eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Aktualizacja PFU dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - przygotowana pod kątem ZRIDOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja PFU dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - przygotowana pod kątem ZRID

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151399002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śląska 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 3707628

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iz@czestochowa.um.go.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja PFU dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - przygotowana pod kątem ZRID

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9404762b-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022836/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Aktualizacja PFU pn. Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9404762b-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iz@czestochowa.um.gov.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w szczególności zadawanie pytań, składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań i zawiadomień.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym sprawy, tj. IZ.271.63.2023.
Złożenie oferty następuje na platformie e-Zamówienia. Ofertę może złożyć tylko zalogowany Wykonawca.
Więcej informacji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452) (dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej:
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt. 36 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt 36 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.63.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU) dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka – przygotowana pod kątem uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.
Zakres zamówienia:
1) W ramach zlecenia należy wykonać prognozy ruchu dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Warunki przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego :
- Pomiary natężenia ruchu należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi wykonywania pomiarów ruchu drogowego WR-D-12 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury w dniu 2 grudnia 2022 r. (DDP-4.0600.24.2022).
- Pomiarami należy objąć punkty pomiarowe zlokalizowane na całej trasie planowanego przebiegu linii tramwajowej w charakterystycznych przekrojach ulicy głównej oraz na wszystkich skrzyżowaniach.
- Pomiary powinny być wykonane w charakterystycznych okresach doby, przynajmniej dla okresu szczytu porannego, szczytu popołudniowego i okresu międzyszczytowego z uwzględnieniem struktury rodzajowej oraz struktury kierunkowej ruchu. Sugerowane godziny wykonania pomiarów: 6.00-18.00.
- Pomiary należy wykonać w miesiącu o największych rocznych obciążeniach.
2) W ramach zlecenia należy wykonać aktualizację planu sytuacyjnego PFU opracowanego przez firmę SWECO Consulting sp. z o.o. ul. Johna Baildona 64a , 40-115 Katowice w każdym zakresie ujętym w opracowaniu z marca 2019r., tj.:
- aktualizacja zajętości terenu, wykazu działek w zakresie własności , nr i podziału geodezyjnych wraz z ich wykazem,
- analiza obecnych uwarunkowań realizacji inwestycji, uzbrojenie terenu, zieleń, chodniki ścieżki rowerowe,
- aktualizacja pozyskanych warunków technicznych realizacji inwestycji z TAURON, FORTUM,
- aktualizacja zapisów pod względem obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do zleconego zakresu robót;
- wpasowanie się z rozwiązaniami projektowymi w obrębie pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Bialskiej oraz w obrębie skrzyżowania ul. Nowobialskiej i ul. Wrocławskiej z nowoprojektowaną ul. Westerplatte w przyjęte rozwiązania projektowe inwestycji pn. Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie;
- szacunkowe koszty realizacji inwestycji.
3) Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:
- Przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego.
- Na każdym etapie realizacji zadania konsultacje z Zamawiającym dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty i architekturę obiektu.
- Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji.
- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji
- Uzyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń obiektu do infrastruktury technicznej.
- Inne prace niezbędne do wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg wzoru wskazanego w punkcie 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. spełniającą łącznie następujące wymagania:
- posiadającą uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń,
- która wykonała co najmniej: jeden program funkcjonalno-użytkowy lub koncepcję lub dokumentację projektową lub projekt
budowlany lub projekt wykonawczy lub projekt techniczny dotyczące budowy lub rozbudowy linii tramwajowej o długości co najmniej 500 m.
UWAGA:
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadających uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia - niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w punkcie 10. 4) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) FORMULARZ OFERTOWY – należy wypełnić FORMULARZ OFERTOWY udostępniony przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę/osoby nieupoważnione na podstawie dokumentów potwierdzających status prawny wykonawcy, takich jak: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w punkcie 13 i 18 SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące
odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
c) podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 18.1. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy)
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp., w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
wykonawca, żaden ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) .
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w punkcie 13 i 18 SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące
odpowiednio każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 1 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski" widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.