czas reakcji, a punktacja będzie przyznawana następująco:
- do 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 40 pkt.
- powyżej 1 godz. do 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 20 pkt.
- powyżej 2 godz. od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego - 0 pkt.
b) Dla kryterium „Czas reakcji” można uzyskać 40 pkt. Czas reakcji należy podać poniżej godziny w minutach, a powyżej godziny w minutach lub godzinach i minutach.

2. Łączna liczba uzyskanych punktów:

X = C + CzR

gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
CzR – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Czas reakcji”

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a) odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętowymi do prowadzenia usługi wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym na potrzeby realizacji zamówienia na wybrane przez siebie zadanie:
- Część 1: nośnik do piaskarki STRATOS B40-36 VAX z napędem od hydrauliki pojazdu – samochód ciężarowy o napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) – min. 1 szt.
- Część 2: nośnik do piaskarki PP1 – samochód ciężarowy o napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) – min. 1 szt.
- Część 3: nośnik do piaskarki PP1 – samochód ciężarowy o napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) – min. 1 szt.
- Część 4: nośnik do piaskarki PP1 – samochód ciężarowy o napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) – min. 1 szt.
- Część 5: równiarka samojezdna minimum 150 KM w ilości 1 szt. wyposażona w dwa lemiesze w tym minimum 1 o zmiennej geometrii.
b) osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania nośnikami (minimum jedna osoba dla każdego wykazanego nośnika i równiarki).
Uwaga: Ze względu na konieczność równoczesnego wykonywania zamówienia na poszczególnych zadaniach, w przypadku zgłoszenia chęci do realizacji kilku zadań, Wykonawca winien dysponować krotnością sprzętu oraz osób do ich obsługi zapewniającą sprawne świadczenie usług. (Nośniki oraz osoby do ich obsługi wymienione w danej części nie mogą się powtarzać w żadnej innej części).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.– wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawcy obejmują:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania nośnikami (pojazdami). – Załącznik nr 4 do SWZ;
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ;
5 Dodatkowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych określono w rozdziale X SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiana terminu realizacji określonego w § 3 umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
b) warunków atmosferycznych - intensywne opady śniegu, zalegający śnieg, gołoledź itp.,
c) klęski żywiołowej,
2) zmiany osobowe, w przypadku:
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
c) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(-ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
d) rezygnacja z podwykonawcy.
3. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.