eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kampinos › Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy KampinosOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62594b7b-57aa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026384/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kampinos.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kampinos.ezamawiajacy.pl/. zwanej dalej Platformą lub Systemem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”, prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.14.2023.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w przewidywanej ilości ok. 1500 m2 na terenie gminy Kampinos we wskazanych na etapie realizacji lokalizacjach.
Zakres prac obejmuje:
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu fragmentowi drogi regularny kształt najlepiej prostokąta lub miejscowe frezowanie,
- usunięcie gruzu asfaltowego i oczyszczenie wyciętych miejsc,
- wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- w razie konieczności odtworzenie podbudowy klińcem frakcji 0-31,5mm o grubości do 10cm,
- regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej,
- skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o grubości średnio 6-8 cm rozkładarką (nie dopuszcza się rozkładania mieszanki równiarką, spycharką, koparką itp.),
- zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub w przypadku utrudnionego dostępu płytą wibracyjną,
- uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca,
Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią układanej na „gorąco”.
Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się poniższym sprzętem:
- rozkładarka,
- koparka,
- walec wibracyjny,
- płyta wibracyjna,
- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni lub frezarka,
- skrapiarka,
- samochód samowyładowczy ,
- komplet oznakowania.
Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy.
Kontrolę jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kampinos. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łat.
Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie i zatwierdzonym "Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego.
Materiały: Masa mineralno - asfaltowa standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Emulsja asfaltowa (bitum-asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres min. 2 lat od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
4. Samooczyszczenie – Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone;
2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy:
a) kierownikiem robót posiadającym co najmniej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie przedmiotu zamówienia.
b) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej jednym samochodem samowyładowczym, jedną skrapiarką, jedną rozkładarką MMA, jedną koparką, jednym walcem samojezdnym oraz jedną płytą wibracyjną, jedną piłą mechaniczną do cięcia nawierzchni, jednym kompletem oznakowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny na dzień złożenia wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XII lit. B wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
2. Aktualny na dzień złożenia wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – sporządzony na podstawie Załącznika Nr 5 do SWZ;
3. Wykaz narzędzi i urządzeń, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. – Wzór stanowi - załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr)
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
a) Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
5) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
6) Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• Postepowania o zamówienie publiczne którego dotyczy
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIII.A.2 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Na podstawie art. 455 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) terminu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3) sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4) wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 2 pkt 1 - 4 powyżej są następujące sytuacje:
1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
2) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., o których nie było wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
3) uzasadnione zmiany z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przez zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót;
4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;
5) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
6) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

7) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);
8) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
9) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10
ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę; w wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony, określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 3, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kampinos.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.