eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strumień › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strumień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Strumień

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338570142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.strumien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strumien.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6bfa8d8-577a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039929/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień w sezonie zimowym 2023/202

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/strumien

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, która jest dostępna pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/strumien oraz poczty elektronicznej: przetargi@um.strumien.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/strumien
2. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strumien i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/strumien poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@um.strumien.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/strumien. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/strumien do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/strumien przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r. ,ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Pełna informacja znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski z siedzibą przy ul. Rynek 4, 43-246 Strumień;
1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strumień – Urzędzie Miejskim w Strumieniu jest inspektor, adres e-mail:
inspektor@um.strumien.pl, tel. 338570142.
1.3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze danych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i innymi ustawami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia RODO, a także zawarcia i realizacji przyszłej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Zakres przetwarzanych danych
wynika z przepisów prawa, z każdorazowym uwzględnieniem specyfiki danego postępowania;
1.4. Pani / Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w umowie lub podmiotów
upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. W szczególności dotyczy to
ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Dostęp do Pani / Pana danych
będą posiadać jedynie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych;
1.5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane profilowanie;
1.6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez
okres realizacji umowy, aż do momentu wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i/lub gwarancji. Ponadto, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest przechowywana przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania (art. 78 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), chyba, że przepisy szczególne stanowią
inaczej;
1.7. Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym
z przepisów prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z tych przepisów;
1.8. Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
1.9. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani / Pana danych osobowych:
a) przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
b) nie przysługuje Pani / Panu prawo do:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
Pełna informacja znajduje się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sołectwie Bąków.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg gminnych w poszczególnych sołectwach śniegu, błota pośniegowego i zwalczaniu śliskości nawierzchni na jezdniach i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie zimowego utrzymania dróg , które stanowią załącznik nr 8 do SWZ w okresie od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
Uwaga:
Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Wykaz dróg - załącznik nr 9,
Mapa ulic - załącznik nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ryczałtowa za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień wyrażona w „%”, obliczona z wartości brutto oferty przetargowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sołectwie Drogomyśl.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg gminnych w poszczególnych sołectwach śniegu, błota pośniegowego i zwalczaniu śliskości nawierzchni na jezdniach i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie zimowego utrzymania dróg , które stanowią załącznik nr 8 do SWZ w okresie od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
Uwaga:
Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Wykaz dróg - załącznik nr 9,
Mapa ulic - załącznik nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ryczałtowa za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień wyrażona w „%”, obliczona z wartości brutto oferty przetargowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sołectwie Pruchna.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg gminnych w poszczególnych sołectwach śniegu, błota pośniegowego i zwalczaniu śliskości nawierzchni na jezdniach i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie zimowego utrzymania dróg , które stanowią załącznik nr 8 do SWZ w okresie od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
Uwaga:
Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Wykaz dróg - załącznik nr 9,
Mapa ulic - załącznik nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ryczałtowa za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień wyrażona w „%”, obliczona z wartości brutto oferty przetargowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sołectwie Zabłocie, Zabłocie Solanka.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg gminnych w poszczególnych sołectwach śniegu, błota pośniegowego i zwalczaniu śliskości nawierzchni na jezdniach i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie zimowego utrzymania dróg , które stanowią załącznik nr 8 do SWZ w okresie od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
Uwaga:
Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Wykaz dróg - załącznik nr 9,
Mapa ulic - załącznik nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ryczałtowa za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień wyrażona w „%”, obliczona z wartości brutto oferty przetargowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sołectwie Zbytków.
2. Wykonanie usługi polegać będzie na usuwaniu z dróg gminnych w poszczególnych sołectwach śniegu, błota pośniegowego i zwalczaniu śliskości nawierzchni na jezdniach i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia w miarę potrzeb, w zależności od warunków atmosferycznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie zimowego utrzymania dróg , które stanowią załącznik nr 8 do SWZ w okresie od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
Uwaga:
Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.
Wykaz dróg - załącznik nr 9,
Mapa ulic - załącznik nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ryczałtowa za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień wyrażona w „%”, obliczona z wartości brutto oferty przetargowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) dla Zadania 1 – sołectwo Bąków
- ciągnikiem z pługiem przednim do odśnieżenia (lemieszowy) o mocy nie mniejszej niż 55 kW z napędem na 2 osie – 1 szt.
- rozsypywarka materiałów do zimowego utrzymywania dróg – 1 szt.
- pojazdem do załadunku – 1 szt.

b) dla Zadania 2 – sołectwo Drogomyśl
- ciągnikiem z pługiem przednim do odśnieżenia (lemieszowy) o mocy nie mniejszej niż 55 kW z napędem na 2 osie – 2 szt.
- rozsypywarka materiałów do zimowego utrzymywania dróg – 1 szt.
- pojazdem do załadunku – 1 szt.

c) dla Zadania 3 – sołectwo Pruchna
- ciągnikiem z pługiem przednim do odśnieżenia (lemieszowy) o mocy nie mniejszej niż 55 kW z napędem na 2 osie – 2 szt.
- rozsypywarka materiałów do zimowego utrzymywania dróg - 1 szt.
- pojazdem do załadunku – 1 szt.

d) dla Zadania 4 – sołectwo Zabłocie i Zabłocie Solanka
- ciągnikiem z pługiem przednim do odśnieżenia (lemieszowy) o mocy nie mniejszej niż 55 kW z napędem na 2 osie – 1 szt.
- rozsypywarka materiałów do zimowego utrzymywania dróg - 1 szt.
- pojazdem do załadunku – 1 szt.

e) dla Zadania 5 – sołectwo Zbytków
- ciągnikiem z pługiem przednim do odśnieżenia (lemieszowy) o mocy nie mniejszej niż 55 kW z napędem na 2 osie – 1 szt.
- rozsypywarka materiałów do zimowego utrzymywania dróg - 1 szt.
- pojazdem do załadunku – 1 szt.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wymaganą ilością sprzętu na każdą część.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzonego wg załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania - sporządzonego wg załącznika nr 5a-5e do SWZ (odpowiednio do wybranej Części zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

1.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) formularz oferty sporządzony według odpowiedniego wzoru stanowiącego załączniki nr 1a-1e do SWZ,
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub akcie notarialnym, z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 670 ze zm.); nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę,
3) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę,
2) Pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
4) Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego- umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w powstępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
10) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
1. Zmiany umowy możliwe są jedynie zgodnie z art. 455 w zw. z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) na podstawie ustawy Pzp,
2) na podstawie niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SWZ.
5. Zmiany, o których mowa w ust.1 pkt 2, mogą dotyczyć:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, spowodowanej rezygnacją Zamawiającego z wykonania części umowy lub koniecznością wydłużenia okresu świadczenia usług z powodu występowania zimowych warunków atmosferycznych poza okresem trwania niniejszej umowy,
2) zmiany sposobu i terminu rozliczenia umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) pozostałe przypadki zmian:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję naliczenia podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do niezmienionego wynagrodzenia netto.
b) zmiana podwykonawców z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zmiana obowiązujących przepisów,
d) wystąpienie zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
Wykonawca nie będzie uprawniony do inicjowania zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strumien

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na
podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1-3 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.