eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Budowa dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna ŁadaOgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 16

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 686 96 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bilgoraj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/. https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f208a128-34da-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025161/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z właczeniem do rzeeki Czarna Łada.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349624/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SI.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową drogi gminnej Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i drogi gminnej bez numeru od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul. Spokojna w Biłgoraju wraz z rowem do włączenia do rzeki Czarna Łada.
4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
Roboty drogowe

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – pomiary, roboty rozbiórkowe (m.in. nawierzchnie poprzez frezowanie, ogrodzenia, przepusty) i przygotowawcze (wycinka drzew),
b) budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o przekroju ulicznym z nawierzchnią z SMA dla kategorii ruchu KR 2,
c) budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o przekroju szlakowym z nawierzchnią z SMA dla kategorii ruchu KR 2,
d) budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi gminnej,
e) budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej,
f) modernizacja i budowa rowu odwadniającego z włączeniem do rzeki Czarna Łada,
g) budowa przepustów,
h) odmulenie istniejących przepustów z blachy stalowej,
i) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
j) urządzenie zieleni,
k) inne roboty towarzyszące (regulacja włazów i zaworów bez wymiany).
Roboty branży sanitarnej
a) roboty branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej,
Roboty branży elektrycznej
a) budowa oświetlenia ulicznego LED,
b) przebudowa sieci elektroenergetycznej.
Roboty branży teletechnicznej
a) budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej – kanał technologiczny,
b) przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej.
Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zarazem Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najniższej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.