eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › "Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała".Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 7265 583

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-072d5765-56c2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056713/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budżet Obywatelski – Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w rozdziale II SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zamieszczono w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zamieszczono w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji fasady Kościoła Bożego Ciała
w Głogowie w ramach zadania pn. „Budżet Obywatelski - Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) montaż uchwytów pod rury winidurowe,
2) montaż rur winidurowych,
3) mechaniczne przewierty,
4) układanie kabli w rurach YKY 5x6 mm2
5) układanie kabli YKY 3x1,5 mm2
6) mocowanie puszek
7) montaż lamp L-1,
8) montaż lamp L-2,
9) montaż lamp L-3,
10) montaż lamp L-4,
11) montaż lamp –L-5,
12) montaż lamp – L-6,
13) wykonanie otworów w płytach chodnikowych ,
14) montaż lamp L-7 w płytach chodnikowych,
15) montaż lamp L-8 w płytach chodnikowych.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiOR), która jest załącznikiem do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w dokumentacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100): co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci i/lub instalacji elektrycznej o długości min. 200 m, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami;

b) dysponują lub będą dysponować :
- kierownikiem robót o specjalności elektrycznej/elektroenergetycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót/budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót dotyczących sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót będzie obowiązany dokonywać wpisów w dzienniku budowy,

- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi albo samodzielnie wykonująca te prace, spełniająca wymagania
art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami,

- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, spełniająca wymagania art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3 do SWZ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 1 ppkt 1 lit. a) i b),
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika Nr 4 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 5 do SWZ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI i VII SWZ - wzór określa załącznik Nr 2 do SWZ
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów - wzór określa zalącznik Nr 7 do SWZ
5) Wadium
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ).
8) kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie zawierał:
a) stronę tytułową zawierającą: nakłady, wartość roboczogodziny, wartość kosztorysu,
b) liczbę porządkową,
c) opis (obliczenia) pozycji kosztorysowanych robót i nakład,
d) wartość za pozycję,
e) podsumowanie kosztorysu,
f) cenę jednostkową pozycji.
Natomiast kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową (układ KNR), zarówno w wersji nieedytowalnej *pdf jak i edytowalnej *ath, sporządzi wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną.
Kosztorysy ofertowe poszczególnych branż MUSZĄ odzwierciedlać pozycje z przedmiarów robót i zachowywać ich kolejność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany do umowy zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego : https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie realizowane jest przy współudziale dwóch Zamawiających : Gminy Miejskiej Głogów oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Głogowie . Zasady współdziałania Zamawiających przy realizacji niniejszego zamówienia określa Porozumienie zawarte w dniu 07.07.2023 r. w Głogowie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mikołaja w Głogowie, które ustala warunki realizacji i finansowania zadania objętego niniejszym zamówieniem. Porozumienie z dnia 07.07.2023 r. stanowi załącznik nr 12 do SWZ. Dodatkowo Gmina Miejska Głogów zawarła umowę użyczenia z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mikołaja
w Głogowie. Umowa użyczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nr 1 (Gmina Miejska Głogów) wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy dla budowy, z którą związany jest zakres przedmiotu zamówienia. Dokumenty, o których mowa, przekazane zostaną Zamawiającemu nr 2 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Głogowie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.