eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego POIiŚOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego POIiŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010849220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krucza 38/42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226619169

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gunb.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego POIiŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c471cc7-55e5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116412/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023" w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/127473/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gunb.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne
jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
3. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
4. Zamawiający, na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, informuje że niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, określone zostały w Regulaminie, o którym mowa w ust. 5 pkt 3.
5. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy pod adresem, o którym mowa w ust. 1, lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień
tego Regulaminu,
4) Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy, dostępny pod adresem internetowym:
https://gunb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=gunb&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
6. Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip i .7z. Rozmiar przesyłanego poprzez Platformę 1 pliku nie może
przekroczyć 2 GB.
7. Do złożenia oferty wraz z załącznikami konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
aktualnego:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego ,
2) podpisu zaufanego ,
3) podpisu osobistego.
8. Oferta, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci
elektronicznej. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf; formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) dane osobowe Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób kontaktowych występujących po stronie Wykonawcy,
będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42],
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawcy proszę się kontaktowaćz Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email
na adres: iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka,
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia prowadzonym w oparciu o art. 132 ustawy,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: uprawnione podmioty
do przeprowadzania postępowań kontrolnych, osoby lub podmioty występujące o udzielenie informacji publicznej, osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
5) dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia przekazania do archiwum zakładowego,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
jego dotyczących narusza przepisy RODO,
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAF.260.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego POIiŚ, zwanego dalej „spotkaniem”, dla 95 uczestników – pracowników Zamawiającego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Na przedmiot zamówienia składa się zamówienie podstawowe, o którym mowa w ust. 3, oraz zamówienie objęte opcją, o którym mowa w ust. 4.
3. W ramach zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1) sali konferencyjnej i dodatkowych powierzchni na potrzeby organizowanego spotkania,
2) wyposażenia sali konferencyjnej i zapewnienie sprzętu technicznego
wraz z niezbędną obsługą,
3) cateringu dla wszystkich uczestników spotkania wraz z niezbędną obsługą,
4) noclegu.
4. Zamówienie objęte opcją obejmuje tłumaczenie wszystkich sesji spotkania w dniach 27-28 listopada 2023 r. na język migowy PJM przez tłumacza/tłumaczy PJM.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1) Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie objęte opcją obejmuje tłumaczenie wszystkich sesji spotkania w dniach 27-28 listopada 2023 r. na język migowy PJM przez tłumacza/tłumaczy PJM.
2. Zasady świadczenia zamówienia realizowanego w ramach opcji, będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji całego zamówienia.
3. Zamawiający o skorzystaniu z opcji powiadomi Wykonawcę na piśmie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem spotkania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-27 do 2023-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie, w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość od siedziby Zamawiającego obiektu Wykonawcy, w którym zostanie zorganizowane spotkanie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena ofertowa zamówienia objętego opcją, tj. tłumaczenia wszystkich sesji spotkania na język migowy PJM przez tłumacza/tłumaczy PJM

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale
XIX SWZ, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wspólników spółki cywilnej należy uznać za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców – każdy z Wykonawców składa odrębnie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian warunków zawartej umowy, wyłącznie w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://gunb.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.