eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siennica Różana › "III etap budowy hali warsztatowej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„III etap budowy hali warsztatowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000185985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 266A

1.5.2.) Miejscowość: Siennica Różana

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-304

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 575 92 87

1.5.8.) Numer faksu: 82 575 94 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckrsiennica@ckrsiennica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckrsiennica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„III etap budowy hali warsztatowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-315518a1-5773-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098414/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa hali warsztatowej - III etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-315518a1-5773-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: zsckrsiennica@ckrsiennica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej,
z siedzibą: 22-304 Siennica Różana 266A, tel. 82 575 82 97;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Regina Ignaczak
3) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego:
a) telefon: 82 575 92 87 wew.118
b) e-mail: rignaczak@ckrsiennica.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Pzp,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - w skrócie „Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I-ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Hali Warsztatowej”, dotycząca realizacji III etapu budowy budynku warsztatów szkolnych wraz z wiatą przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, energetycznych
2) Wykonanie posadzki przemysłowej na istniejącej podbudowie,
3) Wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego,
4) Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
5) Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, cwu, grzewczej,
6) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
7) Wykonanie sprężarkowni wraz z instalacją sprężonego powietrza
8) Roboty wykończeniowe, w tym m.in: posadzki, tynki, okładziny ścienne, biały montaż,
9) Montaż stolarki drzwiowej oraz witryn (przeszklenia).
2. Szczegółowy zakres zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ oraz w wyszczególnionej w nim dokumentacji, stanowiącej jego integralną część. Składa się z następujących dokumentów:
1) dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlano- wykonawczy - należy wybrać zakres dotyczący realizowanego etapu zadania
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
3) przedmiarów robót przedmiotowego etapu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

42123610-6 - Układy sprężonego powietrza

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) jeżeli posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym, niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 300 000,00PLN
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane, z których
każda obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektów
budowlanych o łącznej wartości brutto na co najmniej 1 100 000, 00 PLN (milion sto tysięcy złotych brutto), w tym jedna
robota budowlana o wartości co najmniej 800 000,00 PLN ( słownie: osiemset tysięcy złotych).
Pod pojęciem jednego zamówienia, Zamawiający rozumie zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.
W przypadku podania kwot w walutach innych niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający
za podstawę przeliczeń przyjmie średni kurs z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie dysponowania osobami:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
osobę jako kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do
kierowania robotami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu robotami
budowlanymi z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do
składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych.
b) co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia -budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej ww. zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -kierownik robót
elektrycznych
c) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej ww. zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych -kierownik robót sanitarnych.
UWAGA:
Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w pkt 2 SWZ, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 i z 2022 r. poz. 1616)).
Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
Oświadczenia należy złożyć wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w ust.8.3.1pkt. c i d, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na
dzień składania ofert, że:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
c) nie podlega wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 i 185).
Oświadczenia należy złożyć wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w
pkt 8.1 SWZ.
8.1.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie
dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 do SWZ.
8.2.1. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 30710,95 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych 95/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, 2185).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formach gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jako Beneficjenta należy wskazać Zamawiającego.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 29 1010 1339 0024 9513 9120 0000 z adnotacją „Wadium – III etap budowy hali warsztatowej”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formach gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, Zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, także na adres poczty elektronicznej zsckrsiennica@ckrsiennica.pl
12.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „III etap budowy hali warsztatowej” i oznaczenie sprawy: I-ZP.271.4.2023 prowadzonym przez Zamawiającego – ZSCKR w Siennicy Różanej W tytule przelewu można natomiast użyć skrótu „Wadium wniesione w postępowaniu oznaczenie sprawy: I-ZP.271.4.2023”.
12.8. Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty wadium.
12.9. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
12.10. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: w pkt. 8.3.1 SWZ
składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami za pomocą platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje dotyczące postępowania nie zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu , zostały zawarte w SWZ dostępnym
na stronie postępowania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.