eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korzeniew › Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości BogusławiceOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mycielin z siedzibą w Słuszkowie 27

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słuszków 27

1.5.2.) Miejscowość: Korzeniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@mycielin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mycielin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3303dd09-56e3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039745/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl, bip.mycielin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A Część I „Przebudowa dróg gminnych nr działek 117, 121/1, 121/3, 262/16, 263 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości
Bogusławice” na długości 1,569 km i szerokości jezdni 3, 0 – 6,00 m.

Zakres przewidzianych robót do wykonania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- regulacja pionowa urządzeń,
- poszerzenie drogi na łukach,
- poszerzenia jezdni,
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej,
- krawężniki i obrzeża,
- chodniki o nawierzchni asfaltowej,
- remont cząstkowy chodnika,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- bariery ochronne,
- inwentaryzacja powykonawcza. Parametry projektowe:
- klasa drogi: D ( dojazdowa)
- dostępność: nieograniczona
- kategoria ruchu: KR1
- prędkość projektowana - 30 km/h
- szerokość jezdni: 3,0 – 6,0 m
- szerokość chodników – 1,25 – 1,5 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B Część II Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego sportowego o nawierzchni przepuszczalnej z poliuretanu
(44,00m x 24,90m) do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa, utwardzenie dla pieszych przy boisku wraz z ogrodzeniem terenu boiska oraz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w Bogusławicach.
Parametry Techniczne
- powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego wraz z wybiegiem z kostki betonowej: 1139,60m2
- powierzchnia projektowanego boiska (poliuretan) 24,90x44,00= 1095,60m2
- powierzchnia projektowanych poszczególnych boisk (netto) wydzielonych:
- boiska do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 = 800,00 m2

- boiska do tenisa 10,97 x 23,77 = 260,76 m2
- boiska do siatkówki x 2 9,00 x 18,00 = 324,00 m2
- boiska do koszykówki x 2 14,00 x 24,00 = 672,00 m2
- powierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej przy boisku 44,00 m2
- kompletne ogrodzenie systemowe obwodowe boiska wysokości h = 4,0 m z wejściem (furtką) i bramą o szerokości 2,5 m
- zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża
- plac zabaw o wymiarach 21,00x21,96 m z elementami zabawowymi wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h=1,0m i furtką
- ogrodzenie terenu działki wzdłuż ulic systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h= 1,23 m + prefabrykowana betonowa płyta cokołowa h= 0,20m
Zakres robót budowlanych obejmuje:
Roboty branży budowlanej:
- roboty przygotowawcze - m.in. demontaż istniejących dwóch metalowych bramek
- roboty ziemne, korytowanie, wymiana gruntu wg szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- wykonanie podbudów pod nawierzchnie boiska i chodnika (opaski)
- nawierzchnie poliuretanowe - boisko sportowe wielofunkcyjne
- roboty betonowe dla ław krawężnikowych, stóp fundamentowych słupków ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki, obrzeży betonowych, fundamentów urządzeń sportowych
- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej - ciąg pieszy wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego
- ogrodzenie systemowe boiska wielofunkcyjnego wysokości 4,0m ze stężeniem systemowym górnym wraz z montażem furtki wejściowej i bramy wjazdowej
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk dla poszczególnych dyscyplin oraz elementów małej architektury - ławek i koszy na śmieci
- wykonanie podłoża i nawierzchni placu zabaw z dowiezionego piasku
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw wg dokumentacji technicznej
- ogrodzenie systemowe placu zabaw wysokości 1,0m + furtka
- ogrodzenie systemowe terenu działki wysokości 1,23m + prefabrykowany cokół
- ręczne plantowanie terenu po robotach z wykonaniem trawników wokół boiska wg planu zagospodarowania terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

34928200-0 - Ogrodzenia

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:
Część I - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości 1 700 000,00.zł brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 ):
Część II - co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw o wartości 400 000,00 zł brutto ( słownie: czterysta tysięcy złotych);
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną
b) Część I: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Część II: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedną robotę budowlaną (rozumie się wykonanie robót zrealizowanych w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzają spełnianie warunków dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

2. Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty na roboty budowlane ( załącznik do SWZ).

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik do SWZ).

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik do SWZ).

4. Formularz cenowy ( załącznik do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 2 SWZ, obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, usługi, dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 16 istotnych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.