eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi Koordynatora projektu pn. "Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi Koordynatora projektu pn. „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225709406

1.5.8.) Numer faksu: 22 57 09 454

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.polkowska@nio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa, www.nio.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi Koordynatora projektu pn. „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a508d0c1-fed9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245687

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-107/23/EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Koordynatora Projektu „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie”.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122222,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 324000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122222,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Entrast Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382891916

7.3.3) Ulica: Dzielna 60

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-029

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150333,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zapisami w § 3 Projektowanych postanowień umowy Załącznik nr 6 do SWZ.
a) dla przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1- 4 – 1 miesiąc od daty zawarcia Umowy;
b) dla przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 – 2 miesiące od dnia ogłoszenia postępowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
c) dla przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 – 24 m-ce od daty zawarcia umowy z wykonawcą SEOD.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.