eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marki › Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno RekreacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146071277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 40

1.5.2.) Miejscowość: Marki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-270

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 100 23 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mareckieinwestycje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mareckieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb72a40-56f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,140509,f13e67e224b9645303c630739afedc9f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Logintrade.NET, która jest dostępna pod adresem
https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ww. Platformy. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii ww. Platformy (jednak nie dotyczy to składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem:
https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Logowanie do platformy zakupowej:
https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true
3. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 05-270 Marki;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@mareckieinwestycje.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawą Pzp”;
5) Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub wniosku, lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego o:
- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 4, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 3, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z2/53184

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego (zwanego dalej MCER) oraz opracowanie analizy zagrożeń, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje powierzenie wybranemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych usług (zwłaszcza powierzenie usługi ratownictwa wodnego poza terminem realizacji) do wysokości 20% szacowanej wartości przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia ww. zamówień Zamawiający i Wykonawca ustalą wspólnie wysokość wynagrodzenia, jednak kwotą wyjściową będzie wynagrodzenie za godzinę pracy (odpowiednio ratownika i koordynatora ratowników).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn. zm.) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
b) posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1541 z późn. zm.) z obszarem działania obejmującym gminę Marki.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada oba uprawnienia i zrealizuje usługę do realizacji której te uprawnienia są wymagane). Nie dopuszcza się polegania na potencjale podmiotu trzeciego przy spełnianiu niniejszego warunku.
2) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeśli:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi w zakresie ratownictwa wodnego zrealizowane na pływalniach lub kąpieliskach, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda z usług.
Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna następującą usługę (jednorazową lub sukcesywną – w ramach jednego kontraktu/umowy) – świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pływalni krytej lub kąpielisk trwających nie krócej niż 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto zrealizowanej usługi.
W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia.
Podmiot na podstawie którego wykonawca wykaże spełnianie warunku doświadczenia musi bezpośrednio wykonywać przedmiot zamówienia. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie w sytuacji zaprzestania działalności tego wykonawcy.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 15 osobami, które spełniają następujące warunki:
- posiadającymi kwalifikacje ratownika wodnego w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
- posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
- posiadającymi dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym
- posiadającymi aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego,
- posiadającymi aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
- posiadającymi aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia BHP
- posiadającymi minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu ratownictwa wodnego,
- niekaralnymi,
- niewpisanymi do żadnego z Rejestrów Sprawców na Tle Seksualnym.
Wskazane osoby będą wykonywały przedmiot zamówienia pełniąc zadania ratowników.
3) dysponuje dedykowaną 1 osobą, która będzie pełniła funkcję koordynatora ratowników (kierowanie pracownikami poprzez bezpośredni i osobisty nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi ratowniczej) i która spełnia następujący wymóg:
- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne,
- jest niekaralny,
- nie jest wpisana do żadnego z Rejestrów Sprawców na Tle Seksualnym.
Wskazana osoba będzie wykonywała przedmiot zamówienia pełniąc zadania koordynatora ratowników.
Zakazuje się łączenie funkcji ratownika i koordynatora ratowników – tzn. wykonawca w celu spełniania ww. warunków musi dysponować 16 osobami (15 – ratownicy, 1 – koordynator ratowników).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ:
a) decyzja ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
b) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1541 z póź. zm.) z obszarem działania obejmującym gminę Marki;
c) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wykaz wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł.
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wymagany jest przelew (niedopuszczalna jest wpłata gotówkowa).
6. Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego:
nr rachunku
79 1240 6074 1111 0010 7731 0892 bank PeKaO S.A.
z dopiskiem na przelewie: „wadium - postępowanie nr Z2 53184 ratownictwo wodne”.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego (wskazany kwalifikowany podpis elektroniczny wystawcy tego dokumentu (Gwaranta)) - w treści winna zostać zawarta informacje, iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 05-270 Marki, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy.
2. Wadium w formie niepieniężnej musi dotrzeć do zamawiającego przed terminem składania ofert. Pożądane jest, aby oryginał wadium w tej formie przekazać razem z ofertą (np. skompresować do formatu ZIP razem z podpisaną ofertą). Zamawiający dopuszcza przekazanie wadium w ww. formie za pomocą poczty elektronicznej (na adres biuro@mareckieinwestycje.pl)
3. Zamawiający sugeruje, aby w celu przygotowania wadium w formie niepieniężnej zapoznał się z opinią UZP Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r. (zwłaszcza pkt 6. Wniesienie wadium w postępowaniu prowadzonym elektronicznie).
4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania wypłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta/zamawiającego, albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących żądanie wypłaty).
5. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy.
6. Wskazane jest, aby wykonawca, który wniesie wadium w formie pieniądza wskazała w ofercie nr rachunku na który należy zwrócić wadium. O zmianie tego rachunku należy natychmiast poinformować zamawiającego (za pośrednictwem korespondencji na platformie zakupowej).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem nr 6 - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.