eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › Przebudowa drogi gminnej nr 107714L w msc. Stary Pożóg.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 107714L w msc. Stary Pożóg.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konskowola.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 107714L w msc. Stary Pożóg.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dbaf374-56de-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004801/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 107714L w m. Stary Pożóg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w ramach zadania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej: https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl w zakładce: „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107714L w mc. Stary Pożóg”, znak: ZP.271.1.8.2023
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
12. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Końskowola w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
Wyjaśnienia
*W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
**prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 107714L ( dz. ew. 277) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+635,00 w miejscowości Stary Pożóg.

Zakres inwestycji dla drogi dojazdowej obejmuje m.in.:
• Wykonanie lokalnego poszerzenia istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego
w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm o szerokości zmiennej w celu
uregulowania przebiegu drogi;
• Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego;
• Wykonanie w-wy wyrównawczo- wzmacniającej podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5mm o sr. gr. 12cm i szer. 3,3m;
• Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm na jezdni szerokości
3,0m;
• Wykonanie lewostronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,5m;
• Wykonanie prawostronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75m;


UWAGA:
Z zakresu inwestycji Zamawiający wyłącza wykonanie prawostronnego rowu o głębokości około 0,5m, co oznacza, że wykonawca nie wycenia tego zakresu jako niepodlegający wykonaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

1) Cena [C] 60%= 60 pkt.
2) Gwarancja i Rękojmia [G] 40%= 40 pkt.

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt


Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja i rękojmia:

Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres ten nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji i rękojmi to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu gwarancji i rękojmi 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-73 miesięcy 20 pkt
 74 -80 miesięcy 40 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:


Łączna ilość punktów = C+G


Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże:
 Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi o wartości 250 000 zł brutto każda
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie

 Dysponowanie co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót - liczonym od dnia uzyskania uprawnień.

3. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią decyzji o nadaniu uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 1), pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 7) Wykonawca składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nast. podm. śr. dowodowe:
 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (wzór załącznik nr 9 do SWZ)
 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 oświadczenia wykonawcy (wg załącznika nr 10 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
e) art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 7 ustawy
(wzór- załącznik nr 10 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
􀀀 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
􀀀 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby (wzór- załącznik nr 4a do SWZ) oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego–załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem X
Przed zawarciem umowy konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
8. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu sporządzonego zgodnie z przedmiarem robót, znajdującym się w zał. Nr 1 do SWZ. Kosztorys ma charakter pomocniczy, jego zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną odpowiedzialność i ryzyko – ceny oferty. Wykonawcy nie
służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów w kosztorysie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Końskowola nr rachunku: Nr 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia i części którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – Wadium- i znak sprawy ZP.271.1.11.2023
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
9. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola.
10. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
11. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków
publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa,
załamanie gospodarcze), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej, a pozwalających na zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji technicznej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność dla zamawiającego– co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość każdej
kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robot wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym
przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej)
Cd w Paragrafie 16 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://gminakonskowola. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
3.1. Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa wyżej składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa wyżej;
3.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o którym mowa wyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa wyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa wyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, a dokumenty o których mowa p pkt. 3.1.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust, 1pkt. 1,Pzp, ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt. 3.2. stosuje się.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.